Jump to content
Sign in to follow this  
Black Thief

LV Police Department - Aplicația și testul de intrare / The application and the entrance test

Recommended Posts

imageproxy.png.15664a14801ed46f881ce3424f52c482.png

 

LV Police Department - Aplicația și testul de intrare / The application and the entrance test

 

ROMÂNĂ:

 

 

I. Aplicația

1. Aplicația ta trebuie să fie scrisă cât mai corect din punct de vedere gramatical.
2. Aplicația ta trebuie să conțină informații adevărate.
3. Prezintă detaliat motivele pentru care ai părăsit facțiunile anterioare.
4. Prezintă detaliat motivele pentru care ai fost sancționat de către admini.
5. Descrie-te ca persoană în minim șase rânduri. Nu mai puține.
6. Tradu între trei și cinci linii din descrierea ta ca persoană.
7. Motivează-ți alegerea în privința deciziei de a aplica în LVPD.
8. Precizează până la ce rank îți dorești să faci parte din acest departament pentru a ne putea face o idee.
9. Dacă ești creativ, prezintă-ți câteva dintre sugestiile tale pentru acest departament. Ce ți-ai dori să schimbi?
10. Nu este obligatoriu să-ți redactezi aplicația cu diacritice, este la alegerea ta.
11. Fii cât mai explicit cu putință în ceea ce privește completarea câmpurilor importante. Totuși, nu neglija câmpurile mai puțin importante.
12. Menționează de ce te consideri mai important decât ceilalți aplicanți. E important să știm pentru a ne forma o idee despre tine.
13. Înainte de a aplica, asigură-te că ai suficiente ore jucate pe luna respectivă (minim o oră pe zi).
14. Nu contacta Liderul pentru a-i comunica să răspundă mai repede la aplicații. Riști să ți se respingă aplicația.

 

II. Testul de intrare în LV Police Department constă in 2 probe:

 • Proba teoretica
 • Proba practica

Proba teoretica cuprinde un set de intrebari logice din Regulamentul PD de pe website, Regulamentul Intern, Wanted & Ticket List. De asemenea, exista posibilitatea sa existe intrebari capcana.

* Pentru a putea trece acest test, nu trebuie sa aveti mai mult de 3 greseli.

 

Proba practica consta in insotirea membrului in devenire de catre tester in cadrul unei misiuni pe teren. In cadrul acestei probe, se vor puncta urmatoarele:

- Felul cum somati un jucator;

- Felul in care decurge urmarirea;

- Felul cum ii vorbiti;

- Felul in care decurge misiunea per ansamblu;

* Pentru a putea trece acest test si a deveni membru LV Police Department, trebuie sa aveti un scor de cel putin 5/8.

 

Informatii care trebuie sa ajunga la candidat inainte sa inceapa testul:

 • Nu are voie sa fie logat pe forum
 • Nu are voie sa stea AFK
 • Daca ia crash, are 5 minute sa intre in game
 • Pe timpul testului teoretic, trebuie sa stea off duty
 • Are cel mult un minut sa raspunda la o intrebare

 

Parcurgerea testului:

 • Se parcurge exact in ordinea probelor.
 • La testul teoretic va fi dat de un singur tester cum s-a precizat mai sus.
   
 • Proba practica se va da tot cu un singur tester. Canditatul trebuie sa acorde 2 amenzi si sa confiste o licenta. 
  1. Fiecare candidat trebuie sa aiba dovezi atat cu infractiunea savarsita de suspect(poze sau video-uri care sa ateste infractiunea), cat si cu aplicarea sanctiunii(mesajul care apare cand dai ticket si/sau confiscate, exemplu: click, cat si alte dovezi daca mai sunt necesare), pentru a vedea daca s-a actionat corect. Daca ii lipseste oricare dintre dovezi, fie la una dintre amenzi, fie la permis, indiferent daca e la infractiune sau la sanctiune, candidatul va fi picat. 
  2. Nu se vor lua in considerare confiscarea permiselor/acordarea amenzilor asupra colegilor de clan, alianta, sau Departamente. Ei pot sa mearga sa ii sanctioneze, dar degeaba, nu se va pune la proba.
  3. Daca din dovezile candidatului reiese ca acesta a acordat ticket-ul sau confiscate-ul gresit, el va fi picat fiindca nu e normal.

 

Punctele la testul practic vor fi scazute in urmatoarele cazuri:

 

        - Urmărirea unui suspect fara girofare - 0,5 puncte.

        - Amplasarea radarului în tufis - 1 punct

        - Anunțarea greșită a radarului pe [/d] - 1 punct.

        - Mersul pe contra sens fara girofare - 1 punct.

        - /timestamp dezactivat in timpul testului practic - 1 punct.

        - Stationatul aiurea pe strada - 1 punct.

        - Dovezile pentru radar/amenda/confiscarea licentei nu sunt permise cu page-up - 1 punct.

        - Greșirea limitei de viteză folosind comanda /startradar - 2 puncte.

        - Confiscare licență condus greșită - Duce la picarea candidatului.

        - Acordarea greșită a amenzii - Duce la picarea candidatului.

        - Detinerea altui job la testul practic inafara de detectiv - Duce la picarea candidatului.

        - Nedetinerea permisului auto la testul practic - Duce la picarea candidatului.

 

Nota privind testerii:

 

1. Testerii au obligatia de a tine o evidenta cu dovezi foto sau video pe parcursul testelor din regulamente timp de 7 zile.

2. Aceasta evidenta trebuie sa contina dovezi cu toate persoanele testate, a intrebarilor adresate acestora si a raspunsurilor oferite de ele.

3. Dovezile nu vor fi publicate niciunde decat la cererea liderului sau a unui admin. In cazul in care se solicita aceste dovezi si nu exista, membrul responsabil cu testul va fi demis si se vor stabili masurile necesare pentru persoana cu care a dat testul.

4. In cazul in care testul este dat in mod incorect se vor aplica aceleasi sanctiuni ca mai sus.
5. Testerii trebuie sa prezinte regulamentul testului inainte de a-l sustine cu jucatorul si sa se asigure ca acesta l-a inteles cat si care sunt situatiile in care poate pica testul:

- Jucatorul trebuie sa raspunda pe /w sau /cw.

- Jucatorul trebuie sa aibe /turn off, /setfreq 0 si /togclan (daca e intr-un clan) pe perioada testului.

- Jucatorul nu are voie sa foloseasca ESC pe durata testului, precum nici sa dea /q sau crash in repetate randuri.

- Jucatorul trebuie sa aibe cel mult 3 greseli.

* Orice abatere de la regulile prezentate mai sus duc la picarea jucatorului.

 

ENGLISH:

 

 

 

I. The application

1. The application must be written grammatically corect.
2. The application must contain true information.
3. Present detailed the reasons why you left the previous factions.
4. Present detailed the reasons why you were punished by the admins.
5. Describe you as a person in minimum 6 rows.
6. Motivate your deicsion. Why did you chose LVPD?
7. Specifies to which rank would you want to be part of this department.
8. If you are creative, present some of your suggestions for the department. What would you like to change?
9. Be as explicit as possible in terms of filling in important fields. However, do not neglect the less important fields.
10. Mention why you consider you more important than the other applicants. It's important to get an idea about you.
11. Before applying, make sure you have enough hours played on the month (minimum one hour played everyday).
12. Do not contact the leader to ask them to respond faster to applications. Your application can be rejected.

 

II.Entrance test of LV Police Department is made of 2 parts:

 

 • Theoretical test
 • Practical test

The theoretical test is made out of questions from the PD Rules from the website, Internal Rules, Wanted & Ticket List. There is a posibility of some trap questions also.

* To pass this test, you can't have more than 3 mistakes.

 

The practical test consists of escorting the tested member by a tester during a field mission. During this test, there will be a score for:

- The way you summon a player;

- The way you chase the player;

- The way you speak to the player;

- The way the mission goes;

* To pass this test, you have to score at least 5 out of 8.

 

 The test steps:

 • The order of the test parts goes through.
 • At the theoretical test there will be one tester which will take the tests as mentioned.
 • The practical test will be taken by one tester too. The candidate has to give 2 tickets and confiscate 1 license.

  1. Every candidate has to make and have proof with the infraction made by the suspect(photos or videos which show what he did) and the sanction applying (the message which appears when you use ticket and/or confiscate, example: click , but other proof too if necessary), so we can be able to see if he did right. If any of these proofs are missing, even one, be it for tickets, be it for a confiscate, no matter if it's about the infraction or the sanction, the candidate will be failed at the tests.

  2. Confiscates/tickets applied to clan mates, alliance mates or Department members won't be taken into consideration. They can go sanction them, but it's useless, it won't be considered as anything.

  3. If the candidate's proofs show that he gave a wrong ticket or a wrong confiscate, he will be failed at tests cause this is not normal.

 

Practical test points will be low in the following cases:

 

         - Tracking a suspect without girofars - 0,5 points.

         - Location of the radar in the bushes - 1 point.

         - Wrong radar listing on [/d] - 1 point.

         - Walking on the different-sense without girofare - 1 point.

         - /timestamp dezactivated in middle of practical test - 1 point.

         - Standing illegal on the street - 1 point.

         - The proofs of radar/ticket/license confiscated are not allowed with page-up - 1 point.

         - Wrong speed limit by command /startradar - 2 points.

         - Confiscated bad driving license - Goes to the drop of the candidate.

         - Misconduct of the fine - It leads to the drop of the candidate.

         - Holding another job on the practically test outside detective - Goes to the drop of the candidate.

         - Not possesing the driving license at the practical test - Goes to the drop of candidate.

 

Note regarding the testers:

 

1. The testers have the obligation to keep an evidence with pictures or video during the tests from the regulations for 7 days.

2. This evidence must include proof of all tested players, of questions addressed and answers to them.

3. The evidence will not be posted anywhere unless your leader or an admin asks. If evidence is asked for and it does not exist, the member responsible with the test will be uninvited and we will establish the necessary measures for the person that took the test.

4. If the test is given incorrectly the same applications as above will be given.

5. The testers must present the regulation for the test before they take it with the players and make sure they understood it as well as what are the situations in which they fail the test:

- The player has to answer using /w or /cw.

- The player has to have /turn off, /setfreq 0, and /togclan (if it`s in a clan) during the test.

- The player is not allowed to use ESC or /q during the test, or to get lots of crashes.

- The player can have maximum 3 mistakes.

* Any deviation from the rules above will result the failing of the test.

 

 

Edited by Kwebbel
Schimbare logo + design topic.
 • Upvote 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.