Jump to content

Happy Halloween B-Zone. Detalii aici

Echipa DISCORD organizează un concurs de Halloween. Detalii aici

Dăm drumul ediției 9 de Miss and Mister B-Zone. Detalii aici

Recrutăm designeri audio și video. Aplicați aici

GF NemeSyS

Donator
 • Content Count

  688
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

GF NemeSyS last won the day on December 16 2018

GF NemeSyS had the most liked content!

Community Reputation

270 Extraordinary

About GF NemeSyS

 • Rank
  Mr. Know it all
 • Birthday 10/01/1999

Contact Methods

 • Website URL
  https://forum.b-zone.ro/profile/136846-nemesys/
 • Skype
  live:adriannicu_tencu
 • Discord
  NemeSyS#7406
 • Instagram
  1adrianu

Profile Information

 • Gender
  Male
 • Location
  Bucuresti
 • Hobbies
  RO ARMY

Previous Fields

 • Real name
  Adrian^Nicușor
 • RPG2 Nickname
  NemeSySSW

Recent Profile Visitors

3669 profile views
 1. În decursul săpămânii ăsteia sunteți obligați să plătiți taxa de 100.000$. Este prentru clan, vă las dovezi aici la anunțuri să nu aud vorbe că am luat eu sau Rege.
 2. ! Acest topic este destinat pentru donațiile membrilor pentru prelungirea clanului. Există două tipuri de proceduri pentru donare, ori trimiteți banii prin /transfer mie sau lui Rege, fie mergeți la HQ ul clanului și folosiți comanda /clandeposit. Toți cei care vor dona, vor trebuii să facă o dovadă și să posteze aici după următorul model. Nick: Rank-ul în clan: Dovada plății[poza]: Alte precizări: ! This topic is intended for donations from members to extend the clan. There are two types of donation procedures, either send the money by /transfer to me or to the Rege, or go to the clan's HQ and use the /clandeposit command. All those who will donate, will have to make a proof and post here according to the following model. Nick: Clan Rank: Proof of payment [picture]: Other specifications:
 3. Nick:NemeSyS Rank-ul în clan:6 Reclamatul: Sakura Motiv:A plecat fără demisie. Dovezi/Martori: Clan Log.
 4. Nick:NemeSyS Rank-ul în clan:6 Reclamatul:Adriiiian Motiv:A plecat fără demisie. Dovezi/Martori: Clan Log.
 5. GF NemeSyS

  Deschid acest topic spunând "Vă salut si bine v-am găsit dragi colegi de clan"
 6. *În acest topic se postează toate demisiile. 'Avem un model: Nick: Timpul pe care l-ați petrecut aici?: Motivul demisiei: Cum v-ați simțit în GangsterS Family: Ce trebuie schimbat: Alte precizări: *Cine dorește să părăsescă clanul și folosește comanda [/clanresign] fără să posteze în acest topic primește blacklist permanent. *All resignations are posted in this topic. 'We have a model: Nick: The time you spent here ?: Reason for resignation: How did you feel in GangsterS Family: What needs to change: Other specifications: *Whoever wants to leave the clan and use the [/clanresign] command without posting in this topic receives a permanent blacklist.
 7. *Acesta este topicul destinat tuturor persoanelor care nu mai au voie să aplice în clan (topicul de interdicții). *Ca să fie valabilă orice interdicție postată va fii validată de către lider sau de către un rank 6. 'Aveți aici un model de postare: Nick: Rank-ul în clan: Reclamatul: Motiv: Dovezi/Martori: *În cazul în care dovezile lipsesc, în general când un player își sterge aplicația în clan, aveți nevoie de minim 2 martori, sau un singur martor de rank 5 sau 6. * This is the topic for all people who are no longer allowed to apply in the clan (the topic of prohibitions). * In order for any posted ban to be valid, it will be validated by the leader or by a rank 6. 'Here is a post template: Nick: Clan Rank: The defendant: Reason: Evidence / Witnesses: * If the evidence is missing, generally when a player deletes his application in the clan, you need at least 2 witnesses, or a single witness of rank 5 or 6.
 8. Anunțurile importante vor fi postate aici! Important annoucements will be made here!
 9. *Dacă nu vă puteți loga pe joc din diferite motive în minim 5 zile sunteți obligați să faceți o cerere de inactivitate pentru a nu fii sancționați, model: Nick: Rank în clan: În ce perioada lipsesc?: Motivul: Alte precizări: *If you cannot log in to the game for various reasons in at least 5 days you are obliged to make a request for inactivity in order not to be sanctioned, model: Nick: Rank in the clan: In what period are they missing?: The reason: Other specifications:
 10. Acest topic este destinat tuturor membrilor clanului GangsterS Family pentru discuții de orice tip/gen, în limita bunului șimt, cine nu are, va fii sancționat. Să nu vă princ cu limbaj vulgar, glumele proaste sau alte minuni pentru +1. This topic is intended for all members of the GangsterS Family clan for discussions of any type / genre, within the limits of common sense, who does not have, will be sanctioned. Don't prince with vulgar language, bad jokes or other wonders for +1.
 11. GF NemeSyS

  @NoStresS OMUL, @A n d r, @south strugurel - Geniale, vă multumesc.
 12. 1. Reguli Generale : Post-urile între membri sunt strict interzise. Dacă reclamați un alt membru al clanului veți primi uninvite pe loc. Fiecare membru al clanului este obligat să doneze câte 100.000$ pentru a prelungii clanul, cine nu respectă regula va fii sancționat ca atare. Dacă nu puteți intra pe server o perioadă mai mare de 5 zile va trebuii să faceți inactivitate în topicul învoiri/Inactivitate, în caz contrar riscați demiterea. Certurile trebuie evitate atât în joc, cât și pe forum. Aveti obligația de a aplana orice tip de conflict. Cine folosește limbaj vulgar la adresa cuiva sau chiar a liderilor este scos din clan cu 3/3 sau cu demitere și interdicție permanentă. Înainte de a părăsi clanul, membrii sunt obligați să-i comunice decizia și motivul lider-ului. În caz contrar veți fii adăugați pe blacklist. Sunteți obligați să cunoșteți regulamentul clanului cât și cel a serverului. Este obligatoriu să puneți tag-ul clanului GF în fața sau în spatele numelui vostru pe forum (exemplu [GF]Rege & [GF]NemeSyS) după ce ați fost acceptat in clan, excepție făcând doar cei care nu pot schimba nick-ul pe forum. Dacă un membru folosește comanda [/clanresign] dintr-un motiv absurd, nu o să mai primească invite incă o data. Asupra colegilor de clan este interzis să suspendați permise auto, să mergeți la rob sau să divulgați informatii despre acesta. în caz contrar veți primii Demitere. Clanul [GF] respectă celelalte clan-uri, fapt care vă obligă să evitați certurile. Cine șterge aplicația făcută pe site-ul RPG primește blacklist permanent. Problemele legate de clan se discută cu respectivii: ([GF]Rege & [GF]NemeSyS). Nu aveţi voie să editaţi voturile la aplicaţii. Voturile editate vor fi astfel anulate. Când votați făceți-o cu simț de răspundere. Cei care au rank5+ să nu fiți prinsi că abuzati de comanda [/ctalkpower], în caz contrat veți primii un Clan Warn sau mai multe în funcție de gravitate. Încercați să scrieți cât mai corect din punct de vedere gramatical. Orice Clan Warn expiră în maxim 2 săpămâni, în cazul în care nu vă este scos, anunțați liderul făcând apel la această regulă (e posibil să uite să o scoată). Rank up veți primii odată la 30 respectiv 60 de zile. Ședințele (când se vor face) se vor face când liderul are ceva important de anunțat. Cine lipsește nemotivat (fără cerere de învoire) de la activitățile obligatorii va fi sancționat în funcție de decizia liderului. Orice membru care părăseste clanul fără demisie postată pe forum va primii 6 luni de interdicție în clan. 2. Reguli privind playerii care au aplicat în clan : Aveți obligativitatea atunci când răspundeți la aplicațiile playerilor de pe website cu voturi de "Neutru" sau "Contra" să vă argumentați cu argumente solide și valabile votul, în caz contrar veți fii sancționați cu un Clan Warn/vot. Să nu văd voturi cu "Nu consider că esti pregătit pentru a cest clan", "Nu te cunosc", "Nu am auzit de tine" .. etc. Desigur, dacă nu au un motiv bine întemeiat. Dacă aplicantul a acumulat 3x voturi "Contra" sau 4x voturi "Neutru" sau 2x voturi "Contra" și un vot "Neutru" va fii respins. Liderul de clan poate face excepție de la această regulă cu un motiv bine întemeiat. Cei care sunt inactivi, adică nu am minim 2-3 ore pe zii, vor primii vot-ul "Contra". Exemplu, aplică pe data de 15 și nu are peste 30 de ore jucate, nu respectă regula șii va primii "Contra". Nu votați aiurea repet, votez "Contra" că nu-l suport eu pe X sau pe Y, mare atenție. 3. Cerințele pe care aplicanții trebuie să le îndeplinească pentru a putea fii acceptați în clan : În primul rând trebuie să dețină minim level 20. Aplicantul trebuie să fii avut cel putin o dată rank3 în FH, indiferent de facțiune. Cele minim 2-3 ore/zi. Să nu se afle pe blacklist-ul clanului. 3. General Rules: Posts between members are strictly prohibited. When another member of the clan is claimed, you will receive fired. If you cannot enter the server for more than 5 days, you will have to be inactive in the topics of Involvement / Inactivity, otherwise you risk being fired. Each member of the clan is required to make up to $ 100,000 for an extension clan, whoever does not comply with the rules will be penalized for doing so. Quarrels should be avoided both in the game and on the forum. You have an obligation to settle any type of conflict. Before leaving the clan, members are obliged to communicate the decision and the reason for the leader. Otherwise you will be added to the blacklist. You are required to know the rules of the clan as well as the rules of the server. Whoever uses vulgar language towards someone or even the leaders is removed from the clan with 3/3 or with permanent dismissal and interdiction. It is mandatory to put the GF clan tag in front of or behind your forum name (example [GF]Rege & [GF]NemeSyS) after you have been accepted into the clan, except for those who cannot change their nickname on forum. If a member uses the [/clanresign] command for an absurd reason, they will not receive invitations again. It is forbidden to suspend driving licenses, go to the slave or disclose information about him to his colleagues in the clan. otherwise, you will receive dismissal. The [GF] clan respects the other clans, which forces you to avoid quarrels. Whoever deletes the application made on the RPG site receives a permanent blacklist. Clan issues are discussed with the respective: ([GF]Rege & [GF]NemeSyS). You are not allowed to edit application votes. The edited votes will thus be canceled. When you vote, do it responsibly. Those who have rank5+ should not be caught abusing the [/ctalkpower] command, in case of contract you will receive one or more Clan Warn depending on the severity. Try to write as grammatically correct as possible. Any Clan Warn expires in a maximum of 2 weeks, if it is not taken out, let the leader know by appealing to this rule (you may forget to remove it). You will receive the rank up once every 30 or 60 days. Meetings (when they are held) will be held when the leader has something important to announce. Whoever is unjustifiably absent (without a request for consent) from the obligatory activities will be sanctioned according to the decision of the leader. Any member who leaves the clan without resignation posted on the forum will receive a 6 month ban in the clan. 2. Rules regarding players who have applied in the clan: You have the obligation when responding to the applications of the players on the website with votes of "Neutral" or "Against" to argue with solid and valid voting arguments, otherwise you will be sanctioned with a Clan Warn / vote. Not to see votes with "I don't think you're ready for this clan", "I don't know you", "I haven't heard of you" .. etc. Of course, if they don't have a good reason. If the applicant has accumulated 3x votes "Against" or 4x votes "Neutral" or 2x votes "Against" and one vote "Neutral" will be rejected. The clan leader may make an exception to this rule with good cause. Those who are inactive, ie I do not have at least 2-3 hours a day, will receive the "Against" vote. Example, apply on the 15th and do not have more than 30 hours played, do not follow the rule and will receive "Against". Don't vote in vain, I repeat, vote "Against" because I can't stand X or Y, be very careful. 3. Requirements that applicants must meet in order to be accepted into the clan: First of all, you must have a minimum level of 20. The applicant must have had rank3 in FH at least once, regardless of faction. The minimum 2-3 hours / day. Not on the clan's blacklist.
 13. GF NemeSyS

  Display Name: NemeSyS Doresc (Avatar/Semnătură/Userbar/Logo/Cover Profil): Logo Imagine (obligatoriu pentru semnătură): Tema (Natură, fete, peisaje, apus, răsărit, mașini, vintage, b&w, abstract, texturi, animale, etc.): Ceva legat de arme, masini, femei, să scrie numele Clanului Gangsers Family. Text(opțional): Gangsters Family Dimensiuni (opțional): cât să fie pus pe o pagină de topic. Alte precizări (opțional):Vă multumesc pentru munca depusă, respect!
 14. GF NemeSyS

  M-am descălțat mane! Bine sefu'
 15. GF NemeSyS

  Vă salut dragi colegi de alianță, cum merge treaba? Bine, Sănătoși?
×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.