Jump to content

Public Leader & Faction Rules


Kelton
 Share

Recommended Posts

ro32.png


1. Caracteristici Generale / General Characteristics

Durata Funcției

Minim 4 luni de zile ca lider.
 

 • Faction Punish 0/60

Orice lider care îndeplinește minimul de mai sus și e înlăturat prin cerere de demisie este scos cu Faction Punish 0.

 • Faction Punish 60/60

Orice lider care îndeplinește minimul de mai sus și este înlăturat acumulând 3 Leader Warnuri este scos cu Faction Punish 60.

 • Faction Punish 300/60

Orice lider care nu îndeplinește minimul de mai sus este scos cu 3 Leader Warnuri și Faction Punish 300.

Funcția de Lider este un privilegiu oferit de stafful B-Zone, nu un drept. Această funcție poate fi revocată în orice moment considerăm că nu vă faceți treaba corespunzător.

Renunțarea

Renunțarea la funcția de Lider și propunerea unor noi candidați se va face printr-un post în topicul din secțiunea liderilor cu cel puțin 3 zile pentru a avea suficient timp să găsim un Lider nou.
-- veți fi scoși din funcție numai după alegerea noului Lider.
-- dacă nu vă faceți treaba până la alegerea noului lider veți fi scoși cu Faction Punish 300 indiferent de durata voastră ca lider.
-- cât timp încă dețineți funcția orice greșeală făcută va fi sancționată în continuare conform regulamentului chiar dacă v-ați depus demisia.

** O persoană care a deținut funcția de lider cel puțin 6 luni de zile și renunță la ea sau îi este scoasă va trebui să aștepte 3 luni de zile din momentul renunțării/scoaterii pentru a primi o altă șansă la o astfel de funcție.
** O persoană care a deținut funcția de lider sub 6 luni de zile și renunță la ea sau îi este scoasă va trebui să aștepte 6 luni de zile din momentul renunțării/scoaterii pentru a primi o altă șansă la o astfel de funcție.

Securitatea Contului

În cazul în care contul vă este spart, veți fi înlăturat din funcția de lider cu 3 Leader Warnuri, iar dacă de pe cont se produc abuzuri veți primi Faction Punish 300 și ban 30 de zile pentru asta.

Vă este strict interzis să împărțiți contul din joc sau de pe forum cu vreo altă persoană.
-- parola contului dumneavoastră nu trebuie cunoscută de nimeni altcineva.
-- dacă se dovedește că ați încălcat această regulă veți fi scoși din funcție (sancțiune: 3 Leader Warns).

Activitatea unui lider

Toate cererile de inactivitate se fac numai în topicul cu inactivități din subforumul liderilor. Un lider are dreptul la cel mult 14 zile de inactivitate o dată la 60 de zile.

1. Liderii care nu au minim o săptămână vechime nu pot face cereri de inactivitate.
2. Liderii care nu au minim o lună vechime nu vor putea face cereri de inactivitate mai mari de 5 zile.
3. Liderii trebuie să aibă o activitate satisfăcătoare, inclusiv exprimată în ore jucate. 
4. Liderii inactivi de cel puțin 3 zile fără cerere de inactivitate vor fi înlăturați din funcție (sancțiune: 3 Leader Warns).
5. După expirarea unei cereri de inactivitate liderul are la dispoziție 24 de ore să se conecteze pe server sau va fi demis (sancțiune: 3 Leader Warns).
-- în cazul existenței unor probleme anunțați un Admin 4+ și faceți o Cerere de Inactivitate.
-- inactivitatea completă sau parțială fără a fi anunțată va fi sancționată cu un avertisment la început și înlăturarea din funcție dacă se continuă.

6. Din minimul de 30 de ore jucate pe care trebuie să le aibă un lider într-o lună, cel puţin 25 trebuie să fie fără [/sleep]. (sancțiune: Leader Warn prima abatere, Demitere dacă se repetă).


Comportamentul unui lider

Un Lider are obligația de a avea un comportament și un limbaj decent oriunde poate intra în contact cu alți jucători sau colegi (joc, forum, website sau în afara jocului).

Jignirile, batjocura, semnele obscene față de jucători sau comportamentul arogant, miștocar față de admini se vor sancționa mai ușor (sancțiune: Leader Warn).
Limbajul vulgar, chiar și cenzurat, se va sancționa mult mai grav (sancțiune: 3 Leader Warns).

Liderii care abuzează de funcție vor fi înlăturați cu Faction Punish 300 și ban 30 de zile pentru asta.

Mențiuni:
-- un avertisment verbal este echivalentul a unei jumătăți de avertisment.
 

uk32.png

 


1. Caracteristici Generale / General Characteristics

Function Duration

At least 4 months as a leader.
 

 • Faction Punish 0/60

Leaders who exceed the time duration mentioned above and who are removed from their position through a resignation request wont receive any faction punishment.

 • Faction Punish 60/60

Leaders who exceed the time duration mentioned above and who are removed by getting 3 Leader Warns will get Faction Punishment 60.

 • Faction Punish 300/60

Leaders who do NOT exceed the time duration mentioned above are removed by getting 3 Leader Warns and will get Faction Punishment 300.

The Leader function is a privilege offered by the B-Zone staff, not a right. This function can be removed at any moment we consider you are not doing your job properly.

Resigning

Leader resignations and candidate suggestions will be done through Forum posts in the leader area topics at least 3 days beforehand..
-- you will only be removed from the function after the selection of a new leader.
-- in case of not fulfilling your duties properly until the selection of a new leader is done, you will be removed with Faction Punishment 300 without taking your leadership duration into consideration.
-- as long as youre handling the faction leadership, any mistake done will be punishable even if you made a resignation request beforehand.

** A person that held the leader rank at least 6 months and leaves it or is removed from it will have to wait another 3 months from the moment they have left to get another chance to such a rank.
** A person that held the leader rank under 6 months and leaves it or is removed from it will have to wait another 6 months from the moment they have left to get another chance to such a rank.

Account Security

In case if your account has been hacked, you will be immediately removed from your Leader Function with 3 Leader Warns and if any abuse takes place, you will receive Faction Punishment 300 and 30 Days Ban.

It is strictly forbidden to share your game or forum account with another person.
-- your account's password must not be known by anyone else.
-- if we see you breaking these rules you will be removed from the function (punishment: 3 Leader Warns).

Leader activity

All inactivity requests can only be made in the inactivity topic of the leader subforum. A leader has the right to opt for 14 days of inactivity only once in every 60 days.

1. Leaders who havent exceeded at least one week in function cannot make an inactivity request.
2. Leaders who havent exceeded at least one month in function cannot make an inactivity request longer than 5 days.
3. Leaders must have a satisfactory activity, also expressed in hours played.
4. Leaders who are inactive for at least 3 days without an inactivity request will be removed from the function (punishment: 3 Leader Warns).
5. After the expiration of an inactivity request the leader has at his disposal 24 hours to connect to the server or will get removed (punishment: 3 Leader Warns).
-- if there are any problems let an Admin 4+ know about them and make an Inactivity request.
-- complete or partial inactivity without letting us know is punished with a warning in the beginning and with the removal from the function if it happens again.

6. From the minimum of the 30 needed hours monthly, at least 25 of them has to be without [/sleep]. (punishment: Leader Warn first offence, Dismissal if continued).

Leader behavior

Leaders are required to maintain a decent behavior and respectful language anywhere they can get into contact with players or colleagues either in game or on forum along with website and even outside the game.

Any offenses, mockery and obscene signs noted towards players or arrogant behavior towards admins is lightly punishable (punishment: Leader Warn).
Vulgar language, even censored, will be punished more severely (punishment: 3 Leader Warns).

Leaders who abuse their function will be removed with Faction Punish 300 and ban 30 days for this.

Mentions:
-- a verbal warning is equivalent of half a leader warn.

Edited by Johnny
Update 12.07.2023 (corectie)
Link to comment
Share on other sites

ro32.png


2. Subliderii Facțiunii / The Faction's Subleaders

O facțiune poate avea maxim doi Sublideri simultan (sancțiune: Leader Warn).

Alegerea Subliderilor

Puteți alege cel mult 3 sublideri în decurs de-o lună (sancțiune: Leader Warn).
- luna de zile se calculează de la data din care ați promovat primul sublider (Ex. Ai promovat un sublider în data de 01.10.2021, unul în data de 04.10.2021 și unul în data de 08.10.2021, următoarea ta dată când poți acorda un alt sublider este pe 01.11.2021, al doilea este pe 04.11.2021 si al treilea pe 08.11.2021).

Reguli alegere sublideri pentru facțiuni pașnice, departamente, hitmen:

 • Aveți maxim o săptămână de când ați primit funcția să promovați un singur sublider din afara facțiunii sau dintre membrii de rank 1-2. 
 • Subliderii adusi din afara factiunii trebuie sa aiba un rank 3 anterior intr-o factiune in ultimii 2 ani de zile.
 • Următorii sublideri vor fi promovați numai din interiorul facțiunii dintre membrii de minim rank 3.

 

Reguli alegere sublideri pentru ganguri:

 • În cazul mafiilor, pentru a oferi sublider unui membru acesta trebuie să dețină minim un rank 3 anterior în orice facțiune/ minim 35 de zile intr-o mafie, în ultimii 2 ani. Excepție facem de la această regulă atunci când liderul tocmai ce a fost promovat și își poate aduce pe cine dorește el de încredere în facțiune in decurs de o saptamana.

 

Nerespectarea regulilor de alegere a unui sublider se sancționează (sancțiune: Leader Warn + rank down la sublider).

Subliderul nu trebuie să dea teste de intrare în facțiune dacă e adus din afară.
Dacă subliderul a primit rank down acesta va putea obține din nou gradul de sublider după minim o lună de zile de la degradare (sancțiune: Leader Warn + rank down la sublider).

Înlocuirea Subliderilor

Un lider poate înlătura gradul subliderului atunci când consideră că nu mai are nevoie de serviciile sale și-l va degrada acordându-i rankul în funcție de vechimea sa în facțiune și de regulile cu privire la acordarea rankului unui membru.
- pentru următoarea promovare a fostului sublider la rank 2-5 va începe numărătoarea de la ultima sa promovare înainte de-a primi Sublider (așadar nu se resetează vechimea pentru rankul anterior deținut).

Exemplu de degradare a Subliderului:

- în exemplul nostru Subliderul are o vechime în facțiune de 55 de zile într-un departament pe RPG1 și trebuie degradat.
- Liderul va trebui să verifice regulamentul general al tipului de facțiune din care face parte, mai exact la Regulamentul de acordare rank.
- mai apoi va trebui să adune numărul minim de zile de așteptare pentru fiecare rank după cum urmează:
-- pentru rank 2: 14 zile.
-- pentru rank 3: 21 de zile + cele 14 zile de la rank 2, în total 35 de zile.
-- pentru rank 4: 30 de zile + cele 35 de zile de la rank 3, în total 65 de zile.
- așadar Subliderul nostru are vechimea necesară pentru rank 3 în cazul în care n-a primit niciun Faction Warn.
- fiecare Faction Warn adaugă 14 zile suplimentare de așteptare.
 

uk32.png

 

 


2. Subliderii Facțiunii / The Faction's Subleaders

A faction can have up to a of two simultaneous Subleaders (punishment: Leader Warn).

Subleader Selection

You can select up to a maximum of 3 subleaders within a month (punishment: Leader Warn).
- the month is calculated starting from the date the first sublider has been promoted (Ex. You promoted a subleader on 01.10.2021, another on 04.10.2021 and another on 08.10.2021, the next date when you can promote another subleader is 01.11.2021, the second one on 04.11.2021 and the third one on 08.11.2021).

Rules for choosing subleaders for peaceful factions, departments, hitmen:

 • You have up to one week from your promotion date as leader to promote a single subleader from outside the faction or from rank 1-2 members.
 • Other subleaders can be brought from outside the faction only if they had at least rank 3 in a faction of the same type during the last 3 months.
 • Any other subleadrs will be promoted only from inside the faction from the rank 3+ members.

 

Rules for choosing subleaders for gangs:

 • In gangs cases, you can promote someone as sublider if he had minimum rank 3 in any previous faction / minimum 35 days in a gang in the last 2 years. We make an exception of this rule when the leader just got promoted and he can bring whoever he wants within a week.

 

Not respecting the rules for choosing a subleader is punishable (punishment: Leader Warn + rank down for the subleader).

The subleader doesn't have to undertake a faction entry test if he is brought from outside the faction.
If the subleader is demoted he can only get promoted back to subleader after exceeding a month since his demotion (punishment: Leader Warn + rank down for the subleader).

Subleader Replacement

A leader can demote a subleader whenever he considers he no longer needs his services and will demoted him by giving him the rank depending on how much time the player spent in the faction and in accordance with the rules regarding promotions.
- for the next promotion of the ex-subleader to rank 2-5 the countdown will start from their last promotion before becoming a Subleader (so the period from his previous rank does not reset).

Example of Subleader demotion:

- in our example the Subleader has spent 55 days in a department on RPG1 and has to be demoted.
- the Leader has to check the general rules of the faction he is a part of, more exactly the rules for awarding ranks.
- then he has to add the minimum number of waiting days for each rank as follows:
-- for rank 2: 14 days.
-- for rank 3: 21 days + the other 14 days from rank 2, in total 35 days.
-- for rank 4: 30 days + the other 35 days from rank 3, in total 65 days.
- thus our Subleader has sufficient time spent in the faction for rank 3 if he didn't receive any Faction Warns.
- each Faction Warn adds an extra 14 days of waiting.
 

 

Edited by AIM Jackus
Update 02.08.2023
Link to comment
Share on other sites

ro32.png


3. Subforumul Facțiunii / The Faction's Subforum

- modificarea topicurilor din cadrul facțiunii la care sunteți Lider se face numai prin aprobare de la un Admin 4+ (sancțiune: Leader Warn).
- topicurile nu se șterg, ele se pun pe hidden dacă nu mai aveți nevoie de ele.
- topicurile importante ale facțiunilor precum: Regulament, Anunțuri și așa mai departe trebuie să fie permanent puse ca Pinned.
- asigurați-vă că toate topicurile din cadrul facțiunii sunt actualizate la zi (sancțiune: Avertisment Verbal prima abatere, Leader Warn dacă continuă).
- când faceți o modificare sau anunțați ceva, aveți obligația de a anunța acest lucru cu cel puțin 48 de ore înainte de a intra în vigoare (sancțiune: Avertisment Verbal prima abatere, Leader Warn dacă continuă).
- nu permiteți membrilor să facă spam în topicurile facțiunii, în special în cel de Discuții între Membri.
-- eventual închideți topicul dacă se face prea mult spam și raportați postările respective.

- Liderii trebuie să posteze sancţiunile oferite împreună cu dovezile în cel mult 48 de ore. (sancțiune: Avertisment Verbal prima abatere, Leader Warn următoarele).

 

uk32.png

 

 

 


3. Subforumul Facțiunii / The Faction's Subforum

- modifying topics in the faction's subforum can only be done with the approval from an Admin 4+ (punishment: Leader Warn).
- topics do not get deleted, they are hidden if you no longer need them.
- important topics of factions such as: Rules, Announcements and so on must always be set as Pinned.
- make sure that all topics from the forum section are updated (punishment: Verbal Warning first offence, Leader Warn if continued).
- if you make a modification or announce something, you have the obligation to announce it with at least 48 hours beforehand (punishment: Verbal Warning first offence, Leader Warn if continued).
- don't allow your members to spam in the forum section, especially the Discussions topic.
-- you might consider closing the topic if there is too much spam and report the posts.

- leaders have to post the punishments with the evidence in maximum 48 hours. (punishment: Verbal Warning first offence, Leader Warn if continued).

Edited by AIM Jackus
Update 12.07.2023
Link to comment
Share on other sites

ro32.png


4. Recrutarea Membrilor / Member Recruitment

Dacă aplică MAI MULȚI jucători decât locuri libere iar acei jucători merită acceptați, în ciuda faptului că aveți mai puține locuri, atunci se vor susține teste competitive (adică jucătorii cu punctajele cele mai mari la teste vor rămâne în facțiune).
Dacă aplică MAI PUȚINI jucători decât locurile libere, testele competitive nu sunt susținute.

 

Exemplu:

 

- Jackus este lider (nu contează facțiunea) și are 6 locuri libere. Acesta deschide aplicațiile pentru o oră, timp în care se acumulează 20 de aplicații. După corectarea aplicațiilor, se constată că pot fi acceptați 10 jucători. Cum sunt 6 locuri, toți 10 vor susține testul de intrare, iar primii 6 cu cel mai bun rezultat se vor alătura facțiunii.

 

- Jackus este lider (nu contează facțiunea) și are 6 locuri libere. Acesta deschide aplicațiile pentru o oră, timp în care se acumulează 20 de aplicații. După corectarea aplicațiilor, se constată că pot fi acceptați 6 jucători. Cum sunt 6 locuri libere și 6 acceptați, vor primi invite toți candidații (desigur dacă reușesc să treacă toți testele).

 

(sancțiune: Avertisment Verbal prima abatere, Leader Warn următoarele).

 

Excepție:

- dacă aplică un jucător căruia urmează să-i acordați direct sublider, nu se vor susține teste competitive cu acesta.

Cerințe minime pentru a fi acceptat:

- să aplice și să aibă o aplicație decentă.
- să nu aibă interdicție în respectiva facțiune.
- să fie suficient de activ.
- să nu se afle pe blacklistul unei facțiuni.
-- dacă jucătorul se află pe blacklist și a reușit să intre în facțiune va trebui să plătească blacklistul sau va fi demis.

-puteti accepta jucatori fara activitate in luna curenta/anterioara in cazul in care nu sunt suficienti candidati care sa fie acceptati la sesiunea respectiva de recrutare, in schimb prioritatea de acceptare va ramane mereu pentru cei mai activi dintre ei.

Jucătorii care nu îndeplinesc cerințele minime sau sunt acceptați în mod greșit vor fi demiși fără Faction Punish și liderul sancționat (sancțiune: Avertisment Verbal prima abatere, Leader Warn următoarele).

Deschiderea Aplicațiilor

Aplicațiile pot fi deschise atunci când există cel puțin un loc liber în facțiune sau urmează să se elibereze un loc.
- Liderii au obligația de a deschide aplicațiile și de a recruta minim 2 jucători atunci când au cel mult 5 locuri libere.
-- dacă liderul nu are cerere de inactivitate și nu recrutează timp de 5 zile când are cel mult 5 locuri libere va fi sancționat.

Încălcarea tuturor regulilor de mai sus se sancționează cu: Avertisment Verbal prima abatere, Leader Warn la următoarele.

Răspunderea la Aplicații

- ordinea în care răspunde la aplicații nu este importantă.
- toate aplicațiile trebuie să primească un răspuns la cel mult 5 zile din momentul în care au fost realizate (sancțiune: Leader Warn).
- toți jucătorii respinși trebuie să primească un motiv întemeiat și argumentat pentru respingere (sancțiune: Avertisment Verbal prima abatere, Leader Warn următoarele).

Notă: Dacă respingeți un jucător pe un motiv, nu acceptați alt jucător care nu îndeplinește nici el același motiv (sancțiune: Leader Warn).
Ex: Dacă respingeți un jucător pentru aplicație slabă și acceptați altul în aceeași sesiune de recrutare cu o aplicație la fel de slabă veți fi sancționați.
Nu puneți la motiv de respingere lucruri neclare (nu-mi inspiri încredere, nu ești activ etc.) ci oferiți informații concrete (ai primit 10 FW-uri recent pentru comportament, ai fost demis de multe ori pentru limbaj, ai prea multe sancțiuni primite de la admini, ai stat foarte puțin în toate facțiunile anterioare etc.).

Aplicațiile trebuie să fie verificate dacă sunt copiate înainte să fie acceptate. Aveți aici un ghid care vă explică cum să verificați aplicațiile corect. Dacă un lider nu verifică aplicațiile cu atenție, riscă să primească Avertisment verbal sau Leader Warn în funcție de gravitatea problemei și numărul de aplicații neverificate corespunzător.

Închiderea Aplicațiilor

Aplicațiile pot fi închise:

- atunci când au aplicat minim 2 jucători pentru fiecare loc disponibil. <SAU>

- după cel puțin 2 de ore de la deschiderea lor (regula nu se aplică în cazul în care liderul setează din website ca aplicațiile să se închidă atunci când aplică un anumit număr de jucători). <SAU>

- atunci când sunt deschise doar pentru recrutarea subliderului. <SAU>

 

Sancțiuni (sancțiune: Avertisment Verbal prima abatere, Leader Warn următoarele).

Testarea celor Acceptați

Doar membrii de rank 4+ pot da teste.
Liderul alege care membri de rank 4+ pot efectua teste.

 • Reguli:

Cei acceptați pentru teste vor susține un test de cunoaștere a regulamentului general și a regulamentului intern.

- testerii au obligația de a ține o evidență cu dovezi foto sau video pe parcursul testelor teoretice timp de 7 zile. Această evidență trebuie să conțină dovezi cu toate persoanele testate, a întrebărilor adresate acestora și a răspunsurilor oferite de ele. Dovezile nu le vor publica niciunde decât la cererea unui lider sau admin. În cazul în care se solicită aceste dovezi și nu există, membrul responsabil cu testul primește rank down iar cel testat trebuie să redea testele.
-- în cazul în care testul este dat în mod incorect testerul primește faction warn iar cel testat trebuie să redea testele cu un alt tester.
- testerii trebuie să prezinte regulamentul testului înainte de a-l susține cu jucătorul și să se asigure că acesta l-a înțeles cât și care sunt situațiile în care poate pica testul.
-- nu trebuie să existe discriminări sau diferențieri de niciun fel între jucătorii cu același nivel de experiență ori a jucătorilor străini.
-- fiecare jucător acceptat trebuie să i se ofere suficient timp să susțină testele și să aibă cu cine să le susțină; cel mult 72 de ore de la acceptarea aplicației. De preferat precizați-le o persoană de contact și un interval orar la care se pot prezenta (sancțiune: Leader Warn sau Faction Warn dacă e tester).

 • Test teoretic:

Testul conține 15 întrebări de complexitate medie din regulamentele generale și interne ale facțiunii.
Candidații au dreptul la cel mult 3/3 puncte greșite, astfel:
- vor primi 1/3 puncte pentru răspuns greșit sau lipsa unui răspuns în timpul cerut.
- vor primi 0.5/3 puncte pentru răspunsuri parțial corecte.
- la 3/3 candidatul va pica testul teoretic.

Candidații care încearcă să fraudeze testele vor fi sancționați (sancțiune: test picat + blacklist 3 luni).
Testerii care încearcă să fraudeze testele sau nu le susțin vor fi sancționați (sancțiune: demitere).

 • Test practic:

Se va susține și test practic în cazul în care se consideră necesar, aici nefiind nevoie de o evidență. În cazul în care jucătorul dorește să raporteze proba practică trebuie să aibă el singur dovezi.

Decizia de a susține sau nu testele practice poate fi făcută doar de către lider, trebuind să fie justificată unui manager de facțiuni. Mai mult, trebuie să fie aplicată în mod egal tuturor candidaților din respectiva sesiune de recrutare. De exemplu dacă liderul decide să nu se susțină test practic cu un candidat dintr-o sesiune, atunci toți candidații acceptați în respectiva sesiune trebuie să beneficieze și ei de același tratament.

Reaplicarea în Aceeași Facțiune

Un membru demis din facțiune, voluntar sau nu, nu are voie sa fie invitat în aceeași facțiune din care a fost demis timp de minim 2 săptămâni.

uk32.png

 

 


4. Recrutarea Membrilor / Member Recruitment
 

If MORE players apply than the number of free slots and they deserve to get accepted, in spite having fewer slots, then they will take competitive tests (meaning that only the players with the best testing scores will remain in the faction).

If LESS players apply than the number of free slots, competitive tests are not taken.

 

Example:

 

- Jackus is a leader(the faction doesn't matter) and he has 6 slots available in his faction. He opens the applications for an hour and 20 players apply. After checking the applications, he realizes he can accept 10 players. As there are only 6 available slots in the factions, all the 10 candidates will go through the entry test and the first 6 with the best scores will join the faction.
 

- Jackus is a leader(the faction doesn't matter) and he has 6 slots available in his faction. He opens the applications for an hour and 20 players apply. After checking the applications, he realizes he can accept 6 players. As there are exactly 6 available slots in the factions and 6 candidates, all of them will be able to join the faction (if they manage to pass the entry test).

 

(punishment: Verbal Warning first offence, Leader Warn if continued).

 

Exception:

- if a player applies and you intend to directly promote him as subleader, no competitive tests will be given with that player.


Minimum requirements in order to get accepted:

- to apply and have a decent application.
- no interdiction in that faction.
- to be active enough.
- not to be on a faction's blacklist.
-- if the player is on a blacklist and managed to join the faction he will have to pay the blacklist, otherwise he will get dismissed.

- you can accept players with no activity in the current/previous month in case there are not enough applicants to be accepted in that recruitment session, but the priority of acceptance will always remain for the most active of them.

Players that do not fulfill the minimum requirements or are accepted wrongly will get dismissed without Faction Punish and the leader punished (punishment: Verbal Warning first offence, Leader Warn if continued).

Opening Applications

Applications may be opened when there is at least one free slot in the faction or a free slot is going to be available.
- Leaders have the obligation to open applications are recruit at least 2 players when they exceed 5 free slots.
-- if the leader doesn't have an inactivity request and doesn't recruit for 5 days when his faction exceeds 5 free slots he will get punished.

Breaking all the rules above if punished with: Verbal Warning first offence, Leader Warn if continued.

Answering Applications

- the order in which you reply to applications is not important.
- all applications must receive an answer in at most 5 days from the moment they have been created (punishment: Leader Warn).
- all rejected players must receive a concrete reason that has to be argumented for their rejection (punishment: Verbal Warning first offence, Leader Warn if continued).

Note: If you reject a player for a reason, do not accept another player that does not also fulfill that same reason (punishment: Leader Warn).
Ex: If you reject a player for a weak application and accept another one in that same application session with an application as week you will get punished.
Don't use rejection reasons with uncertain things (you don't inspire trust, you are not active etc.) but offer concrete information (you received 10 FWs recently for behavior, you have been dismissed too many times for language, you have too many punishments from admins, you have stayed too little in previous factions etc.).

Applications must be checked if they are copied or not before they're accepted. Here you have a guide that shows you how to properly check applications. If a leader doesn't check the applications carefully, they risk receiving a Verbal Warning or even a Leader Warn, depending on the severity of the mistake and the number of unchecked applications.

Closing Applications

 

Applications will be closed:

- when at least 2 players for each available slot apply. <OR>

- after at least 2 hours since they have been opened  (the rule does not apply when the leader sets from the website that applications close when a certain number of players apply). <OR>

- when they are opened to recruit a subleader. <SAU>

 

Punishment (punishment: Verbal Warning first offence, Leader Warn if continued).

Testing Accepted Players

Only rank 4+ members can take tests.
The Leader has the right to choose which rank 4+ members can take these tests.

 • Rules:

Those who are accepted for tests will sustain a test of general knowledge about the general and internal rules of the faction.

- testers have an obligation to maintain picture or video proofs during tests for 7 days. These proofs must be for all tested players, the questions they have to answer and their answers. These proofs will not be published anywhere unless the leader or admins asks for this. If such proofs are asked for and the tester does not submit them, the responsible member with the test will get rank down and the tested player will have to retake the tests.
-- if the test is given incorrectly, the tester will get rank down and the tested player will have to retake the tests with another tester.
- testers must present the rules of the test before taking it with the player and make sure he understood these rules as well as the situations in which he might fail the test.
-- there mustn't exist any discrimination or differences of any kind between players with the same level of experience or of foreign players.
-- each accepted player must be offered sufficient time to take the tests and a tester to take them with; players have 72 hours at most to take the test from the moment the application has been accepted. Preferably state a contact person and time interval in which they should present themselves for testing (punishment: Leader Warn or Faction Warn if he is a tester).

 • Theory test:

The test contains 15 medium complexity questions about the general and internal faction rules.
Candidates have the right to 3/3 mistake points, like so:
- they will receive 1/3 points for a wrong answer or the lack of an answer in the given time.
- they will receive 0.5/3 points for partially correct answer.
- at 3/3 the candidate will fail the theory test.

Candidates that try to fraud the tests will get punished (punishment: failed test + blacklist 3 months).
Testers that try to fraud the tests or do not take them will get punished (punishment: dismissal).

 • Practical test:

There will also be a practical test if necessary and here you don't need to keep proofs. If the player wants to report the practical test they should have proofs themselves.

This decision of going through the practical tests can only be made by the leader himself and justified at the request of the factions manager. Moreover, It has to be equally applied for all the candidates in the relevant recruitment batch. I.E: if the leader decides not to practically test a candidate, all the ones accepted in the same batch benefit from that immunity as well.

Reapplying in the same Faction

A member dismissed from a faction, voluntarily or not, is not allowed to get invited into the same faction from which he left for at least 2 weeks.

 

Edited by AIM Jackus
Update 12.07.2023
Link to comment
Share on other sites

ro32.png


5. Sancțiuni și Demiteri / Punishments and Dismissals

Toate sancțiunile pe care le poate aplica un lider cât și metodele de demitere se găsesc în regulamentul general al facțiunii de pe websiteul RPG.
Motivele tuturor logurilor de facțiune create pe website trebuie să fie concrete.

Exemple:
- sancțiune: precizați motivul concret al sancționării (limbaj, DM, wanted aiurea, raport activitate, etc.).
- ștergere sancțiune: sancționare greșită sau sancțiune expirată.
- promovare: felicitări, îndeplinire perioadă minimă.
- rank down: precizați motivul concret al sancționării (schimbare sublider, comportament, limbaj, blacklist aiurea).
- demitere: demisie, limbaj vulgar, ceartă cu colegii, neascultare rank superior, inactivitate, fraudare raport, raportare coleg pe website, blacklist.

Demiterea Membrilor

- înainte de a demite sau promova un membru verificați ce reclamații are și răspundeți la ele.
- acordați toate sancțiunile care trebuie să le primească înainte de a-l demite sau a-l promova.
- nu trageți de timp când răspundeți la reclamații pentru a promova membrul și apoi să-l sancționați deoarece veți fi voi sancționați.
- un membru cu cerere de demisie trebuie demis în cel mult 48 de ore, excepție când liderul are cerere de inactivitate.
-- dacă liderul are cerere de inactivitate trebuie să răspundă la demisie în cel mult 24 de ore după ce-i expiră cererea.

Sancționarea Membrilor

Un Lider are obligația de a-și sancționa membrii în mod corect atunci când aceștia încalcă regulile serverului sau ale facțiunii.
- favorizarea sau discriminarea anumitor membri în cadrul facțiunii se va sancționa.
- la ștergerea unei sancțiuni, a unei promovări, demiteri, etc. se va ține cont și de ora la care a fost primită sancțiunea, invite-ul.
- membrii care primesc ban 3 zile sau mai mult de la admini trebuiesc demiși din facțiune, în caz contrar veți fi sancționați.
-- trebuie să țineți respectivii membri în facțiune timp de 48 de ore până când fac cerere de unban și primesc un răspuns. Vor rămâne în facțiune doar dacă primesc unban de la admini, nu dacă își cumpără unban.
- orice membru care nu părăsește facțiunea prin cerere de demisie ci o părăsește fiind sancționat de lider o vă părăsi cu Faction Punish 10 sau 60 în funcție de situație.

- membrii care nu aduc suficiente contribuții unei facțiuni și tot ceea ce fac e să țină locul ocupat trebuie demiși, în caz contrar liderii vor fi sancționați.
- în caz că aveți nelămuriri cu privire la sancțiuni contactați un Admin 4+ cu motiv și dovezi.

 

DM-ul se va sancționa doar atunci când există dovezi clare (de preferat video / mai multe poze) care să ateste că jucătorul respectiv a făcut DM. Mesajul informativ de daune nu este suficient pentru sancționarea DM-ului (nici cel care specifică cine te-a omorât și de la ce distanță a făcut asta).

**Înainte de a sancționa cel mai bine este să vă consultați cu un admin de nivel 4+ dacă nu sunteți siguri. (sancțiune: Avertisment Verbal prima abatere Leader Warn următoarele)

 

 

 

Sancțiunile pe care le oferiți membrilor trebuie postate pe forum în cel mult 48 de ore de când ați sancționat membrul.

- dacă liderul are cerere de inactivitate trebuie să posteze sancțiunile pe forum în cel mult 24 de ore după ce-i expiră cererea.


Jucătorii cu conturi multiple (cei care dețin mai multe conturi) nu li se permite să fie cu mai mult de un cont în aceeași facțiune.
- întrebați-vă membrii care au astfel de conturi și cu care cont doresc să rămână în facțiune; dacă aflăm că aveți astfel de conturi atunci ambele conturi ale respectivului jucător vor fi demise iar voi veți fi sancționați.

Notă: Încălcarea tuturor regulilor de mai sus se sancționează cu: Avertisment Verbal prima abatere, Leader Warn la următoarele.
Membrii promovați înainte de a fi sancționați vor primi la loc rankul anterior.

uk32.png

 

 


5. Sancțiuni și Demiteri / Punishments and Dismissals

All reasons a leader can use as well as methods of dimissal can be found in the general faction rules on the RPG website.
Reasons for all faction logs created on the websit must be concrete.

Examples:
- punishment: state the exact reason for the punishment (language, DM, incorrect wanted, activity report, etc.).
- punishment deletion: incorrect punishment or expired punishment.
- promotion: congratulations, fulfilling minimum period.
- rank down: state the exact reason for the punishment (changing subleader, behavior, language, incorrect blacklist).
- dismissal: dismissal, vulgar language, arguing with colleagues, not listening to superior ranks, inactivity, report fraud, reporting colleagues on the website, blacklist.

Dismissing Members

- before dismissing or promoting a member check what complaints he has and answer them.
- give all needed punishments before dismissing or promoting a member.
- don't stall when answering complaints in order to promoted the member and then punish him afterwards because you will get punished.
- a member with an active resignation request must be dismissed in at most 48 hours, excepting for when the leader has an inactivity request.
-- if the leader has an inactivity request he must reply to resignation requests in at most 24 hours after the inactivity request expires.

Punishing Members

A Leader has the obligation to punish his members correctly when they break the server or faction rules.
- favoring or discriminating certain members from the faction will get you punished.
- when deleting a punishment, a promotion, dismissal etc. you will also take into account the hour the punishment or invite has been received.
- members that get banned 3 days or more from the admins will have to get dismissed from the faction, otherwise you will get punished.
-- you need to keep those members in the faction for 48 hours so they have the chance to make an unban request and see if they get unbanned. The only players that will remain in the faction in such cases are the ones that get unbanned by admins, not those who buy unban from the shop.

- members that do not have sufficient contributions to the faction and everything they do is to keep a slot occupied must be dismissed, otherwise the leaders will be punished.

- any member that doesn't leave the faction via a resignation request and leaves it being punished by the leader will always get Faction Punish 10 or 60 depending on what happened.
- if you have any questions regarding punishments contact an Admin 4+ with the reason and proofs.

 

The DM will be punished just when there are clearly proofs (especially video or more Screenshots) that a player made DM. The damage informative message isn't enough for punishing a member for DM. (not even those messages that specify the nickname and the distance of the player who made it).

**Before to sanction a member it will be better to ask an a4+ if you are not sure. (punishment: Verbal Warning first offence, Leader Warn if continued).

 

 

 

The punishments you offer your members must be posted on the forum in 48 hours max.

- if the leader has an inactivity request he must post the punishments after 24 hours the most since his inactivity request expires.


Players with multiple accounts (that own multiple accounts) are not allowed to join the same faction with more than one account.
- ask your members if they have such accounts and what is the account they wish to keep in the faction; if we find out that such accounts exist then both accounts will get dismissed and you will get punished.

Note: Breaking all the rules above will be punished with: Verbal Warning first offence, Leader Warn if continued.
Members promoted before getting punished will receive their previous rank back.

 

Edited by AIM Jackus
Update 12.07.2023
Link to comment
Share on other sites

ro32.png


6. Reclamații Website și Raport de Activitate / Website Complaints and Activity Report

Reclamații Website

- Liderii au obligația de a răspunde tuturor reclamațiilor adresate membrilor săi la cel mult 48 de ore de la deschiderea acestora.
- dacă liderul are cerere de inactivitate va avea la dispoziție 24 de ore de la expirarea cererii să răspundă reclamațiilor.
- în situația în care liderul are nelămuriri legate de reclamație și apelează la ajutorul adminilor fără a primi un răspuns din partea acestora în acele 48 de ore atunci respectiva durată nu se mai aplică.
- reclamația membrului cu cerere de inactivitate va rămâne deschisă până la 24 de ore de la expirarea cererii.
-- în tot acest timp liderul nu are voie să promoveze membrul sau să-i accepte cererea de demisie.
- dovezile din reclamații trebuie să fie valide, asta înseamnă: să aparțină persoanei care face reclamația, să nu fie mai vechi de 3 zile, să aibă pe ele numele reclamantului, serverul cât și data și ora.
-- reclamațiile care nu au dovezi valide vor fi anulate.
-- reclamațiile fără dovezi vor fi anulate.
-- reclamațiile pot fi refăcute cu dovezi valide.
- reclamațiile în care reclamantul folosește un limbaj vulgar vor fi anulate iar acesta va fi sancționat de admini.

Încălcarea tuturor regulilor de mai sus se sancționează cu: Avertisment Verbal prima abatere, Leader Warn la următoarele.

Raport de Activitate

Liderul este cel care stabilește punctajele minime pentru rapoartele de activitate cât și pe ce criterii se acordă punctele.
Punctele de raport sunt corectate în mod automat de către server, astfel că liderul nu trebuie să intervină la corectat, la acordat de sancțiuni pentru raport și așa mai departe.

În cazul gangurilor revine responsabilitatea liderului să facă evidența prezenței la waruri și să sancționeze membrii. Sancțiune Avertisment Verbal prima abatere, Leader Warn la următoarele.
Liderul își poate rezerva dreptul de a demite din facțiune membrii care nu aduc suficiente contribuții pentru respectiva facțiune (nu sunt destul de activi, fac mereu raport minim, o țin în inactivități, etc.).

uk32.png

 


6. Reclamații Website și Raport de Activitate / Website Complaints and Activity Report

Website Complaints

- Leaders have the obligation to answer all complaints addressed to their members at most after 48 hours since they were created.
- if the leader has an inactivity request then he has at his disposal 24 hours from when the inactivity expired to reply to the complaints.
- if the Leader has questions about a complaint and asks for help from the admins without getting an answer from them in those 48 hours then the durations from above no longer apply.
- the complaint for the member with an inactivity request will remain open up to 24 hours after his inactivity request expires.
-- during this time the Leader is not allowed to promote this member or accept his dismissal.
- proofs from complaints must be valid, this meaning: to belong to the person making the complaint, not to be older than 3 days, to have on them the name of the reporter, the name of the server as well as the date and time.
-- complaints without valid proofs will be dismissed.
-- complaints without proofs will be dismissed.
-- complaints can be remade with concrete proofs.
- complaints in which vulgar language is used will be dismissed and punished by the admins.

Breaking the rules above is punished with: Verbal Warning first offence, Leader Warn if continued.

Activity Report

The Leader is the one that establishes the minimum points required for the activity report as well as the criteria for giving these points.

The activity report points are automatically corrected by the server, so the leader doesn't need to interfere in correcting them, giving out punishments and so on.

In gangs leaders have the responsibility to keep an evidence of war presence and punish members. Punishment Verbal Warning first offence, Leader Warn if continued.

Leaders reserve their right to dismiss faction members that do not contribute enough to the faction (are not active enough, always make the minimum, always put out inactivities, etc.).

Edited by Kelton
Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.