Jump to content

Ediția Iulie a concursului WOTM a început. Detalii aici

Ediția 8 de Miss & Mister B-Zone a început. Detalii aici

 

Recrutăm Designeri Audio și Video. Detalii aici

Alexander

LV School Instructors - Informaţii și noutăți | Informations and news

Recommended Posts

RHWrVZO.png

 

ro32.png&key=0db5f501d63b173e8f24a8a5a71

 

Cerinţele minime pentru a intra în LV School Instructors:

 

** Minim level 7.

** Seriozitate maximă.

** Activitate intensă pe forum şi server.

** Disciplină.

** Să nu te afli pe black list-ul unei facțuni (facțiune pașnică/gang/departament/agenție).

** Să ştii regulamentul şi informațiile LV School Instructors.

** Să depui o aplicație aici.

** Să aveţi răbdare pentru răspunsul liderului la aplicația dumneavoastră.

** Să deţineţi toate licenţele.

 

Informații despre sancțiuni:


** În caz că nu respectaţi regulamentul și tot ce ține de facțiune, veți fi sancționați cu Faction Warn.
** Un Avertisment Verbal valorează cât o jumătate de Faction Warn.
** Două Avertismente Verbale valorează un Faction Warn.
** La trei Faction Warn-uri acumulate, sunteţi demis din LV School Instructors (dacă sunteți în primele 2 săptămâni, veți primi 60/60FP).
** Pentru a scăpa de Avertisment Verbal sau Faction Warn, trebuie să daţi dovadă de cuminţenie şi seriozitate maximă.

 

Comenzile disponibile membrilor facțiunii LV School Instructors:

 

** /givelicense [numele licenţei] [id-ul cui vrei să îi dai] - oferi licența clientului.

** /startlesson [id-ul playerului ] - începi o lecție cu clientul.

** /stoplesson [id-ul playerului] - finalizezi o lecție cu clientul.

** /f - chat-ul facţiunii

** /requestlicenses [id-ul playerului] - vezi licenţele care le are jucătorul respectiv, dupa ce iti da accept.

** /clothes - îţi schimbi skin-ul când eşti în Binco/Suburban/ZIP sau în propria casă.

** /spawnchange - îţi schimbă locaţia unde te spawneaza.

** /members - vezi membrii facţiunii.

 

Informații referitoare la sedințele facțiunii și promovările/degradările membrilor:

 

** Şedinţele se vor ţine în HQ School Instructors sau în locaţiile alese de către lider, în momentul în care hotărăște liderul.

** La şedinţă se va vorbi despre ce este mai important, aşa că nu se permit absenţele neanunţate (se primeşte FW pentru absenţă nemotivată).

** La şedinţă liderul hotărăşte cine este promovat. Vor primi rank up cei care merită şi pot dovedi asta.

** O promovare se face pe meritul şi vechimea fiecărui membru al facţiunii.

** Cei ce au rank 2+, în loc de advertisment verbal, la vreo greşeală pot fi degradați (rank down).

 

Condițiile minime pentru a fi promovat:

 

** Trebuie să aveţi o anumită vechime în facţiune precizată în regulamentul facțiunilor și liderilor.

** Sunteţi cinstit şi serios.

** Ştiţi ce înseamnă a lucra în echipă şi ați dovedit asta.

** Sunteţi extrem de activ.

** Aveţi un limbaj decent.

** Nu luaţi pe nimeni la mişto sau să vă comportaţi neadecvat cu acesta.

** Nu aveţi reclamaţii serioase.

** Nu faceţi DM / DB deloc (decât la evenimente de acest gen).

** Sunteţi dedicaţ facţiunii.

** Vă implicaţi în toate activităţile pe care le facem.

 

Informații referitoare la perioada de probe:


** După ce ai trecut testul inițial, vei fi în probe o perioadă.

** Perioada de probe va fi de două săptămâni. în această perioadă, la trei Faction Warn-uri acumulate, vei fi demis cu Faction Punish 60/60.
** Dacă eşti Rank 1 (Trainee) înseamnă că eşti în perioada de probe şi poţi fi sancționat la prima abatere de la regulament.
** Dacă ai primit Rank 2 (Instructor) înseamnă că ai trecut testele şi eşti membru LV School Instructors pe o perioadă nedeterminată.

 

Informații legate de atribuțiile fiecărui grad:

 

Rank 1 - Trainee:


** Aceștia sunt „bobocii” facțiunii. Orice greşeală poate duce la sancționarea lor dacă sunt în perioada de teste (2 săptămâni) şi se aplică Faction Punish 60/60 la demitere dacă nu au acea perioadă. Având în vedere că sunt în perioada de probe, ar trebui să fie atenţi la maşini şi să le alimenteze (chiar dacă cei cu rank mai mare nu o fac sau uită.) De asemenea trebuie să stea mult cu cei de rank 2+ pentru a prinde experienţă în vânzarea licenţelor. Ca o scurtă idee, cei de rank 1 trebuie să asculte de lider/sublider sau cei cu rank mai mare şi să nu se abată de la regulament.

 

Rank 2 - Instructor:


** Sunt membri cu ceva experienţă care au fost promovaţi. Aceştia au ieşit din perioada de probe dar asta nu înseamnă că se pot abate de la regulament. Pot lua la fel de bine un Faction Warn, Avertisement verbal sau pot fi chiar demişi. Ei trebuie să îi ghideze pe cei cu rank 1, să le dea sfaturi, să le reamintească care sunt priorităţile lor ca „rank 1”. Nu au voie să le dea ordine bobocilor care i-ar putea duce la sancţionări sau chiar la demitere, astfel de ordine vor duce la sancționarea celor de rank 2.


Rank 3 - Senior Instructor:


** Sunt consideraţi veterani, membrii cu experienţă în LV School Instructors. Trebuie să îi coordoneze pe cei de rank mai mic şi să îi ajute cu sfaturi deoarece sunt consideraţi membrii care au trecut prin multe situaţii.


Rank 4 - Supervisor:


** Sunt deja membrii de bază ai facţiunii LV School Instructors. Aceştia au dreptul de a oferi comenzile lor celor cu rank mai mic, aceştia neavand dreptul de a refuza (doar dacă nu au posibilitatea). Totodată, rank 4 au dreptul de a da testele cu cei acceptaţi pe site-ul rpg dacă au funcţia de Tester.


5. Rank 5 - Manager:


** Sunt membrii de mare încredere. Liderul și subliderii le pot cere sfaturi în luarea anumitor decizii (propuneri pentru facţiune ş.a.m.d). Au dreptul de a coordona atât membrii cât şi întreaga facţiune, au dreptul de a lua decizii în lipsa liderului sau subliderilor.

 

Informații legate de raportul de activitate:

 

           **Rank 1 - 7 licenţe

           **Rank 2 - 10 licenţe

           **Rank 3 - 14 licenţe

           **Rank 4 - 10 licenţe

           **Rank 5 - 7 licenţe 

 

 

 

uk32.png&key=06e53220742647860382af89318

 

 

The minimum requirements in order to being a member of LV School Instructors are:

 

** Minimum level 7.

** Maximum seriousness.

** Intens activity both in game and on forum.

** Discipline.

** Not to be on the blacklisted by any faction (peaceful faction/department/gang/agency).

** To know the rules and the informations of LV School Instructors.

** To make an application here.

** Be patient as the leader responds to your application.

** You have to own all the licenses.

 

Informations about punishments:


** In case you don`t respect the rules or the informations of this faction, you will get Faction Warn.
** A Verbal Warning worth half a Faction Warn.
** Two Verbal Warnings worth a Faction Warn.
** As you get 3 Faction Warns, you will be dismissed from LV School Instructors (if you are in the first 2 weeks, you will get 60/60FP).
** To get rid of a Verbal Warning or a Faction Warn, you have to show sapience and responsibility.

 

The available commands for the members of LV School Instructors:

 

** /givelicense [license`s name] [client`s id] - give the license to the client.

** /startlesson [client`s id ] - begin a lesson with a client.

** /stoplesson [client`s id] - end a lesson with a client.

** /f - the faction`s chat.

** /requestlicenses [client`s id] - see the licenses of your client after he accepts it.

** /clothes - chenges your skin when you are in Binco/Suburban/ZIP or in your own house.

** /spawnchange - changes the spawn place.

** /members - shows you the list of faction`s members.

 

Informations about meetings and members` promotions/demotions:

 

** The meeting are taking place in the faction`s HQ or in the place by the leader`s choice, when he announce them.

** At the meeting will be discussed only important things, therefore i won`t allow any unannounced absence (who is absent unannounced on forum, will receive a Faction Warn).

** At meetings, the leader decide who gets promoted. Will get rank up only those who deserve it.

** A promotion is made by the merit and the length in the faction of any member..

** The rank 2+ members, instead a Verbal Warning, they can be demoted (rank down).

 

The minimum requirements in order to being promoted:

 

** Must have a specific length in the faction specified in the factions` and leaders` rules.

** Be honest and serious.

** Know how to work in team and prove it.

** Be extremely active.

** Have a decent language.

** Don`t mock and have a proper behaviour with other players/faction mates..

** Not to have serious reports..

** Don`t DM or DB (only at this kind of events).

** You are devoted to this faction.

** You are involving at all the activities of this faction.

 

Informations about the trial period:


** After you pass the test log, you will be in the trial period.

** The trial period will represented by your first 2 weeks in the faction. In this period, at 3 Faction Warns received, you will be dismissed from the faction with Faction Punish 60/60.
** If you are Rank 1 (Trainee) it means you are in the trial period and you will be punishment for the first deviation from the rules.
** If you are Rank 2 (Instructor) it means you are an official member of LV School Instructors for an undefinied period.

 

Informations about the atributions of every rank:

 

Rank 1 - Trainee:


** These are the faction`s „buds”. Any mistake made in the trial period (2 weeks) can result their punishment and will get Faction Punish 60/60 if they are dismissed in that period. Considering they are in the trial period, must be careful at cars and fill them (even if the superior rank members don`t do it). Also, they can stay with rank 2+ members to catch experience in selling licenses. As a short idea, rank 1 members must listen to the leader / subleaders / any other member with a superior rank..

 

Rank 2 - Instructor:


** They are members with some experience who got promoted. They aren`t in the trial period anymore but that doesn`t mean they can deviate from the rules. They, also, can get a Verbal Warning, a Faction Warn or even uninvite. They must guide the Trainees, give them advices, and remember their priorities as „rank 1”. They aren`t allowed to tell the rank 1 members to do things that can get their punichment. If that happens, the rank 2 member will be punished.


Rank 3 - Senior Instructor:


** They are considered veterans, members with experience in LV School Instructors. They must coordinate those with inferior ranks and help them with advices because they went through many in this faction.


Rank 4 - Supervisor:


** They are basic members of LV School Instructors. These members have the right to give their clients to those with inferior ranks, members who cannot refuse it (only if they doesn`t have the possibility). Also, rank 4 members have the right to test the accepted players from the rpg site if they received Tester.


Rank 5 - Manager:

 

** They are members trust. The leader and subleaders can ask for they opinion in the taking of a decision (suggestions for the faction, etc.). They have the right to coordinate the members and the faction. They can take decision in the absence of the leader and subleaders.

 

Informations about the Activity Report:

          **Rank 1 - 7 licenses

          **Rank 2 - 10 licenses

          **Rank 3 - 14 licenses

          **Rank 4 - 10 licenses

          **Rank 5 - 7 licenses

 

Edited by ToVarasul Iepurasul
Actualizare la raportul de activitate.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.