Jump to content
Kelton

Noutati Fuziune

Recommended Posts

Posted (edited)

ro32.png

 

Am revenit cu noi informații legate de fuziune. În tot acest timp am stat și am efectuat niște simulări ca să vedem cum ar decurge unirea bazelor de date de pe două servere și să meargă totul cât mai lin cu putință.

 

1. Data Fuziunii

 

Fuziunea serverelor va avea loc în data de 19 August 2019, undeva între orele 08:00 și 13:00. 

 

2. Servere Fuzionate

 

În urmă cu ceva timp am deschis niște sondaje pentru a afla părerea voastră, a jucătorilor, să vedem care sunt serverele pe care ar trebui să le unim. Voturile au fost aproximativ egale pe serverele RPG1, RPG2 și RPG4, iar pe RPG3 s-a votat în proporție de aproximativ 67% ca fuziunea să aibă loc cu RPG1.

 

Așadar serverele fuzionate, în urma voturilor voastre, vor fi RPG1 cu RPG3 și RPG2 cu RPG4.

 

3. Numele Conturilor

 

Vom transfera bazele de date în mod direct, ceea ce înseamnă că se transferă absolut toate conturile, inclusiv cele banate. Așadar nu trebuie să vă transferați voi conturile manual.

La momentul fuziunii vom redenumi conturile de pe RPG3 și RPG4, adăugând niște caracteristici cheie în fața sau în spatele numelui. Spre exemplu contul Kelton de pe RPG4 va primi pe RPG2 numele nou de Kelton_Fuziune (atenție, e un exemplu... nu va primi numele exact acesta).

Așadar pe noul server fuzionat, noul RPG2, eu m-aș conecta cu numele Kelton_Fuziune. Prin intermediul free nickname change-ului primit o să-mi pot modifica numele în orice altceva doresc eu de îndată ce m-am conectata pe cont.

Cum am mai anunțat, cei care au două conturi cu același nume pe ambele servere fuzionate și vor să-și păstreze numele pe contul de pe serverul mic, o să poată după fuziune să deschidă un ticket ca să-i ajutăm cu acest lucru.

 

4. Liderii

 

Am încercat să ținem cont de absolut toate părerile primite și am ajuns la o hotărâre finală.

Vom oferi liderilor libertatea de-a alege dacă vor să rămână câte doi lideri sau unul singur. Așadar fiecare facțiune poate opta pentru oricare dintre cele două opțiuni. Nu trebuie ca toate facțiunile să aleagă aceeași opțiune.

 

Opțiunea 1 - cu 2 lideri:

Dacă liderii decid să lucreze împreună atunci amândoi vor rămâne cu gradul de lider. Își vor împărții singuri sarcinile între ei, vor alege singuri modul în care răspund la aplicații, reclamații și așa mai departe.

În cazul în care apar multiple conflicte și cei doi lideri nu reușesc să se înțeleagă nicicum, stafful își rezervă dreptul de-al înlătura pe unul dintre aceștia din funcție.

 

Cât timp liderii reușesc să se înțeleagă și să lucreze împreună ar prezenta un avantaj deoarece munca se împarte la două persoane, deci ar trebui să fie mai ușor și mai convenabil pentru ei.

 

Opțiunea 2 - cu 1 lider:

Dacă din variate motive cei doi lideri nu doresc nicicum să lucreze împreună atunci stafful va alege un singur lider. Alegerea aceasta va fi făcută în funcție de vechimea liderului, de activitatea acestuia, de cât de mulțumiți suntem de ceea ce face pentru facțiune, de cât de mulțumiți sunt membrii de acesta, de numărul de sancțiuni primite și așa mai departe.

Jucătorul care ar rămâne fără lider va primi automat rank 5 în facțiune.

 

5. Subliderii

 

În funcție de opțiunea care se alege pentru lideri vor fi selectați și subliderii.

 

Opțiunea 1 - cu 2 lideri:

Liderii vor alege la comun acord 2 sublideri. Ceilalți 2 sublideri care nu sunt aleși vor fi degradați conform regulamentului liderilor în funcție de vechimea totală avută în facțiune.

 

Opțiunea 2 - cu 1 lider:

Liderul care rămâne în funcție va avea dreptul de-aș păstra actualii săi 2 sublideri. Ceilalți 2 sublideri ai celuilalt lider vor fi degradați conform regulamentului liderilor în funcție de vechimea totală avută în facțiune.

 

6. Ce se întâmplă cu casele/bizurile?

 

Jucătorii care vor veni de pe serverele cu mai puțini jucători vor fi despăgubiți cu o sumă echivalentă pentru casa și/sau bizul deținut.

Pentru a nu exista abuzuri cu umflări de prețuri, data de referință pentru stabilirea prețului caselor/bizurilor va fi data de 25 Iunie 2019 deoarece atunci a avut loc primul zvon din partea noastră legat de fuziune. Prețurile mai noi de acea dată pot fi eronate și pot fi urcate sau scăzute de jucători din cauza zvonurilor fuziunii.

 

Așadar pentru a vă despăgubi vom căuta prețul REAL cu care au fost tranzacționate casa/bizul înainte de respectiva dată. Asta înseamnă că ignorăm afacerile în care v-ați dat bizurile de pe un cont pe altul cu 1$ sau le-ați dat prietenilor. Vom lua ca referință ultima afacere reală a bunului respectiv. Dacă nu a existat nicio tranzacție făcută în ultimele luni cu respectivul bun, vom face o estimare a valorii pe care bunul ar fi avut-o la data de 25 Iunie 2019.

 

Pentru a intra în posesia banilor pentru despăgubire va trebui să deschideți DUPĂ FUZIUNE un ticket pe forum https://forum.b-zone.ro/support/ pentru a discuta împreună despre prețul bunului și a cădea la comun acord cu acesta ca să existe cât mai puțină supărare cu putință.

 

Jucătorii care nu deschid un ticket pentru despăgubire în cel mult 2 luni de zile de la data fuziunii își vor pierde dreptul de-a mai cere să fie despăgubiți!

 

Foarte important de reținut: Din cauza numărului mare de bunuri (peste 1400 de case și bizuri adunat) cu siguranță nu veți primi răspuns instant la ticketul deschis. S-ar putea să dureze mai multe zile, poate chiar săptămâni, până când reușim să răspundem tuturor. Din acest motiv cerem să fiți înțelegători și să nu spamați ticketul cu mesaje de tipul „nu mai răspunde nimeni?!”. Toată lumea va primi răspuns, doar că unii dintre voi veți primi răspuns ceva mai greu în funcție de ordinea ticketurilor.

 

7. Ce se întâmplă cu clanurile?

 

Vom verifica manual la momentul fuziunii care sunt clanurile care au același nume/tag. În funcție de vechimea și mărimea clanului, clanul cu vechimea și mărimea cea mai mare își va păstra numele/tag-ul iar celălalt clan va fi redenumit. Veți primi cel mai probabil un nume/tag de fuziune (similar cu numele la conturi), urmând ca mai apoi să discutăm cu ownerii clanurilor respectivi printr-un ticket pe forum https://forum.b-zone.ro/support/ ca să le schimbăm gratuit numele/tagul.

 

 

Cam acestea ar fi informațiile pe moment. Dacă aveți întrebări legate de lucruri pe care am uitat să le menționăm în acest anunț și nu le-am menționat deja în anunțul anterior https://forum.b-zone.ro/topic/424380-fuziune-servere/ sau în topicul de FAQ https://forum.b-zone.ro/topic/424648-fuziune-faq/ vă rog să lăsați un reply aici și să întrebați. Vom edita acest topic sau topicul FAQ în funcție de întrebările care apar și la care nu am răspuns deja.

 

#Fuziune

 

Pentru cei care vor explicație audio, puteți urmări următorul clip 

 

 

 

Edited by Kelton

Share this post


Link to post
Share on other sites

uk32.png

 

We are back with news about the fusion. In all this time we have made some simulations to see how everything will go with joining the data bases of two servers so that everything goes as smooth as possible.

 

1. Fusion Date

 

The fusion will take place on 19 August 2019, somewhere between 08:00 and 13:00. 

 

2. Fusing Servers

 

Some time ago we have opened some polls to find out your opinion, the players, to see which are the servers that we need to merge. Votes were approximately equal RPG1, RPG2 and RPG4, and on RPG3 about 67% of the players voted they want to fuse with RPG1.

 

So the servers being fused, on your own votes, will be RPG1 with RPG3 and RPG2 with RPG4.

 

3. Account Names

 

We will transfer the data bases directly, meaning that we will transfer absolutely all accounts, including the banned ones. So you don't need to make the transfer manually.

When fusing we will rename accounts from RPG3 and RPG4, adding a key word in front or behind the name. For example the account Kelton from RPG4 will receive on the new RPG2 the name Kelton_Fusion (attention, this is an example... it won't be this exact name).

So on the new fused server, the new RPG2, I would connect with Kelton_Fusion. I will receive a free nickname change so I can change my name in anything else once I connect to the account.

As previously announced, those who have two accounts with the same name on both fused servers and want to keep the name on the account coming from the smaller server, can after the fusion open a ticket so that we can help them with this.

 

4. Leaders

 

We have tried to take into account every suggestion received and have come to a conclusion.

We will give leaders the freedom to choose if they want to stick to two leaders or just one. So each faction can choose any of the two options. Not all factions need to choose the same option.

 

Option 1 - 2 leaders:

If leaders decide to work together then both will remain with the leader function. They will share tasks between them, they will choose how to reply to applications, complaints and so on.

If there are multiple conflicts and the two leaders don't manage to get along, the staff reserves the right to remove one of them.

 

As long as the leaders manage to get along and work together it will be an advantage for them because the work is divided into two, so it should be easier and more convenient to them.

 

Option 2 - 1 leader:

If for various reasons the two leaders don't want to work together then the staff will choose one. That one leader will get chosen depending on how long he had leader, his activity, how satisfied the staff is with him, how satisfied are the members, how many punishments he has and so on.

The player remaining without subleader will automatically get rank 5 in the faction.

 

5. Subleaders

 

Depending on the options chosen above the subleaders will also be selected.

 

Option 1 - with 2 leaders:

The leaders will choose together 2 subleaders. The other 2 subleaders that are not chosen will be demoted as per the leader rules depending on their total faction time.

 

Option 2 - with 1 leader:

The leader remaining with the function will have the right to keep his current 2 subleaders. The other 2 subleaders will be demoted as per the leader rules depending on their total faction time.

 

6. What happens to houses/businesses?

 

Players coming from the servers with less players will be refunded an equivalent amount for the house and/or biz owned.

So that there are no abuses with bumping up the prices, we will take as a reference date for establishing the prices until 25 Iunie 2019 because that was the first time the staff started the rumor of the fusion. Prices newer from that date can be incorrect or bumped up or even lowered because players found out about the fusion.

 

So to refund you we will search for the REAL price the house/bis has been traded for before that date. This means that we will ignore all trades where you sold property between your own accounts for 1$ or you gave them to friends. We will take as reference the last real trade of that property. If there was no transaction done in the last months with that property, we will estimate the value of the property at the date of 25 June 2019.

 

In order to get refunded you need AFTER THE FUSION to open a ticket on https://forum.b-zone.ro/support/ to discuss together the price of the property and get to an understanding so that there is as little disappointment as possible.

 

Players that do not open a ticket for the refund in 2 months maximum from the fusion date will lose the right to get refunded!

 

Very important to keep in mind: Because of the very large number of goods (over 1400 houses and businesses together) you will surely not receive an instant reply to your ticket. It could take days, even weeks, until we manage to reply to everyone. For this reason we ask you to be understanding and not spam the ticket with messages like „is nobody answering?!”. Everybody will get an answer, just that some of you will get it sooner rather than later depending on the ticket order.

 

7. What happens with the clans?

 

We will manually check at the time of the fusion which are the clans with the same name/tag. Depending on how old the clan is and the size, the clan that is oldest and has the biggest size will keep the name/tag and the other one will be renamed. You will most likely receive a fusion name/tag (similar to the accounts names), afterwards we will discuss with the clan owners in a ticket on https://forum.b-zone.ro/support/ to change the name and tag for free.

 

 

This is the info for the moment. If you have questions about things we forgot to mention and didn't mention them in the previous announcement https://forum.b-zone.ro/topic/424380-fuziune-servere/ or FAQ https://forum.b-zone.ro/topic/424648-fuziune-faq/ please ask them in this topic so we can update it or the FAQ.

 

#Fuziune

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

In sfarsit.

Edited by Ichimaru

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gg kelton. Luv u :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

have probléme with longuage :(  all players speack ro 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vreau sa vad ce se întâmplă la final

Share this post


Link to post
Share on other sites

Foarte bine ca nu s-a grabit fuziune si jucatorii au avut timp sa-si exprime opinia, pacat ca nu au fost mai multe sondaje pe website.

Share this post


Link to post
Share on other sites

la partea cu numele mi se pare destul de neclar si nu inteleg

eu am un cont pe rpg1 PhineanS[] si pe rpg3 la fel

vreau sa imi pastrez numele de PhineanS[] pe contul cu care vin dupa rpg3

cum procedez? voi primi numele PhineanS[]_Fuziune sau ceva asemanator, ma conectez pe acel nume si dupa fac ticket, astfel un admin imi va schimba numele contului PhineanS[] de pe rpg1 (vechi) in ce doresc eu?

Share this post


Link to post
Share on other sites

RPG1 cu RPG3
RPG2 cu RPG4

Perfectly balanced, as all things should be ❤️

Apropo, pregatiți-vă de certurile dintre staff-uri și dintre jucători. A da, am pregătit niște popcorn pentru certurile de 50 de pagini de forum care vor urma să fie.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sa vina fuziunea zic.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Doamne ajuta

Share this post


Link to post
Share on other sites

e bn se putea mai bn 

Share this post


Link to post
Share on other sites

se face fuziunea de ziua mea 🤩

Share this post


Link to post
Share on other sites

Totul frumos mai putin sondajele, pe RPG 1 a iesit RPG3 iar pe RPG4 a iesit RPG1, ar trebui totusi sa se refaca voturile avand in vedere ca 4 a vrut cu 1 ci nu cu 2.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mai bine de atat nici nu se putea. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Să fie într-un ceas bun! ❤️

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bine gestionata problema cu liderii, ati gasit o cale de mijloc pana la urma, felicitari. In rest, sper doar sa nu se creeze buguri prea multe.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sper ca luati in considerare si faptul ca la DealerShip exista, in momentul de fata, stock-uri de autovehicule cat pentru un singur server, nu? Update-ul in sine cu stock-ul mi se pare o prostie iar dupa fuziune se va vedea ca o sa fie si mai problematic. Au ajuns deja proprietatile la costuri exagerate si fara sens, inchipuiti-va ce se va intampla dupa.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.