Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation since 06/16/24 in all areas

 1. Vă anunțasem încă de anul trecut (aici) intenția noastră spre migrare pe platforma de open.mp. Găsiți mai multe informații în anunțul anterior legate de open.mp, așadar o să menționez doar ceea ce nu am menționat anterior. Eforturile noastre ne-au adus în punctul în care putem efectua migrarea pe open.mp, pentru a continua și eficientiza dezvoltarea serverului nostru de sa-mp. Veți putea juca în continuare folosind clientul original de sa-mp 0.3.7, așadar nu trebuie să faceți nimic în plus după migrare. Alternativ aveți posibilitatea de a folosi launcherul de open.mp pe care-l puteți descărca de pe pagina oficial de github de aici. Aveți versiunea portabilă omp-launcher.exe sau installer propriu-zis omp-launcher-setup.exe. Descărcați care versiune vi se pare mai ok pentru voi. Vă punem de asemenea un link alternativ pentru descărcare, și anume https://b-zone.ro/omp Acest link va conține mereu cea mai recentă versiune a installerului pentru open.mp, așadar puteți transmite cu mai multă ușurință acest link pentru că e mai ușor de ținut minte. Acest update vine și cu alte modificări pe care le așteptați de ceva timp. Am promis că vom începe să lucrăm la sugestiile voastre de pe discord din secțiunea de samp-suggestions. Începem așadar cu sugestia lui Narcis (link sugestie) de adăugare a unui nou job de Electrician. Am preluat ideea pe care a avut-o și am adaptat-o structurii gamemode-ului nostru. Veți găsi mai multe informații despre job în secțiunea de Updates de pe website, însă foarte pe scurt jobul are următoarele caracteristici: jobul are un maxim de 10 niveluri de skill. în funcție de nivelul de skill, veți avea de făcut un anumit număr de sarcini, începând cu mai multe sarcini la skillul mic și scăzând numărul de sarcini pe cât avansați în skill. există un total de 3 tipuri de sarcini diferite pe care le puteți efectua, tot în funcție de skillul deținut. la skillurile mai mari veți primi aleatoriu una dintre sarcinile la care aveți acces. fiecare tip de sarcină plătește diferit, așadar sarcinile pentru skilluri mai mari vor plăti mai mult. veți primi câte un vehicul de job în funcție de skillul deținut, existând 3 vehicule diferite pentru acest nou job. dacă greșiți sarcina pe care o aveți se va crea o explozie, rezultând într-un fail la job și crearea unui foc care vă va cauza damage. Interfața sarcinilor arată astfel: Tăierea firului corect. Aceasta este cea mai simplă sarcină, cu plata cea mai mică și pe care o primiți de la skill 1. Pentru a tăia firul trebuie să faceți click pe culoarea corectă. Conectarea firelor. Această sarcină oferă o plată mai mare și e disponibilă de la skill 4. Pentru a conecta firul trebuie să faceți click pe bulina de culoarea corectă. Ajustarea voltajului. Această sarcină este cea mai bănoasă și e disponibilă de la skill 8. Pentru a ajusta voltajul aveți disponibile două butoane pe care puteți face click, crescând sau scăzând voltajul până când acesta este egal cu voltajul optim. Finalizați operațiunea făcând click pe butonul de confirmare. Acest nou job va putea fi jobul zilei, va putea să vă aducă puncte la clan, la maraton și multe altele. Găsiți în secțiunea de Updates detalii complete despre job. Continuăm cu alte sugestii, următoarea fiind făcută de către Koppen (link sugestie) care dorește diversitate în funcție de skillul de rob în cazul robului dat de unul singur. Am văzut nemulțumirile voastre legate de problema circuitului atunci când e prezent și lagul pe sever, așadar am venit cu următoarele modificări: circuitul nu va mai fi automatizat, asta înseamnă că acea dungă nu se va mai mișca singură pe ecran fiind destul de greu de controlat când e lag, ci va fi mutată manual de către voi folosind tastele W/A/S/D. Prin această modificare aveți posibilitatea să vă opriți când doriți, să fiți mult mai preciși când mișcați linia, putând mișca pe rând câte o singură căsuță. în funcție de skillul de rob deținut, veți primi acum mai mult timp disponibil pentru finalizarea procesului de rob. Timpul standard de 300 de secunde va fi disponibil la skill 1, urcând până la 340 de secunde pentru skill 5. am introdus de asemenea noi provocări pe lângă circuitul clasic. Aceste provocări constă în minigame-uri diferite în funcție de skillul pe care-l aveți la jobul de Electrician. între skill 1-5 veți avea circuitul clasic. între skill 6-7 veți avea de tăiat sau conectat fire (mingame-ul de la electrician). între skill 8-10 veți avea de tăiat, conectat fire sau de ajustat voltajul. Modificările la solo rob nu se încheie aici. Am tot primit remarci de la jucători de-a lungul timpului de ce nu pot să scape de poliție la solo rob. Am văzut de asemenea sugestia lui Julien (link sugestie) care sugera și el același lucru, așadar am conceput un sistem de a scăpa de wanted și în cazul robului solo. Am adăugat astfel noi pași la sistemul de Solo Rob după livrarea banilor. În funcție de numărul de deblocări al achievementului Prison Break, achievement pe care-l primiți atunci când evadați din Jail, veți avea posibilitatea să scăpați de wanted și la Solo Rob. În primă parte va trebui să ajungeți la o destinație aleatorie în care veți găsi o barcă. Tipul de barcă va fi în funcție de skillul vostru de rob. Cu cât aveți un skill mai mare, cu atât veți primi o barcă mai rapidă. Scopul vostru în acest moment este de a livra barca la următorul punct de întâlnire. În cazul în care vă explodează barca, aceasta se va respawna la loc în punctul în care ați găsit-o inițial. Odată ajunși la destinația finală, trebuie să intrați cu barca în checkpoint, moment în care aceasta se va transforma într-un vehicul și o să vă fie scăzut wantedul la jumătate. Pentru a scăpa și de restul wantedului va trebui să găsiți rapid un Pay N Spray și să intrați în el pentru a pierde urma polițiștilor. Și în cazul vehiculului, dacă vă explodează se va respawna la punctul din care l-ați obținut prima dată. Toate aceste lucruri sunt contra cronometru și aveți un timp limitat pentru a schimba vehiculele și a scăpa complet de wanted. Ca să finalizăm, vom avea disponibil și Sezonul 33 a maratonului. Cu ocazia update-urilor menționate anterior am încercat să vă oferim lucruri ajutătoare precum job skill up-uri și puncte de escape. Rețineți că puteți veni cu sugestii de premii pentru fiecare ediție a maratonului pe serverul nostru de discord: https://b-zone.ro/discord Sperăm să nu avem parte de buguri serioase și ca totul să meargă cât mai ok. Au fost modificate foarte multe lucruri, am testat, ați testat și voi când am dat drumul la public testing, dar niciodată nu știi ce putea să scape printre teste, fiind foarte multe modificări pe backend, modificări pe care nu aveți cum să le vedeți.
  6 points
 2. We had already informed you last year (here) about our intention to migrate to the open.mp platform. You can find more information in the previous announcement regarding open.mp, so I will only mention what I have not mentioned before. Our efforts have brought us to the point where we can proceed with the migration to open.mp, in order to continue and streamline the development of our sa-mp server. You will still be able to play using the original sa-mp 0.3.7 client, so you won't need to do anything extra after the migration. Alternatively, you have the option to use the open.mp launcher, which you can download from the official GitHub page here. You have the portable version, omp-launcher.exe, or the actual installer, omp-launcher-setup.exe. Download whichever version seems more suitable for you. We are also providing an alternative download link: https://b-zone.ro/omp This link will always contain the latest version of the installer for open.mp, so you can share this link more easily as it is easier to remember. This update also comes with other changes that you have been waiting for. We promised that we would start working on your suggestions from the samp-suggestions section on Discord. We are starting with Narcis's suggestion (suggestion link) to add a new job, Electrician. We have taken his idea and adapted it to our gamemode's structure. You will find more information about the job in the Updates section on our website, but in short, the job has the following characteristics: the job has a maximum of 10 skill levels. depending on the skill level, you will have a certain number of tasks to complete, starting with more tasks at lower skill levels and decreasing the number of tasks as you advance in skill. there are a total of 3 different types of tasks you can perform, also depending on the skill you have. at higher skill levels, you will randomly receive one of the tasks available to you. each type of task pays differently, so tasks for higher skills will pay more.you will receive a job vehicle based on your skill level, with 3 different vehicles available for this new job. if you make a mistake on the task, an explosion will occur, resulting in a job failure and the creation of a fire that will cause you damage. The tasks interface looks like this: Cutting the Correct Wire. This is the simplest task, with the lowest pay, and you receive it starting from skill level 1. To cut the wire, you need to click on the correct color. Connecting the Wires. This task offers higher pay and is available from skill level 4. To connect the wire, you need to click on the correct color dot. Adjusting the Voltage. This task is the most lucrative and is available from skill level 8. To adjust the voltage, you have two buttons available to click, increasing or decreasing the voltage until it equals the optimal voltage. Complete the operation by clicking the confirmation button. This new job can be the job of the day, can earn you clan points, marathon points, and much more. You can find complete details about the job in the Updates section. We continue with other suggestions, the next one being made by Koppen (suggestion link) who wants diversity based on the rob skill for solo robberies. We have noted your dissatisfaction with the circuit problem when lag is present on the server, so we have made the following changes: the circuit will no longer be automated, meaning that the line will no longer move by itself on the screen, which is difficult to control when there is lag. Instead, it will be moved manually by you using the W/A/S/D keys. With this change, you have the ability to stop whenever you want, be much more precise when moving the line, and move one square at a time. depending on your rob skill, you will now have more time available to complete the robbery process. The standard time of 300 seconds will be available at skill 1, increasing to up to 340 seconds at skill 5. we have also introduced new challenges in addition to the classic circuit. These challenges consist of different mini-games based on the skill level you have in the Electrician job. Between skill levels 1-5, you will have the classic circuit. between skill levels 6-7, you will have to cut or connect wires (the mini-game from the Electrician job). between skill levels 8-10, you will have to cut wires, connect wires, or adjust the voltage. The changes to solo robbery do not end here. Over time, we have received feedback from players asking why they cannot escape from the police during solo robberies. We also noticed Julien's suggestion (suggestion link) proposing the same idea. Therefore, we have devised a system to escape the wanted level after a solo robbery. We have added new steps to the Solo Rob system after delivering the money. Depending on the number of unlocks of the "Prison Break" achievement, which you receive when you escape from jail, you will now have the opportunity to clear your wanted level after a Solo Rob. In the first part, you will need to reach a random destination where you will find a boat. The type of boat will depend on your rob skill. The higher your skill, the faster the boat you will receive. Your goal at this point is to deliver the boat to the next meeting point. If your boat explodes, it will respawn at its initial location. Once you reach the final destination, you must enter a checkpoint with the boat. At this moment, the boat will transform into a vehicle, and your wanted level will be reduced by half. To completely lose the rest of your wanted level, you will need to quickly find a Pay N Spray and enter it to lose the police pursuit. If your vehicle explodes, it will respawn at the point where you initially obtained it. All of these actions are timed, and you have a limited amount of time to change vehicles and completely escape the wanted level. To wrap up, we will also have Season 33 of the marathon available. With the updates mentioned earlier, we have tried to offer helpful features such as job skill-ups and escape points. Remember that you can suggest prizes for each marathon edition on our server's Discord: https://b-zone.ro/discord We hope not to encounter serious bugs and that everything runs smoothly. Many things have been changed, we have tested them, and you have tested them during public testing. However, you never know what might slip through the cracks in testing, especially with numerous backend changes that you cannot see.
  4 points
 3. A venit vara și e rost de distracție. Între 15 și 31 Iulie activăm pe server un Quest de vară în care trebuie să adunați mai multe obiecte muncind la joburile de pe server. Pentru a putea participa la acest Quest aveți nevoie de minim nivel 5 și 2 ore reale jucate în această lună. Questul poate fi făcut o singură dată pe zi iar zilele pierdute pot fi recuperate. Cât timp îndepliniți condițiile (nivel și ore jucate) tot ce aveți de făcut este să mergeți la joburile incluse în Quest. Nu uitați să vă activați Quest Hud de pe /tog pentru a urmări mai ușor progresul vostru. Premii Quest: Premiu principal: $40.000 - $80.000, 10-15 RP și 10-15 Gold la fiecare Quest finalizat. Premiu secundar (2 din 4): 10-15 Rob Points, 10-15 Escape Points, 10-15 Mission Points, 20-70 Wood, 20-70 Cotton, 30-100 Silver sau 20-70 Gold Ingots. Pentru fiecare 2 Questuri finalizate: 2x wheel spins. Premiu pentru 7 Questuri finalizate: $150.000, 2x Diamond Tickets, 2x Onyx Tickets. Premiu pentru 14 Questuri finalizate: $500.000, 1x Car Slot, 1x Hidden Color, 1x Free Name Change, 200 Gold, Quest Enthusiast badge. Getgift este de asemenea activ în timpul Questului și va oferi o sumă între 10.000$ - 35.000$, între 5 - 10 RP, între 15 - 70 Gold, între 3 - 7 zile de Cont Premium, între 10 - 15 Puncte de Misiune, între 20 - 50 Lemn, între 20 - 50 Bumbac, între 50 - 80 Argint, între 20 - 50 Lingouri de Aur. Shop Discounts V-am pregătit de asemenea mai multe reduceri pe Shop-ul din joc de care puteți profita în perioada 15 Iulie - 21 Iulie. Atenție, imaginea de mai sus are doar rol publicitar și nu reprezintă reducerile reale din joc. Ghidul de cumpărături Pasul 1: Înregistrează-ți un cont pe site-ul https://shop.b-zone.ro sau autentifică-te dacă ai deja cont. Pasul 2: Adaugă-ți fonduri în contul tău. Vezi tutorialele de încărcare cont aici. Pasul 3: Transformă creditul în Gold, plasând comenzi de pe pagina Order. Pasul 4: Cumpără produsele dorite prin comanda [/shop] sau mergi la DealerShip [/buyvehicle]. Pasul 5: Bucură-te de achizițiile făcute! Pentru orice nelămurire puteți solicita deschide un ticket https://shop.b-zone.ro/submitticket.php
  3 points
 4. Salutare! Daca doresti sa cumperi gold de pe shop, iti pot oferi cateva beneficii daca faci asta cumparand folosind link-ul meu. Treaba este foarte simpla, iar ceea ce iti propun eu suna asa: 1 euro cumparat prin link = $30.000 de la mine pentru comanda 5 euro cumparat prin link = $150.000 de la mine pentru comanda 10 euro cumparat prin link = $300.000 de la mine pentru comanda Pentru a cumpara gold folosind link-ul meu, introduceti in https://shop.b-zone.ro/aff.php?aff=1920 browser, iar facandu-va cont folosindu-l se va inregistra automat / sau logati-va si apasati pe link (foarte important sa fiti logati inainte, dupa care puteti apasa pe link, asta in cazul in care aveti un cont), iar tranzactia ma va ajuta si pe mine, si pe voi. Dupa ce comandati gold, trebuie sa postati o poza in acest topic. In meniul de sus, apasati ORDERS. Faceti o poza cu print screen si dupa veti posta dupa urmatorul model: Nume: Am comandat gold in valoare de: Data in care am comandat: Dovada: Alte precizari: Eu voi verifica pozele voastre, dar voi verifica si pe site daca ati efectuat sau nu comanda. Nu aveti cum sa ma pacaliti! Spor la cumparaturi! Howdy! If you want to buy gold from the shop, I can offer you some benefits if you do so by buying using my link. The matter is very simple, and what I propose sounds like this: 1 euro bought through the link = $30.000 from me for the order 5 euro bought through the link = $150.000 from me for the order 10 euro bought through the link = $300.000 from me for the order To buy gold using my link, enter in https://shop.b-zone.ro/aff.php?aff=1920 the browser, and creating an account using it will automatically register / or log in and click on the link (very important to be logged in first, after which you can click on the link, if you have an account), and the transaction will help both me and you. After ordering gold, you must post a picture in this topic. In the top menu, press ORDERS. Take a picture with print screen and then you will post according to the following model: Name: I ordered gold worth: Date I ordered: Proof: Other specifications: I will check your pictures, but I will also check on the site if you have placed the order or not. You can't fool me! Enjoy!
  3 points
 5. In atentia membrilor: ▪ A fost adaugat /getgift in perioada 15-31 Iulie 2024. Locatia este importanta, asa ca va rog sa va asigurati ca stiti unde se afla! Attention members: ▪ /getgift has been added between 15-31 July 2024. Location is important, so please make sure you know where it is!
  2 points
 6. Nu înțeleg despre ce zi de maraton faci referire. Problema curentă a fost cu Questul, nu cu maratonul. Pe lângă eroarea umană, că îi transmit multe lucruri care au loc simultan lui mushroom legate de problemele care apar cât și lucrurile de care trebuie să ne ocupăm în pregătire pentru următorul update iar acesta mai omite din ele fiind multă informație, noi lucram în paralel cu două versiuni diferite de gamemode. Unul pentru sa-mp care are o structură, celălalt pentru open.mp care are alte adaptări fără de care nu funcționa. Având în vedere că a fost vorba de o singură zi la acest Quest, ultima zi de Quest, lucru care afecta doar finalizarea ultimei zile, putând să-ți fi luat toate bonusurile și să-ți fi recuperat toate questurile chiar și în această zi problematică, cât și a faptului că noi deja trecusem modificările pe gamemode-ul cu versiunea de open.mp, nu aveam cum rezolva în timp util ziua asta de Quest. Sunt șanse ca și la un viitor Quest pe aceeași structură să se repete din nou această problemă, pentru că acest Quest a fost adaptat pe versiunea gamemode-ului pe sa-mp și nu pe open.mp. Încercăm pe cât putem să testăm aceste lucruri, dar nu prea ai cum simula foarte ușor toate zilele de quest. Ce e mai important, primirea bonusurilor, e mereu testată și nu cred că au fost probleme în acest sens. Cât despre prețul maratonului, în ultimul anunț https://forum.b-zone.ro/topic/478206-easter-quest-gift-discounts/ a fost atașată o poză cu premiile, în care apare și prețul. De asemenea pe discord când am cerut sugestii pentru premii am atașat aceeași poză cu tot cu preț. Acel preț putea de asemenea fi văzut pe website https://www.rpg.b-zone.ro/shop/shopProducts cât și în joc în interfața de la /maraton când selectezi opțiunea de PRO. Nu am anunțat în mod explicit, în scris, modificarea prețului, pentru că e perfect vizibilă. Nu trebuie să justificăm vreo modificare de preț, pentru că astea sunt niște lucruri interne, însă justificarea în cazul de față este datorată modificării premiului final cu o opțiune de selectare, care avantajează mult mai mult jucătorul să-și poată alege ceea ce vrea ca să merite achiziția versiunii PRO. Sunt conștient că unele lucruri sunt enervante. Încercăm pe cât putem de bine să le gestionăm cât mai ok. Dar de la așa ceva până la a nu ne păsa de jucători, e cale lungă. Nu cred că și-ar bate nimeni capul cum o facem noi dacă nu i-ar păsa.
  2 points
 7. Dacă nu ne păsa nu am fi adăugat quest de la bun început și nu v-am fi oferit o multitudine de premii. Lucrul ăsta văd că unii nu-l luați deloc în considerare. Nu luați în considerare nici faptul că adăugăm constant evenimente/questuri pe server cu o multitudine de premii. A apărut o problemă care nu a putut fi rezolvată pe moment. Nu moare nimeni din lucrul ăsta. O zi în minus de Quest e o zi în plus la următorul, dar din păcate nu toată lumea gândește astfel. La fel aș putea și eu afirma că nici vouă nu vă pasă de munca pe care o depunem după logica ta, dar nu are sens să fac astfel de afirmații pentru că unii știu aprecia, în timp ce alții nu. Maratonul a avut o creștere de preț încă de la ediția precedentă de când s-a modificat premiul final și s-a adăugat posibilitatea să-ți alegi tu un vehicul special dintr-o listă de vehicule.
  2 points
 8. STATISTICĂ IUNIE 2024 JUNE 2024 STATS ---------------------------- Sancțiuni | Punishments Zack - FW Andreeas - FW Assassinul - FW CosmynN. - FW KenKarson - FW ---------------------------- Membri scutiți | Exempted members - ---------------------------- Dacă găsiți erori, înștiințați-ne înainte ca ziua aceasta să se încheie. If you find errors, let us know by the end of the day.
  2 points
 9. Cerere respinsa, m-am gandit ca o sa fie un delay pentru raport si credeam ca o sa inceapa de la 1 Iulie cand incepe monezile, nu fix cand incepe luna, cum mi-a explicat Jusstyn. Deci te rog sa verifici topic ul monezi, pentru ca nu ai monezi suficiente. O sa te rog sa inapoiezi banii primiti prin /fdeposit. Cerere respinsa, m-am gandit ca o sa fie un delay pentru raport si credeam ca o sa inceapa de la 1 Iulie cand incepe monezile, nu fix cand incepe luna, cum mi-a explicat Jusstyn. Deci te rog sa verifici topic ul monezi, pentru ca nu ai monezi suficiente. O sa te rog sa inapoiezi banii primiti prin /fdeposit.
  2 points
 10. Taxa de participare este de $300.000. Banii în plus vor fi considerați o donație. Plățile se efectuează doar către organizatorii olimpiadei folosind comanda [/transfer] în joc. Liderii cât și membrii clanurilor sunt obligați să citească regulamentul olimpiadei. Lista organizatorilor este următoarea: George, zek0, lamporo, Kristi72. ATENȚIE: Înscrierile se fac până pe data de 30.06.2024, ora 23:59. Modelul de postare după plătirea taxei de participare este următorul: Nume în joc: Lider / Sublider al clanului: Dovada cu taxa plătită: Alte precizări: LISTA CLANURI INSCRISE Clan Name Leader Name Amount of Money TLG George $500.000 oC .lamporo $500.000 PW AdelaV. $300.000 nF mileu20 $500.000 AIM Madalin $500.000 uS IamGold. $300.000 F4L mariusexxx $600.000 oS andr. $666.000 ToV Beebita $300.000 YKZ PiRaTuNeGrU $300.000 SIUU DarK4MooN $300.000 RW Kristi72 $300.000 Total clanuri inscrise: 12
  2 points
 11. Nume: Johnny Rang: Faction manager Membrul sancționat și rangul său: s3nzatie (5) Data: 24.06.2024 Sancțiune: Demitere (3/3 FW) Motiv: Complice fraudare raport Dovezi: https://youtu.be/0mgdwvyLzJk Alte precizări: "4.3.3 Fraudarea sau ajutarea unui coleg sa fraudeze raportul de activitate este strict interzisa (sanctiune: demitere)." Nume: Johnny Rang: Faction manager Membrul sancționat și rangul său: Belias (2) Data: 24.06.2024 Sancțiune: Demitere (3/3 FW) Motiv: Fraudare raport Dovezi: https://youtu.be/0mgdwvyLzJk Alte precizări: "4.3.3 Fraudarea sau ajutarea unui coleg sa fraudeze raportul de activitate este strict interzisa (sanctiune: demitere)."
  2 points
 12. Nume în joc: AdelaV. Propunere: O proba sa fie reprezentata de cultura generala; ar fi crucial sa fie subsumate anumite materii precum ar fi; istorie, geografie, biologie, romana, matematica. Cu ce cred că ajută: Testarea concurentilor aflandu-le capacitatea si inteligenta de care dau dovada in majoritatea cazurilor importante.
  2 points
 13. @ TLG Doxe Daca pica intrebari de istorie e simplu, facem noi sa fie istorie.
  2 points
 14. Castigatorii acestei probe sunt urmatorii: Las Venturas Police Departament - SilviuM - Angelo. - 7.3 puncte acumulate - Locul 1 Los Santos Police Departament - _ZED_ - Scofield - 6.1 puncte acumulate - Locul 2 Hitman Agency - Shady - RVF - 5.7 puncte acumulate - Locul 3
  2 points
 15. Happy birthday brother
  2 points
 16. Numele din joc: Syko O scurtă descriere a animalului de companie: El este Shobo iar numele se datoreaza faptului ca este asemanator unui sobolan, atat culoarea cat si alte aspecte sunt specifice unei rozătoare (se poate observa si in poze). Prea multe cuvinte (de lauda) nu pot spune la adresa lui, nu este cuminte deloc, musca, zgarie, imprastie par pe unde apuca, pune piedica iar cand nu esti atent isi ia pozitia de vipera si sare cu colții pe tine! Orice material de piele il face praf, personal ma simt gaurit de coltii lui si taiat de acele ghiare periculoase. Dar cu toate acestea el este viata mea si este cel mai dulce motan posibil existent!
  2 points
 17. @ TLG Stan , ti a trecut supararea fra ?
  1 point
 18. Nick: Roberte Data sancţionării: 14.07.2024 A fost sancţionat membrul: Roberte, AssaS1NFTW, REID., ShadowBlade Sancţionat cu: AV (Avertisment Verbal) Motivul: Skin necorespunzator la factiune Dovada: Click Aici Alte precizări: Mai multa atentie pe viitor. Nick: Roberte Data sancţionării: 14.07.2024 A fost sancţionat membrul: PuNcT.rTv[VODA] Sancţionat cu: Amenda 30.000$ Motivul: Caps Lock pe /f Dovada: Click Aici Alte precizări: Mai multa atentie pe viitor.
  1 point
 19. Nick: Fyzzy Rank: 5 Data: 14/07/2024 Am dat test cu: Kozmo. Rezultat regulament (x/3): 1/3 Rezultat traseu (x/5): 0/5 Rezultat proba de teren (x/4): - Rezultat final: Admis Alte precizari: Felicitari man !
  1 point
 20. 1 point
 21. Am găsit ceva util: are legătură cu funcția de rotire a obiectelor. Nu-ți iese neapărat din prima sau dintr-o anumită direcție, dar nici mult nu va dura până rămâi blocat. După relog, dacă încerci iar să editezi obiectul acela, rămâi în continuare blocat, singura soluție fiind să-l ștergi. Sunt destul de sigur că modurile nu sunt importante aici; am pus anul trecut vreo 15 rafturi în trepte, având de rotit la ele până înnebuneam, și nu am întâmpinat probleme de genul în niciun moment.
  1 point
 22. Nickname: OG_Akshay Rank : r3 Proof: Attached Bonus: Halved Activity Raport
  1 point
 23. Aceasta proba de desfasoara vineri, 5 iulie, de la ora 22:00. Vă prezentăm Proba #5 - PUZZLE Această probă va consta în completarea unui puzzle de cuvinte. Mici informații: 1) vor exista un număr de organizatori plasați aleatoriu pe hartă în locuri relativ accesibile; 2) jucătorii trebuie să găsească organizatorii, iar la găsirea acestora, ei vor primi propoziții/ fraze cu care vor forma un enunț finit, enunț pe care-l vor livra ,,bossului''. Formă de punctaj 10 puncte clanul de pe locul I 7 puncte clanul de pe locul II 3 puncte clanul de pe locul III Note Informative: - Mai multe informații precum numărul de cuvinte/ fraze pe care trebuie să le găsiți, numărul de organizatori delegați să vă furnizeze cuvinte/ fraze, bossul final ș.a.m.d. vor fi livrate în momentul probei. - În funcție de anumite elemente organizatorice și al altor elemente care ar putea perturba activitatea, anumite informații menționate mai sus ar putea suferi modificări, așadar modificările imprevizibile vor fi anunțate la momentul începerii probei. - Folosirea sau tentativa de folosire a codurilor și a moduri ilegale va avea urmări negative asupra contului dumneavoastră, aplicându-se sancțiuni conform b-zone.ro/rules. Pe lângă asta, clanul va fi descalificat din această probă B-Olympics.
  1 point
 24. În virtutea anumitor elemente perturbătoare, proba aceasta va fi amânată pe sâmbătă, 6 iulie, ora 22:00. Vă mulțumim pentru înțelegere! Vă rog să informați membrii de clan cu privire la această modificare.
  1 point
 25. Nume: Mas7eR. - Rank: Sgt. at Arms (5) - Numele candidatului: Dragonasu46 - Rezultatul probei teoretice: 0/3 - Rezultat final: Admis. - Alte precizări: Ride free or die!
  1 point
 26. - Name: Prince_Yunus[uV] - Rank: Captain (5) - Candidate: Shubham.. - Result: 7/8 - Result at arms test: Accepted - Other information: Good luck as a SWAT.
  1 point
 27. Salut, Gradul ti-a fost acordat. Mult succes!
  1 point
 28. - Nume: robertvelcu - Rang: 5 - Candidatul testat: AdelaV - Rezultat: Admisa - Rezultatul la proba de arme: 7/8 - Alte precizări: Bun venit in echipa SIAS
  1 point
 29. Trebuie sa recunosc, e destul de bun sistemu de rob acum, adunasem vre-o 1800 rob points pentru ca nu imi placea sa dau rob cu alti 3 indivizi ca astia joaca de pe telefon, de pe televizor, pe display-u de pe samsung fridge, stai sa ii astepti pe toti, stai sa strice ala camerele, stai sa violeze ala ostaticii, acum cu escape dau si eu niste roburi, fac 50-60kk vara asta de pe toate conturile, dar rezolvati cu serverul, banuiesc ca se indoaie serveru de la prea multe roburi in acelasi timp.
  1 point
 30. Fix aceeasi tura am avut si eu la evadare cand am ajuns prea devreme. Deci sa inteleg ca sunt tot 30 de secunde si de cand intru in barca si pana la CP-ul de imi da masina. O sa-i dau mai usor de acum inainte si o sa umaresc si timer-ul. Mersi frumos. Poate va mai ganditi si la acel 1 minut de la livrarea banilor. Ar fi super daca faceti si acolo tot 30 de secunde.
  1 point
 31. Statistica lunii Iunie a factiunii SoA: Sanctiuni : darkkness - 11 ore - FW pentru prima abatere Fanix - 9 ore - rank down pentru a doua abatere.
  1 point
 32. Interesant update dar primiti 1* vote pentru modificarea cu bicicleta la wanted. Edit: https://imgur.com/gallery/9qNyWKv De ce nu bagati putin efort si cronometrati si voi cat timp iti ia cu adevarat sa "ascunzi banii" la solo rob ? am ajuns "prea repede" la a 2-a casa si nu ma lasa sa "ascund banii" daca venea un politist cu spume la gura pe mine si ma omora ? Other than that, nu s-a activat partea cu escape dar nu aveam licente pe contu' asta deci banuiesc ca de asta nu a pornit escape, iau licente si incerc iar. LE: Timpul minim dintre case la solo rob trebuie micsorat cu in jur de 10 secunde, atat astept in medie pentru ca "ajung prea repede cand jeguiesc o casa" iar partea cu solo escape nu se declanseaza.
  1 point
 33. The Silent One, ediția #586 a fost câstigata de Maxtreme2008 cu contractul acesta . Felicitări! În cadrul acestei ediții (săptămâna 24.06-30.06 - #586) avem următoarele sancțiuni: rpg2_Radu-AV(Neparticipare) DonCobra-FW (Neparticipare) The Silent One, ediția #587 a început! Premiul este de $200.000. Trebuie să postați doar UN contract cu o distanță care să depășească 300m. Țin să vă reamintesc că acest concurs este OBLIGATORIU. Fiecare membru trebuie să posteze o imagine ca cea de la testul de intrare în agenție și să respecte condițiile menționate mai sus. Nepostarea contractului sau postarea unui contract ce nu respectă condițiile impuse duce la sancționarea voastră, inițial cu AV și după cu FW dacă neparticiparea/greșeala persistă. De asemenea, vă rog, ca pentru acest concurs The Silent One să începeți să postați contractele pentru ediția curentă DOAR după ce sunt postate rezultatele pentru ediția precedentă, altfel riscați să primiți un AV. Puteți participa la acest concurs prin postarea contractului după modelul următor: Nume în joc: Contract: The Silent One, edition #586 was won by Maxtreme2008 with this contract Congratulations! In this edition (week 24.06-30.06 - #586) we have the following sanctions: rpg2_Radu-AV(did not attend) DonCobra-FW (did not attend) The Silent One, edition #587 is up! The prize is $200,000. You must post only ONE contract with a distance exceeding 300m. I want to remind you that this contest is MANDATORY. Each member must post or imagine that the administration entrance test and comply with the conditions mentioned above. Failure to post the contract or posting a contract that does not comply with the required conditions leads to your sanction, initially with AV and then with FW if the non-participation/mistake persists. Also, please, for this contest The Silent One start posting the contract for the current edition ONLY after they are posted after the previous edition, otherwise you risk an AV. participate in this competition by posting the contract according to the following model: In-game name: Contract:
  1 point
 34. SESIUNEA DE RECRUTARE 29.06.2024 SkyLine.., testerul tau este: @ South DiceKIA Eldon, testerul tau este: @ .Cezar ATENŢIE! Aveti timp 72h sa sustineti testul din momentul in care primiti raspuns in aplicatie. Puteti sustine TEST-ul si cu Lideri sau Subliderii factiunii numai dupa ce au trecut 24 de ore. Detalii despre Test: • Regulamentul pe durata testului teoretic • Nu aveti voie sa stati AFK sau sa fiti online pe forum. Veti fi declarati picati. In caz ca luati crash aveti 5 minute sa reveniti la Area 51. Din momentul inceperii testului nu mai aveti voie sa-l inrerupeti. Dacă iesiti din joc se presupune ca ati renuntat la test. Orice tentativa de frauda sau mituire a testului va aduce BlackList 3 luni. Aveti la dispozitie 1 minut sa oferiti un raspuns logic si concret. Nu aveti voie sa schimbati raspunsul. Daca nu intelegeti ceva spuneti si o sa vi se explice. Pe durata testului, "suspect" inseamna "civil cu wanted". Fiecare greseala este punctata cu 1. La 3/3 sunteti declarati picati. Odata ce oferiti un raspuns, nu aveti voie sa il modificati. Pentru a intra în National Guard veti sustine doua probe: 1. Proba Teoretica Aceasta proba se sustine cu testerul primit. Dupa 24h puteti cere sa dati testul cu un RANK 6+. Testele teoretice de intrare in National Guard se dau din: Regulamentul General al Departamentelor Click National Guard - Regulament Intern si Jail Click National Guard - Raport De Activitate Click National Guard - Antrenament & Teste grade Click National Guard - Amenzi & Donatii Click Situații Neprevăzute 2. Proba armelor Aceasta proba se poate sustine DOAR cu un RANK 6+. 3 Duele Deagle; 3 Duele MP5; 3 Duele M4.
  1 point
 35. En: Sorry to interject, but a nice underrated feature you can use is to click the 'Main' or 'Secondary' color and you can also type the desired hidden color ID, rather than needing to scroll endlessly. Ro (Google Translate): Îmi pare rău să intervin, dar o caracteristică subestimată pe care o puteți folosi este să faceți clic pe culoarea „Principală” sau „Secundară” și puteți, de asemenea, să tastați ID-ul de culoare ascuns dorit, în loc să trebuiască să derulați la nesfârșit.
  1 point
 36. Nume: Johnny Rang: Faction manager Membrul sancționat și rangul său: Anto (5) Data: 25.06.2024 Sancțiune: Demitere (3/3 FW) Motiv: Fraudare raport Dovezi: https://youtu.be/0mgdwvyLzJk + https://imgur.com/a/AUFJmRy + https://youtu.be/-HydJCWYELc Alte precizări: "4.3.3 Fraudarea sau ajutarea unui coleg sa fraudeze raportul de activitate este strict interzisa (sanctiune: demitere)."
  1 point
 37. Nickname:final_boss Rank:2 Proofs:https://postimg.cc/cgpqhjR3 Bonus Prize Chosen: $50,000
  1 point
 38. Nickname : OG_Akshay Rank: r2 Proof: attached. Bonus price chosen: 200000$+ leader skin.
  1 point
 39. Nick: EdyPetcovici Rank: 5 Am dat test cu: RoByTuu30 Data testului: 20.06.2024 Admis / Respins: Respins Rezultatul la proba teoretică: 1/3 Rezultatul la proba practică: 5/5 Alte precizări: Succes! Nick: EdyPetcovici Rank: 5 Am dat test cu: Agent.007 Data testului: 20.06.2024 Admis / Respins: Admis Rezultatul la proba teoretică: 0/3 Rezultatul la proba practică: 0/5 Alte precizări: Felicitari!
  1 point
 40. Nick:MrKikioo Şedinţă / Activitate: Activitate Optionala Data şi ora: 17/06/2024, ora: 21:00 Membrii prezenţi: ceontu, IonSmecheru1, Roberte. Membrii învoiţi: - Membrii absenţi / întârziaţi: - Membrii sancţionaţi: - Alte precizări: Felicitari Roberte Schumacher. Dovezi: aici
  1 point
 41. Nume: s3nzatie Dovezi: https://imgur.com/a/aRu191R Alte informatii: - Feedback: -
  1 point
 42. * Raport de activitate Namecover | Namecover activity report * ~ Săptămâna | Week: 10.06.2024 - 16.06.2024 ~ * Supervisory Special Agent (3) Members: BigBosslon - raport namecover corect Paul_ - raport namecover corect CaT - raport namecover corect * Special Agent (2) Members: * Keisenkov - raport namecover corect Alexuk - raport namecover corect Re[ven]ger - raport namecover optional Belmondo - raport namecover corect Mar1an. - raport namecover corect RMC. - promovat recent .Gabriel - promovat recent Alte precizari: Puteți să folosiți /pagesize 20 ca să prindeți toate dovezile de care aveți nevoie, fără scroll. Aceasta statistica a raportului NAMECOVER a fost verificata prin intermediul discordului(FBI Discord). Sanctiuni - Pentru modificări sau greșeli pm vă rog / Să nu începeți următorul raport namecover mai devreme de Luni 17.06.2024 For mistakes or modifications pm please / Don't start your next namecover report earlier than Monday 17.06.2024.
  1 point
 43. il propun pe assasinul, el a fost olimpic international la geografie De asemenea, @ TLG Doxe e omul matematicii, a fost la lotul national.
  1 point
 44. Nume în joc: [uS]Ionut.rTv Contractul ales CLICK AICI
  1 point
 45. Nick: Afrojack.YRN Rank: 6 Data: 16.06.2024 Am dat test cu: cezici Teorie (x/3): 2.5/3 Practic (x/5): 4/5 Rezultat final ( Admis / Respins ): Admis Alte precizari:
  1 point
 46. Salutare, după șapte zile de strâns poze și patru doar de admirat animaluțele participante, suntem pregătiți să anunțăm câștigătorii. Vă reamintim că aceștia au fost aleși în funție de numărul de voturi pozitive pe care le-au primit în decursul concursului. Persoanele care nu au minim 50 de posturi pe forum și au trimis voturi, nu au fost luate în considerare. LOCUL I Câștigătorul locului I este @ Kobe. . Aceasta a participat cu Tomis, motănelul lui de companie care este foarte jucăuș din câte putem observa, proprietarul ne spune că este o bombonică de motan. Acesta a reușit să ajungă la inima publicului și să aducă stăpânului premiul de 1000 GOLD împreună cu un badge special pe forum și unul pentru profilul RPG. LOCUL II Câștigătorul locului II este @ TLG KAPPA . Acesta a participat cu Teddy, un cățel foarte jucăuș din poza pe care am primit-o, proprietarul ne comunică că este un câine loial, prietenos, afectuos, jucăuș, cât și inteligent. Acesta a reușit să-i caștige stăpânului său premiul de 750 GOLD. LOCUL III The winner of the 3rd place is @ Prince Yunus . He participated with Bubble, she is a very playful, mischief cat, who is always looking for fun and who likes to get the attention of her owner with her cute little paws. She made her owner earn 500 GOLD. Vă mulțumesc din nou tuturor pentru participare în aceasta ediție! Dacă doriți să mai organizăm B-Pets sau aveți anumite sugestii, vă rog să le lăsați în privat.
  1 point
 47. Nick:MrKikioo Şedinţă / Activitate: Activitate Optionala Data şi ora: 03/06/2024, ora: 21:00 Membrii prezenţi: FacTOT, AgentDarius, AndreiBalanescu, PuNcT.rTv, IonSmecheru, NickNicolaeN, mileu20, TheKing, vikt0r, BogdaN.w0w + Roberte + luciluci935 prezent dar a venit dupa ss. Membrii învoiţi: - Membrii absenţi / întârziaţi: - Membrii sancţionaţi: - Alte precizări: Tyson ul factiunii AgentDarius, felicitari! Dovezi: aici
  1 point
 48. Numele din joc: [CBZ]MaxiBD O scurtă descriere a animalului de companie: Se numește Hiro, are aproape 2 ani, îi place să mănânce, să doarmă și să se joace cu șopârlele.
  1 point
This leaderboard is set to Bucharest/GMT+03:00
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.