Jump to content

Ediția 8 de Miss & Mister B-Zone a început. Detalii aici

 

Recrutăm Designeri Audio și Video. Detalii aici

Sign in to follow this  
Kelton

National Guard - Ghidul Începătorului / Beginners Guide

Recommended Posts

Untitled-6.png

 

1. Obligații și Restricții

 

1.1. Odată intrat în National Guard veți avea grijă de pușcărie și veți asigura liniștea și disciplina aici, și anume:

  - vă veți asigura că toți deținuții au viață și nu duc lipsă de mâncare.

  - veți avea grijă ca niciun deținut să nu evadeze, îi veți pândi pe la porțile din curtea închisorii.

  - vă asigurați că aceștia nu patrulează în Area 51, jos la subsol.

 

* - Membrii de rang 1 nu pot aresta jucătorii / respectiv să-i omoare dacă nu au acordat chiar ei wanted acelui jucător.

 

2. Skinurile facțiunii

nKwMIXh.png&key=b9138c53dc5cac9775e5822b

 

1.2. Membrii nu au voie să-și schimbe skinul facțiunii într-unul de rang mai mare. Încălcarea acestei reguli duce la Faction Warn.

* - un membru de rang mai mare poate purta un skin de rang inferior. 

* - membrii au voie să poarte skin Platinum (skin cumpărat de la magazinul de haine).

* - membrii pot schimba skinul într-unul de rang mai mare doar în cazul unui antrenament, dacă liderul/subliderul solicită acest lucru.

 

3. Subforumul facțiunii National Guard

 

1.3. Este total interzisă postarea aiurea în topicurile facțiunii, fiecare topic prezintă un model de postare, excepție topicurile la care doar testerii / liderul / subliderii au acces să posteze. Acest lucru poate duce la sancționarea voastră în joc. 

 

4. Atribuțiile generale ale membrilor National Guard

Rang 2+ - trebuie să se ocupe de suspecții cu wanted (no-drept sau drept).

Rank 3+ - se ocupă de suspecții cu wanted, în special de cei aerieni ajutându-și colegii cu Hunterul în prinderea lor. 

Rank 4+ - aceștia fac parte din administrarea facțiunii, pot semnala liderul / subliderul cu privire la încălcări minore ale regulilor amenzilor din cadrul topicului ”amenzi”. Aceștia își mai ajută colegii în prinderea celor mai periculoși suspecți, respectiv a celor care încearcă să scape bazma curată când fug cu avionul de la rob, folosind Hydra să îi distrugă.

Rank 5+ - aceștia au datoria de a avea grijă de departament și de buna desfășurare a acestuia în lipsa liderului și a subliderilor. Ei pot anunța în momentul în care recrutările sunt ON, printr-un mesaj informativ care va apărea pe tot serverul.

Rank 6+ - ei fac parte din conducerea facțiunii, se ocupă de tot ceea ce ține de facțiune pentru a dezvolta facțiunea și a o ridica la cele mai înalte standarde.

 

5. Avansarea în rang în National Guard (Rank-Up)

 

1.4. În National Guard rank se primește doar respectând următoarele atribuții:

 

Promovare la rang 2 - activitate în cadrul închisorii, efectuând raportul de activitate corect și fiind activi lunar.

Promovare la rang 3 - implicare și muncă în echipă alături de colegii voștrii, prindere suspecților și efectuarea corectă a raportului fără puncte invalide sau greșite.

Promovare la rang 4 - cel mai important lucru în a fi promovat la rang 4 este să ai o bună comunicare cu colegii, să îți întocmești corect raportul de activitate și să nu fi avut reclamații grave cu privire la încălcarea Regulamentului Intern sau al Departamentelor. 

Promovare la rang 5 - reprezintă un pas important în cariera majoritatății jucătorilor. Pentru a fii promovat la rang 5 trebuie să dobândești încrederea liderului și să ai minimul de zile vechime pentru a fi promovat. Trebuie să te implici mult în ceea ce înseamnă membrii și să-i ajuți când aceștia au nevoie. 

 

6. Testerii facțiunii

 

1.5. Liderul (putând fi ajutat și de părerea subliderilor) are dreptul de a-și alege testerii. Membrii care vor să ajungă testeri în acest departament trebuie să dea dovadă de multă activitate și să nu fi avut reclamații grave cu privire la limbaj sau la încălcarea gravă a Regulamentului Serverului (click). Trebuie să aibă un comportament exemplar și să dobândească încrederea membrilor de rang inferior.

 

7. Antrenamente

 

1.6. Antrenamentele generale sunt anunțate cu cel puțin 24h înainte de desfășurarea acestuia. 

 

La un antrenament se vor desfășura activități care vă ajută în mânuirea armelor, cât și dueluri Air vs. Air pentru a testa membrii în aer și a-i instrui în a fi piloți adevărați în doborârea infractorilor din aer. 

 

* - un membru de rang 2+ poate utiliza un avion militar doar pe suspecții care se află în aer, nicidecum pe cei care se află la sol în mașini sau pe jos. Acest lucru poate duce la sancționarea lor, conform Regulamentului Intern. (click)

* - informații generale despre întârzierea la antrenamente sau la ședințe pot fi identificate de asemenea tot în Regulamentul Intern.

 

Alte informații:

* - membrii National Guard nu se ocupă cu amenzile (/ticket). 

* - membrii National Guard nu folosesc comanda [/confiscate] pentru a confisca licenţe, ei pot confisca doar armele. Detalii în Regulamentul Intern. (click)

* - orice alte nelămuriri / întrebări i le puteți adresa liderului, respectiv subliderilor facțiunii printr-un PM pe forum și nu numai. 

 

Legendă:

* - informație

* - informație importantă.

 

Topic restructurat și dezvoltat în totalitate de:

© BishopHeahmund


uk32.png

 

1. Requirements and Restrictions:

 

1.1. Once you enter the National Guard you will take care of the prison and ensure the peace and discipline here, namely:

- you will ensure that all detainees are alive and free from food.

- you will take care that no prisoners escape, you will hang them at the gates of the prison yard.

- make sure they do not patrol in Area 51, downstairs.

*- The ranking members 1 cannot arrest the players / kill them if they did not give the wanted to that player themselves.

 

 

 2. The skins of the faction:

nKwMIXh.png&key=b9138c53dc5cac9775e5822b

 

1.2. Members are not allowed to change the faction skin into a higher one. Violation of this rule leads to Faction Warn.

* - a higher ranking member may wear lower ranking skin.

* - members are allowed to wear Platinum skin (skin bought from the clothing store).

* - members can change the skin to a higher one only in the case of a training, if the leader/sub-leader so requests.

 

3. National Guard faction sub-forum:

 

1.3. It is totally forbidden to place anywhere in the topices of the faction, each topic presents a model of post, except for the topicers only to the testers/leader/sub-leaders have access to post. This can lead to your punishment at stake. 

 

4. General duties of National Guard members: 

 

Rank 2+ - must deal with wanted suspicions (no-right or right).

Rank 3+ - deals with wanted suspects, especially the aerial ones, helping their colleagues with the Hunter in catching them.

Rank 4+ - they are part of the administration of the faction, they can signal the leader/sub-leader regarding minor violations of the rules of fines within the topic "fines". They also help their colleagues in catching the most dangerous suspects, respectively those who try to escape the fairy tale when they flee the robber's plane, using Hydra to destroy them.

Rank 5+ - they have a duty to take care of the department and its smooth performance in the absence of the leader and sub-leaders. They can announce when the recruits are ON, through an informational message that will appear on the entire server.

Rank 6+ - they are part of the faction's leadership, they take care of everything that belongs to the faction to develop the faction and raise it to the highest standards. 

 

5. Move up into the National Guard (rank-up):

1.4. In the National Guard pack is received only by following the following tasks: 

 

Promotion to rank 2 - activity within the prison, performing the activity report correctly and being active monthly.

Promotion to rank 3 - involvement and teamwork with your colleagues, catching suspects and correctly performing the report without invalid or wrong points.

Promotion to rank 4 - the most important thing in being promoted to rank 4 is to have good communication with colleagues, to correctly prepare your activity report and to have no serious complaints regarding the violation of the Internal Regulation or of the Departments.

Promotion to rank 5 - is an important step in the career of most players. To be promoted to rank 5 you need to gain the confidence of the leader and have the minimum of days old to be promoted. You have to get very involved in what the members mean and help them when they need it. 

 

6. The faction's testers: 

 

1.5. The leader (who can also be helped by the opinion of the sub-leaders) has the right to choose the testers. Members who want to become testers in this department must show a lot of activity and have not had serious complaints about the language or serious violation of the Server Regulations (click). Must have exemplary behavior and gain the trust of lower ranking members. 

 

7. Training: 

 

1.5. General training shall be announced at least 24h prior to its deployment. 

 

Training will be carried out to help you handle weapons as well as Air vs. Air to test members in the air and train them to be real pilots in the shooting of criminals in the air.

 

* - a member of rank 2+ can use a military aircraft only on suspicions that are in the air, not those on the ground in cars or on foot. This can lead to their sanction, according to the Internal Rules. (Click)

* - general information about the delay in training or in meetings can also be identified in the Internal Rules. 

 

Other details:

 

* - National Guard members do not deal with fines (/ticket).

* - National Guard members do not use the [/confiscated] command to seize licenses, they can only seize weapons. Details in the Internal Rules. (Click)

*- any other questions/questions you can address to the leader, respectively to the sub-leaders of the faction through a PM in the forum and not only. 

 

Legend:

* - information

* - important information.

 

Topic restructured and fully developed by:

© BishopHeahmund

 

Edited by eB BishopHeahmund
Update. Actualizare topic in Limba Engleza | Logo

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Sedinta saptamanala a fost modificate

2. Antrenamentele saptamanale au fost modificate

3. Numarul minim de puncte pentru ''Raportul de activitate'' a fost modificat

4. Am adaugat perioada in care trebuie postat raportul

5. Am creat un topic : "National Guard - Membrii & Sanctiunii''

Edited by wook1mnl

Share this post


Link to post
Share on other sites

De astazi 28.11.2012 s-a mai adaugat o ora in care puteti deschide portile la jail . Acea ora este 20:00 - 20:10

Nr. minim de ore pe sapt la jail este de 3 ore

Edited by wook1mnl

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bun , cum am zis si aseara o sa inchid topicul 1-2 zile sa vedeti toti , cine nu vede chiar nu ma intereseaza

 

1. De sapt asta raportul de activitate v-a fi obligatoriu iar minimul de puncte este de 25

 

2. Raportul jail ramane lafel 3 ore pe sapt dar altfel

  • Trebuie sa fiti 3 zile din 7 la jail , adica daca azi (marti) stai 2 ore , vineri 2 ore , mai trebuie neaparat sa mai stati o zi , nu conteaza ca aveti 4 ore . Deci minimul este de 3 puncte , ca puteti sa stati marti 1 ora , vineri 1 ora si duminica lafel 1 ora

3. Am mai si adaugat un punct pentru a duce un suspect sa bea apa iar minumul este de 6 ori pe sapt.

  • Trebuie sa fiti 3 zile din 7 la jail pentru a duce suspectul sa bea apa , puteti sa duceti minim de 2 ore pe zi un suspect sa bea apa odata la 2 ore .
  • Atentie !! Se fac 3 poze , 1 cand ai dai /opencell , una cand el da /drink , una cand il dai /closecell

EX : Daca duceti suspectul sa bea ala la ora 12:43 , mai trebuie neaparat sa mai duceti unu tot in acea zii dar dupa sa fie dupa 16:43 , adica dupa 2 ore . PS : Nu este obligatoriu sa faceti si atunci raportul jail , il duceti cand vreti

 

4. Lafel am mai adaugat si un punct pentru o vizita la jail

  • Aici puteti face doar 1 vizita pe zi , iar minimul pe sapt este de 1 vizita .

PS : Deci raportul obligatoriu este : Raport de activitate (25puncte pe sapt) , Raport jail(3 zile pe sapt) , Sa duceti un suspect la /drink(6 puncte pe sapt)

Share this post


Link to post
Share on other sites

RO:

WAR:

* WAR-ul între mafioţi se va pedepsi cu wanted 1 "WAR" fără drept de predare, iar wanted-ul va fi acordat direct fără somaţii în prealabil tuturor mafiotilor de pe turf. Nu vor exista favorizări, şi orice mafiot (fie el admin, sau orice alt jucător) va primi wanted.

* Nimeni nu va mai putea interveni pe cont propriu la WAR. Membrii departamentelor se vor organiza într-o echipă mare şi vor folosi vehiculele departamentelor pentru intervenţie. Pentru organizare / adunare folosiţi [/d]. Se va respecta următorul şablon:

- Se va forma o echipa de 10 cops (minim). Se va face un screenshot de catre organizator, ca sa dovedeasca ca au fost prezenti 10+ cops la WAR.

-Cei 10+ cops vor fi organizati in 2 echipe. O echipa va da wanted unei mafii, cealalta se va ocupa de a doua mafie prezenta la war.

*La HQ-urile mafiilor nu se va face nici o exceptie, regula ramane aceeasi. Daca mafiotii al caror HQ este atacat vor iesi din HQ vor primi wanted deasemenea.

*Organizatorul membrilor trebuie sa fie un rank 4+. Daca nu este un rank 4+ care sa organizeze nu se va merge la war.

 

EN:

WAR:

* WARS between mafia members will be punished with wanted 1 "WAR" without surrender , which will be given directly without warning to each family member who is located on the turf. There will be no advantageing, any mafia member (even an admin, or any other player) will get wanted.

* No departament member will be allowed to go on his own at wars. Department members must make a big team and organize themselves for interventions. They have to use department vehicles for war interventions. [/d] can be used for organization / gathering. The following team formation must be accomplished:

-It will form a team of 10 cops (minimum). It will take a screenshot by organizer, to prove that 10 + cops were present at WAR. The organizer must be rank 4+

-The 10 + cops will be organized into 2 teams. A team will give a wanted to a family(mafia), the other will punish the second family(mafia) presence at war.

-At Families HQ,there will be no exception, the rule remains the same. If family members, wich HQ is attaked, will get out from the HQ they will get wanted too.

 

 

 

 

Update:

 

RO:

WAR Update:

* In cazul in care o mafie este atacata la HQ, membrii departamentelor nu vor avea voie sa intervina, este singura situatie in care mafiotii sunt lasati sa isi desfasoare war-ul!

 

 

En:

WAR Update:

*If a mafia is attacked at HQ, departament members will not be allowed to intervene, this is the only situations where mafia members are left to perform a war.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sedinta nu va mai fi saptamanala, voi anunta eu pe forum cu 3 zile inainte de a organiza o sedinta.

 

Nu vor mai fi 2 antrenamente pe saptamana ci va fi doar unul singur.

 

Antrenamentul va fi Luni ora 20:00.

Edited by SHeReW

Share this post


Link to post
Share on other sites

Au fost adaugate si salariile in acest topic:

Salarii

Salariile vor fi impartite in felul urmator:

 

Private ( Rank 1 ) - 4.000$

Second Lieutenant ( Rank 2 ) - 5.000$

First Lieutenant ( Rank 3 ) - 7.000$

Captain ( Rank 4 ) - 8.000$

Major ( Rank 5 ) - 10.000$ - Raportul nu este obligatoriu.

 

Salariile vor fi acordate in fiecare Duminica la sedinta.

 

Edited by TLG BLack

Share this post


Link to post
Share on other sites

Topicul a fost rescris în totalitate și actualizat cu informațiile la zi. Topicul este de acum numit Ghidul Începătorului, prezentând informații cu privire la facțiunea National Guard.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.