Jump to content

Summer Wars. Detalii aici

Sign in to follow this  
South Derrek

Informații despre o aplicație de succes si despre test-log / Informations about an succesful application and about the test-log

Recommended Posts

Posted (edited)

9wxD6p9.png

Informații despre o aplicație de succes si despre test-log.

 

Foarte mulți doresc să aplice în News Reporters, dar asta nu înseamnă că și toți au șanse sa fie acceptați sau chiar dacă sunt, nu înseamnă că vor trece testul de intrare.

Așadar am decis sa creez acest topic pentru a vă putea ajuta sa intelegeți ce costa pentru a deveni un reporter.

 

->vă voi lăsa mai jos niște detalii în legătură cu aplicația :

 

 • Fiecare aplicant trebuie să deţină minimum level 5;
 • Explicarea laborioasă a părăsirii fiecărei facţiuni în parte cu argumente semnificative;
 • Biografia personală să conţină minimum 15 rânduri;
 • Aplicantul nu trebuie să se afle pe blacklistul unei facţiuni;
 • Explicarea laborioasă a motivului pentru care doriţi să intraţi în facțiune prin intermediul a minimum 2 rânduri și jumătate;
 • Fiecare aplicant trebuie să deţină un Faction History curat;
 • În funcție de ziua în care ne aflăm în momentul în care ati aplicat in facțiune trebuie sa aveti minimul de ore = cu ziua respectivă, mai exact : dacă suntem în ziua 15 din luna, trebuie să aveți minim 15 ore, în caz contrar veți fii respinși.
 • În momentul în care aplicaţi în cadrul factiunii aveţi obligaţia de a aştepta răspunsul liderului. Nu contactaţi liderul pentru a îi sugera să raspundă la aplicaţii sau pentru a îi spune că aţi făcut o cerere. Încălcarea acestei reguli va duce automat la respingerea aplicaţiei dumneavoastră. 
 • Nu se vor folosi culori în aplicație pentru ca vizualizarea să fie mai bună.
 • În aplicație se vor menționa cel puțin trei calități pe care trebuie să le aibă un reporter. Trebuie să precizați motivul pentru care v-ați gândit la aceste calități.
 • Nu trebuie să fi existat conflicte între dumneavoastră și membrii factiunii. De asemenea nu trebuie să fi avut conflicte majore cu foști colegi din facțiunile anterioare.
 • Fiecare aplicant se angajează să respecte regulile impuse de factiune pe parcursul testelor, în cazul în care va fi acceptat.

->mai jos vă voi lăsa detalii in cazul in care aplicantul este acceptat :

 

 • Toţi jucătorii acceptaţi de către lider au la dispoziţie 72H pentru a susţine proba teoretică si cea practica cu un testerii alesi de LIDER;
 • Cei care ajung la 3/3 greşeli la un dintre probe vor fi automat respinşi;
 • Sfidarea testerilor sau jignirea acestora va duce automat la excluderea din test fără nici un drept de apel;
 • Fiecare player acceptat pentru teste are libertatea de a cere răspunsul corect testerului în momentul în care greşeşte;
 • Nu comentați deciziile testerilor. În cazul în care considerați că deciziile testerilor sunt luate în mod greșit, contactați liderul facțiunii pentru a verifica dacă testerul a acționat corect;
 • Fiecare player acceptat pentru teste are obligaţia de a învăţa regulamentul si ghidul începătorului foarte bine şi de a da răspunsuri cât se poate de corecte şi complexe;
 • Orice mică greşeală se va sancţiona.

->informațiile despre testul de intrare în facțiune le aveți mai jos :

 

 • Cei care sunt acceptați vor susține 2 probe, una teoretică si una practică;
 • Prima proba constă în 15 intrebări atât din regulamentul facțiunii cat și din ghidul incepatoruluii;
 • Punctajele pentru fiecare probă se face in felul urmator : 

  fiecare punctaj, ca de exemplu 0,25/3 va avea un anume procentaj, mai exact va arata in felul urmator:

  0,25/3 = 8/33%

  0,5/3 = 16.66%

  0,75/3 = 24.99%

  1/3= 33.32%

  1,25/3 = 41.65%

  1,5/3 = 49.98%

  1,75/3 = 58.31%

  2/3 = 66.64%

  2,5/3 = 74.97%

  2,75/3 = 83.30%

  3/3 = 99.98%

 • Testerul, înainte de a va trece va trebui sa va calculeze procentajul final din ambele probe, mai exact in felul asta : 

  -pentru fiecare greseala la test se scade un procent din 100%

  -un exemplu ca sa va fie mai usor: (canditatul nostru incepe testul cu 0/3 = 100% ; la sfarsitul testului a acumulat un punctaj de sa zicem 1,25/3, ceea ce inseamna 100-41.65% = 58.35% la proba cu intrebariile, adica ''Proba 1'' ; la proba 2 sa zicem ca acumuleaza un procentaj de 100% care este => a 0/3 sau cate puncte are ''Proba 2'' ; rezultatul final al candidatului este constituit din media aritmetica a celor 2 probe, care vine asa : 58.35 + 100% : 2= 58.65% ;

 • Pentru avea și cele mai mici șanse să treceți testul vă sfătuiesc să învațați foarte bine regulamentul si ghidul;
 • Va doresc succes.

 

 

 


9wxD6p9.png

Informations about an succesful application and about the test-log.

 

A lot of players want to apply in News Reporters, but that doesn't mean all of them have a chance to be accepted, and even if they are, doesn't mean that they will pass the test.

So I decied to create this topic to help you to understand what does it cost to become a reporter.

 

->I will leave you down below some details about the application :

 

 • Each applicant must have a minimum level 5;
 • The laborious explanation of leaving each faction in part with significant arguments;
 • Personal biography must contains a minimum of 15 rows;
 • The applicant must not be on the blacklist of a faction;
 • Laborious explanation of why you want to enter the faction through a minimum of 2 and a half rows;
 • Each applicant must have a fairly clean Faction History;
 • Depending on the day we are in when you applied in the faction you must have the minimum of hours = with that day, specifically: if we are on day 15 of the month, you must have at least 15 hours, otherwise you will be rejected.
 • When you apply within the faction you have an obligation to wait for the leader's answer. Do not contact the leader to suggest that they have respond to applications or to tell them that you have made a request. Violating this rules will automatically lead to rejection of your application.
 • In the app we will mention at least three qualities a reporter must have. You must specify why you have thought of these qualities.
 • There must have been no conflicts between you and the members of the faction. You must also not have had major conflicts with former colleagues from previous factions.
 • Each applicant undertakes to comply with the rules imposed by the faction during the tests, where it will be accepted.

 

->below I will leave you details if the applicant is accepted :

 

 • All players accepted by the leader have at their disposal 72H to support the theoretical and practical samples with an elected tester choose by the LEADER;
 • Those who reach 3/3 mistakes in one of the samples will be automatically rejected;
 • The defiance of testers or their offending will automatically lead to exclusion from the test without any right of appeal;
 • Each player accepted for tests is free to ask the correct answer to the tester when he is wrong;
 • Do not comment the decisions of the testers. If you think that these decisions of the testers are taken wrongly, contact the faction leader to verify if the tester has acted correctly;
 • Each player accepted for testing is required to learn the intern rules and beginner's guide very well to give the answers as accurate and complex as possible;
 • Any small mistake will be penalize.

->you have informations about the entry test in the faction down below :

 

 • Those who are accepted will support 2 samples, a theoretical one and a practical one;
 • The first sample consists of 15 questions from both the faction regulation and the beginner's guide;
 • Scores for each sample are done in the following way : 

  Each score, such as 0.25/3 will have a certain percentage, specifically it will look like the this:

  0,25/3 = 8/33%

  0,5/3 = 16.66%

  0,75/3 = 24.99%

  1/3= 33.32%

  1,25/3 = 41.65%

  1,5/3 = 49.98%

  1,75/3 = 58.31%

  2/3 = 66.64%

  2,5/3 = 74.97%

  2,75/3 = 83,30%

 • The Tester, before you pass, will have to calculate the final percentage of both samples, exactly like this:

 • For each test mistake decreases a percentage of 100%
  -an example to make it easier: (our candor begins the test with 0/3 = 100%; at the end of the test he accumulated a score of let's say 1.25/3, which means 100-41.65% = 58.35% in the theoretical sample exactly '' Sample 1''; in sample 2,  let's say that he accumulates a percentage 100% which is = > 0/3 or how many points are in '' Sample 2''; the final result of the candidate consists of the arithmetic mean of the 2 samples, which comes like this: 58.35 + 100%: 2 = 58.65%

 • For even the slightest chance to pass the test, I advise you to learn the intern rules and guidelines very well;
 • I wish you success.
Edited by South Derrek

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.