Jump to content

San Fierro Taxi - Raport de Activitate / Activity Report


Daniel ZEW
 Share

Recommended Posts

H1lkLU0.png

În acest topic se va posta rapoartele făcute în săptămâna anterioară.


Un raport începe de Luni ora 00:00 și se termină Duminică ora 23:59

 

Informații generale:
- Raportul de activitate este contorizat automat pe website-ul comunității, nu trebuie să faceți poze.

- Ca să vă vedeți punctele de la raport intrați pe rpg.b-zone.ro, vă logați cu contul din joc, dați la My Account -> Faction Activity. Aici veți găsi comenzile făcute de Luni ora 00:00 până Duminică ora 23:59.

- Puteți face comenzi până duminică cel târziu 23:59.

- Cei noi care intră în facțiune în ziua de joi a săptămâni, nu au obligația de a face raportul pentru acea săptămână.

-Cel mai bun raport va fi premiat după cum urmează:

-- (Numărul de comenzi/3)*1000 = BEST

Exemplu: (150/3)*1000 = 50.000$

 

 

Regulament raport:

- Pentru a face o comandă trebuie să transporți clientul pe o distanță mai mare sau egală cu 1km, astfel acea comandă nu se contorizează, vei vedea în chat un mesaj specific.

- Pentru testeri, un test dat se echivalează cu 5 comenzi efectuate.

- Dacă ai doi clienti în mațină, îi dai /eject celui care s-a urcat al doilea în mașină, ducându-l doar pe cel care s-a urcat primu.

-- Poți duce doi clienți doar daca îți spun că sunt împreună.

--- Este recomandat să faceți SS (F8) atunci când aveți doi clienți (Regula de mai sus)

- Ca să nu aveți probleme vă recomand să faceți SS (F8) atunci când ajungeți la client și vă spune locația.

- Încaz că faceți inactivitate după ziua de joi, trebuie să aveți raportul îndeplinit, astfel sunteți sancționați pentru raport neîndeplinit sau incomplet.

Sancțiunile pentru rapoartele de activitate au fost corectate astfel:

  • Rank 1 - Pentru nefinalizarea raportului curent, va primi kick cu 60/60 FP.
  • Rank 2 - Pentru nefinalizarea raportului, va intra la raportul următor in modul de recuperare al raportului neterminat. Dacă nici de această dată nu se recupereaza acel raport, atunci va primi kick din facțiune cu 10/60 FP.
  • Rank 3 sau mai mare - Pentru nefinalizarea raportului, va intra la următorul raport in modul de recuperare al raportului neterminat. Dacă nici de această dată nu se recuperează acel raport, atunci va primi rank down. Dacă nici următorul raport nu este finalizat, având deja în trecut 1 raport nefinalizat, 1 raport in curs de recuperare pe care nu l-a finalizat si cel curent nefinalizat, atunci jucătorul va primi kick din facțiune cu 10/60 FP.

 

The penalties for the activity reports were corrected as follows:

  • Rank 1 - For non-completion of the current report, you will be kicked from the faction with 60/60 FP.
  • Rank 2 -  For non-completion of the current report, it will enter the next report in the recovery mode of the unfinished report. If this unfinished report is not recovered this time, the player will be kicked from the faction with 10/60 FP.
  • Rank 3 or higher - For non-completion of the current report, it will enter the next report in the recovery mode of the unfinished report. If that unfinished report is not recovered this time, then the player will receive rank down. If the following report is not finalized neither, already having in the past 1 unfinished report, 1 recovery report that has not been finalized and the current one not completed, then the player will be kicked from the faction with 10/60 FP

 

Informații referitoare la anularea unui raport:

- Un raport este considerat anulat atunci când nu îndeplinește minimul de comenzi al rank-ului său.

- Tot anulat este și atunci când ai cel puțin 5 comenzi invalide, ceea ce face ca raportul din săptămâna aceea să fie anulat.

- Un raport anulat duce la sancționarea cu un FactionWarn.

- În caz ca detectați bug-uri la sistemul de contorizare al comenzilor, sunteți rugați să raportați bug-ul în secțiunea specifică acestui lucru, iar după ce ați primit răspuns afirmativ să anunțați liderul printr-un PM. În caz contrar, dacă aveți raportul anulat din aceste cauze, veți fi sancționat cu un FactionWarn.

 

Cazuri în care o comanda este invalidă:

- Comanda transportată cu alt fare decât cel care trebuie.

Exemplu: Stefane transportă un jucator cu fare 10 între orele 19:00 – 07:00.

- Atunci când transporți un membru din aceiași facțiune cu tine.

Exemplu: Stefane transporta pe RelaxX cu fare 1.

- Atunci când transporți un civil cu fare 1.

- Atunci când transporți un membru din Taxi LS sau Taxi LV sau Paramedic cu fare 1/fare 10, iar pe langă el urcă un civil și faci doua comenzi în același timp, comanda civilului va fi invalidată.

-- Dacă în loc de civil este un membru din SF Taxi si această comandă se va invalida.

Exemplu: Stefane îl i-a pe Seth. cu fare 1, pe langă el urcă și Xtazy, eu nu-i dau /eject, la destinație coboară amândoi. Punctul acumulat de la Xtazy îmi va fi invalidat, adică eu am facut decât un punct valid.

 

Sancțiunii:

- Cine nu îndeplinește minimul de comenzi sau are 5 comenzi invalide va fi sancționat cu un FactionWarn.

- Cine are 2 comenzi cu fare 1 pe membrii din SF Taxi va primi Avertisment Verbal.

-- Cine acumulează 2 puncte invalide în două rapoarte consecutive va fi sancționat cu Avertisment Verbal.

 

Învoire raport:

- Dacă într-o săptamână nu puteți îndeplinii raportul din motive bine întemeiate, puteți fi învoit dacă:

-- Trimete-ți un PM cu un titlu care să indice faptul că cereți o învoire de raport. Titlu PM: Nume joc - invoire raport.

Exemplu: Stefane- învoire raport 4 - 10.07. (intervalul saptămânii nu este obligatoriu cum am pus eu în exemplu)

-- Conținutul PM-ului trebuie să aibe modelul de mai jos (vezi modelul).

-- Trimiterea PM-ului se face până în ziua de joi a săptămâni respective, se acceptă și în ziua de joi, dar până în ora 16:00. Cine trimite PM după ziua de joi riscă să nu fie învoit.

--- Excepție învoire după ziua de joi, numai în cazuri foarte grave, probleme foarte grave.

- Cine nu respectă una din condițiile de mai sus nu va fi învoit și cererea de învoire va fi respinsă.

- Nu puteți face învoiri consicutive, una după alta, excepție când sunt probleme foarte grave.

 

Model pentru PM învoire:

Nick:
Rank:

Saptamana:

Motivul:

 

© Punctaj (comenzi) conform rank-ului deținut:

Rank 1 30 puncte

Rank 2 40 puncte

Rank 3 50 puncte

Rank 4 30 puncte

Rank 5 25 puncte

 

 

Model de postare al raportului:

Nick:
Rank: Taxi Company Leader

Saptamana:
Membrii care si-au efectuat corect raportul:

Membrii care au gresit sau nu au indeplinit raportul:

Membrii invoiti la acest raport:

English Version: (soon)

 
In this topic will post reports made in the previous week.
 
A report begins Monday and ends Sunday 00:00 23:59
 
General information:
- Activity Report is automatically counted on the website community should not take pictures.
- As you see from the report points rpg.b-zone.ro log on, log in with your game, give the My Account -> Activity Faction. Here you will find orders placed Monday 00:00 to Sunday 23:59.
- You can make orders until 11:59 p.m. Sunday at the latest.
- The new faction enters the Thursday of weeks have an obligation to report for the week.
-The Best report will be awarded as follows:
- If the ratio is between 130 and 149 orders prize will be $40,000
- If the ratio is between 150 and 179 orders prize will be $50,000
- If the ratio is between 180 and 199 orders prize will be $70,000
 
Regulation Report:
- To make an order the customer you have to transport over a distance greater than or equal to 1km, so the order does not count, you'll see a specific message chat.
- For testers, a test given is equivalent to five orders made.
- If you have two clients in Matina, you give him / eject those who have climbed into second car, taking him only the one who climbed it first.
- You can take two customers only if you say they are together.
--- It is recommended to SS (F8) when you have two clients (Rule above)
- Not to have problems I recommend you do SS (F8) when arriving at the client location and tells you.
- Be heated after that you sleep on Thursday, the report must have met so are penalized for unfulfilled or incomplete report.
 
Information concerning the cancellation of a report:
- A report is considered canceled when not meet the minimum order of rank his site.
- Also canceled is when you have at least 5 orders invalid, which makes the report to be canceled that week.
- A report annulled lead to imposition of a FactionWarn.
- In case you detect bugs in the metering system of commands, you are asked to report the bug in the specific section of this, and after you have answered yes to let the leader through a PM. Otherwise, if you report these cases canceled, you will be punished with a FactionWarn.
 
Cases where a command is invalid:
- Shippers with another fare than to be.
Example: a player with searchlights Stefane carrying 10 between the hours 7:00 p.m. to 7:00.
- When transporting a member of the same faction with you.
Example: Stefane carry on relaxx with one fare.
- When transporting a civilian with one fare.
- When transporting a member of LS Taxi or Taxi fare LV or Paramedic rifle with one, and besides he climbs a civilian and two orders do while civilian command will be invalidated.
- If instead of civil SF is a member of the Taxi and this command will be invalid.
Example: Stefane  put him to Seth. with one fare, besides him up and Xtazy, I did not give him / eject, both descend destination. Xtazy accumulated from my point will be invalidated, that I did only a valid point.
 
Penalty:
- Who does not fulfill minimum orders or invalid command has 5 will be penalized with a FactionWarn.
- Who has two orders with one fare from SF Taxi members will receive verbal warning.
- Who invalid accumulate 2 points in two consecutive reports will be penalized with a verbal warning.
 
Leavening report:
- If in a week you can not accomplish the report on good grounds, can be agreed if:
- Send unto you a PM with a title indicating that ask for apologies report. PM Title: Name game - Invoice report. Ex: Stefane  - leavening report 4 - 10.07. (Interval the week is not necessarily how I put myself in the example)
- PM's content should have the model below (see model).
- PM's reference is made to the Thursday of that week, and accepted on Thursday, but by 16:00. Who sends PM Thursday after risk not being consented.
Exception
--- furlough after Thursday, only in very severe cases, serious problems.
- Who does not meet one of the above conditions will be agreed and the request for leave will be rejected.
- You can not do consicutive apology, one after another, except when very serious problems.
 
Model for leavening PM:
Nick:
Rank:
Week:
Reason:
 
© Score (s) according to rank-owned site:

 

Rank 1 30 puncte

Rank 2 40 puncte

Rank 3 50 puncte

Rank 4 30 puncte

Rank 5 25 puncte

 
Sample post the report:
Nick:
Rank: Taxi Company Leader
Week:
Members who have performed properly report:
Members were wrong or did not meet the report:

Members consenting to this report:

 

 

Edited by aky9
modificare raport
Link to comment
Share on other sites

Raport de activitate numarul : 1

Nickname: Minato.Namikaze

Rank: 1

Numar comenzi reusite: 52

Numar teste date: 0

Numar de comenzi efectuate in total : 52

Cate zile ai fost inactiv(cu cerere): Sunt membru de miercuri .

Link:

Link to comment
Share on other sites

Raport de activitate numarul: 1

Nickname: RoNaLdo.xD

Rank: 1 - SF Trainee

Numar comenzi reusite: 24

Numar teste date: 0

Numar de comenzi efectuate in total: 24

Cate zile ai fost inactiv(cu cerere): -

Link: http://postimg.org/g...7vpc8/dba40f7e/

Edited by RoNaLd0
Link to comment
Share on other sites

Raport de activitate numarul : 1

Nickname: CaLdeRon

Rank: 1

Numar comenzi reusite: 65

Numar teste date: 0

Numar de comenzi efectuate in total : 65

Cate zile ai fost inactiv(cu cerere): -

Link: http://imgur.com/a/On29Z#0

Link to comment
Share on other sites

Raport de activitate numarul : 1

Nickname: RazvyBest

Rank: 1 - SF Trainee

Numar comenzi reusite: 141

Numar teste date: 0

Numar de comenzi efectuate in total : 141

Cate zile ai fost inactiv(cu cerere): -

Link: http://s1293.photobucket.com/user/RazvyBest/media/sa-mp-140_zpsbfa23ab4.png.html

Link to comment
Share on other sites

Raport de activitate numarul: 2

Nickname: Bullz007

Rank: 1 (SF Trainee)

Numar comenzi reusite: 19.

Numar teste date: 7.

Numar de comenzi efectuate in total: 54.

Cate zile ai fost inactiv(cu cerere): 0.

Link:

Link to comment
Share on other sites

Raport de activitate numarul: 2

Nickname: Adryan.

Rank: 1 - SF Trainee

Numar comenzi reusite: 171

Numar teste date: 4

Numar de comenzi efectuate in total: 171 + 20 = 191

Cate zile ai fost inactiv(cu cerere): -

Link: Click! + Click!

Edited by Adryan5200
Link to comment
Share on other sites

Raport de activitate numarul : 1

Nickname: dmZ

Rank: 1 (SF Trainee)

Numar comenzi reusite: 110

Numar teste date: 0

Numar de comenzi efectuate in total : 110

Cate zile ai fost inactiv(cu cerere): N-am fost, dar sunt in factiune de ieri.

Link: Click barosane

 

P.S: Imi bat capu de 2 ore cu imgur-ul asta nu am idee ce naibii am facut cu pozele, dar sigur am facut 110 comenzi. DACA CUMVA GASITI VREO GRESEALA SAU DACA AM PUS VREO POZA DE 2 ORI IMI CER MII DE SCUZE. IN CAZUL IN CARE ESTE CEVA GRESIT, VOI CAUTA UN ALT SITE DE UPLOAD SI VA VOI TRIMITE POZELE CORECTE.

Edited by dmZ
Link to comment
Share on other sites

Raport de activitate numarul : 1

Nickname: Dodge.

Rank: 1

Numar comenzi reusite: 51

Numar teste date: -

Numar de comenzi efectuate in total : 51

Cate zile ai fost inactiv(cu cerere): -

Link: http://imgur.com/a/Y05ue

Am incercat si eu sa fak de ieri pana azi macar minimul de comenzi!

Link to comment
Share on other sites

CaldeRon - Raportul tau contine o poza gresita.

RazvyBest - Nu iti merge linkul. Dupa sedinta astept PM cu raportul tau de activitate.

Amanda14 - Raportul tau contine o poza gresita.

Bullz007 - Raportul tau contine o poza gresita.

dmZ - Raportul tau contine 4 poze gresite.

Seether - Raportul tau contine 3 poze gresite.

Dodge. - Raportul tau contine 4 poze gresite.

 

Restul rapoartelor sunt bune. Mult succes in noua saptamana!

Link to comment
Share on other sites

Raport de activitate numarul : 1

Nickname: Jizzy.

Rank: 1

Numar comenzi reusite: 70

Numar teste date: 0

Numar de comenzi efectuate in total : 70

Cate zile ai fost inactiv(cu cerere): 0

Link: http://imgur.com/a/BVRjY

 

Saptamana viitoare si mai multe :)

Link to comment
Share on other sites

  • aky9 unpinned and pinned this topic
  • aky9 unpinned this topic
  • aky9 pinned this topic

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.