Jump to content

Ediția 10 de Miss&Mister B-Zone a început. Aplicați aici

Recrutăm designeri audio și video. Aplicați aici

Allen Django

Paramedics - Testeri & Test Log

Recommended Posts

b6AU7tu.png

ro32.pngAici se va posta fiecare test susţinut cu jucătorii acceptaţi. Fiecare tester are obligaţia să o facă imediat după încheierea testului.

 

 

Quote

 

 
MODEL DE POSTARE

 

 

 • Nume tester:
 • Rank:
 • Nume candidat:
 • Data și ora testului:
 • Punctaj test teoretic: 
 • Punctaj test practic:
 • Rezultat final:
 • Supraveghetor (daca a fost cazul 😞
 • Mențiuni:

 

Precizări:

*la "Data și ora" veți completa cu data și ora la care candidatul a primit rank 0

*la "Punctaj test teoretic" veți completa cu punctajul acumulat de candidat sub forma (x/3) unde "x" este punctajul

*la "Punctaj test practic" veți completa cu punctajul acumulat de candidat sub forma (x/5) unde "x" este punctajul, se notează cu 0/5 dacă candidatul este respins la testul teoretic

*supraveghetorul nu este obligatoriu

*dacă candidatul este respins la testul practic, veți trece la mențiuni motivul respingerii

 

Informații teste:

*înainte de acordarea rankului 0, anunțați pe chatul facțiunii "/r X (Y) este la mine pentru test-log. Ora 'hh:mm'.".

*înainte de începerea testului practic, anunțați pe chatul facțiunii "/r X (Y) începe testul teoretic. Ora 'hh:mm'." .

*înainte de începerea testului practic, anunțați pe chatul facțiunii "/r X (Y) începe testul practic. Ora 'hh:mm'. Nu preluați comenzile."

*unde X este numele candidatului, iar Y este id-ul acestuia.

*testul cu un candidat este echivalent 5 puncte de raport.

*testerul are obligatia de a filma / face poze la proba teoretica.

*testerul are obligatia de a filma proba practica.

*un teste este echivalent cu 5 puncte la raport.

 - testerii factiunii au la dispozitie maxim 48h sa posteze evidenta testului in topic de la momentul sustinerii (sanctiune: Faction Warn). 

:

 

Candidatul are la dispozitie maxim (o ora) de la terminarea testului pentru a trimite pozele testerului. Daca acesta nu se comformeaza fara un motiv intemeiat, este considerat picat.

 

Testul teoretic:

*testerul v-a adresa candidatului 15 întrebări

*fiecare răspuns greșit în totalitate, testerul v-a puncta candidatul cu un punct sau cu jumătate dacă raspunsul este parțial ( raspuns gresit=1/3 raspuns partial / incomplet=0.5/3 )

*dacă candidatul acumuleaza 3 puncte, acesta este picat fară a mai fi nevoie de susținerea testului practic.

*dacă candidatul parăsește jocul (/q sau alte metode de a parăsi jocul) acesta primește 3/3 la testul teoretic și este respins.

*dacă candidatul este AFK (cu clepsidră sau fară) acesta primește 3/3 la testul teoretic și este respins.

*pentru fiecare răspuns, se admit 60 secunde (+ 5/10 secunde), dupa care se consideră AFK și se sancționează cu 3/3 la testul teoretic.

*în cazul în care candidatul nu înțelege o întrebare, se adresează testerului, iar acesta îi explică si reia întrebarea.

*dacă candidatul este sancționat si după spune că nu a înțeles, testerul nu este răspunzător și trece la următoarea întrebare.

*dacă candidatul primește crash, are la dispoziție 5 minute pentru a reveni în joc si de a contacta testerul pe /r (are telefonul închis de la test).

*dacă candidatul își provoacă crash in exces, acesta primește 3/3 la testul teoretic și este respins (asigurați-vă ca aveți jocul într-o stare bună înainte de a începe testul).

 

Testul practic:

*candidatul trebuie să respecte în totalitate regulamentul serverului și al facțiunii.

*candidatul trebuie să ofere 3 servicii de tip heal sau rehab.

*candidatul trebuie să accepte 2 comenzi telefonice și să se le onoreze ( accepte ).

*candidatul este cel care face capturile de ecran (SS) și tot el este cel ce ține evidența lor.

*candidatul trebuie sa fie cu /timestamp ON în timpul testului (și nu numai).

*la comenzile telefonice, candidatul face captură de ecran în momentul în care a acceptat comanda și mai face una în momentul în care oferă servicii apelantului.

*candidatul este în misiune atunci când are o comandă telefonică preluată.

*punctajul testului practic este în felul următor:

 • se scade un punct pentru neanunțare la luarea ambulanței sau distrugerea ei (conform regulamentului).
 • se scade un punct pentru plecarea cu ambulanța fără a avea /duty.
 • se scade un punct pentru acordarea serviciilor cu preț greșit.
 • se scade un punct pentru circularea pe contrasens fără a fi în misiune (comandă activă).
 • se scade un punct pentru folosirea intenționată a sirenei atunci când nu există o urgență.
 • se scade un punct pentru distrugerea ambulanței în timpul misiunii (excepție /contract).
 • se scad două puncte pentru oferirea serviciilor fără a întreba jucatorul respectiv.
 • se scad două puncte pentru sancțiuni primite de la polițistii rutieri atunci când candidatul nu este în misiune
 • se scad cinci puncte dacă candidatul nu are /timestamp ON.
 • se scad cinci puncte pentru reținerea permisului de conducere de către polițiști.
 • se scad cinci puncte pentru terminarea combustibilului ambulanței în timpul misiunii și neîndeplinirea acesteia.
 • se scad cinci puncte pentru folosirea comenzii /service medic în timpul testului (on duty).
 • pentru fiecare captură de ecran (SS) lipsă, greșită sau editată, se scade un punct.
 • testerul poate scădea un punct pentru orice încălcare ușoară a regulamentului, pentru cele mai grave, se scad două sau mai multe puncte.

*scăderea punctelor se face din maximul de 5.

*se vor scădea toate greșelile (poate ajunge si la -20/5) pentru a face diferența la următoarele recrutări.

*pentru promovarea testului este necesar un minim de 3/5 puncte

*în timpul recutărilor cu locuri limitate, se adună punctajul de la testul practic si suma punctelor scăzute la proba practică, se compară și se acceptă candidații cu punctajul cel mai mic

*dacă candidatul nu este înștiințat de regulile împortante, testerul v-a fi tras la răspundere

 

 

uk32.pngHere you will post each test with the accepted players. Each tester has the obligation to do so immediately after the test.

 

POST MODEL:

 • Tester name:
 •     Rank:
 •     Candidate name:
 •     Test date and time:
 •     Theoretical test score:
 •     Practical test score:
 •     Final result:
 •     Supervisor (if applicable)
 •     Terms:

 

 

Specifications:

* at "Date and time" you will complete with the date and time at which the candidate received rank 0

* at "Theoretical test score" you will complete with the score accumulated by the candidate in the form (x / 3) where "x" is the score

* at "Practical test score" you will complete with the score accumulated by the candidate in the form (x / 5) where "x" is the score, it is marked with 0/5 if the candidate is rejected in the theoretical test

* the supervisor is not obligatory

* If the candidate is rejected in the practical test, you will go through the reasons for the rejection


Test information:

* before awarding rank 0, announce on the faction chat "/ r X (Y) is on my test log. Time 'hh: mm'."

* before the practical test begins, announce on the faction chat "/ r X (Y) the theoretical test begins. Time 'hh: mm'." .

* before beginning the practical test, announce on the faction chat "/ r X (Y) the practical test begins. Time 'hh: mm'. Do not take orders."

* where X is the name of the candidate, and Y is his id.

* The test with a candidate is equivalent to 5 report points.

* the tester has the obligation to film / take pictures at the theoretical test.

* the tester has the obligation to film the practical test.

* a test is equivalent to 5 points in the report.

- faction testers have maximum 48h to post the test-log evidence from the moment the test takes place. (sanction: Faction Warn).

 

The candidate has a maximum of (one hour) after finishing the practical test, to PM the tester with the required evidence. If he is unable to deliver the screenshots without a proper reason, he will be considered as having failed.

Theoretical test:

* the tester asked the candidate 15 questions

* each answer completely wrong, the tester will score the candidate with a point or a half if the answer is partial (wrong answer = 1/3 partial / incomplete answer = 0.5 / 3)

* if the candidate accumulates 3 points, it is dropped without having to take the practical test.

* if the candidate leaves the game (/ q or other methods of leaving the game) he / she receives 3/3 of the theoretical test and is rejected.

* if the candidate is AFK (with or without hourglass) he / she receives 3/3 of the theoretical test and is rejected.

* for each answer, 60 seconds (+ 5/10 seconds) is allowed, after which AFK is considered and sanctioned with 3/3 in the theoretical test.

* In case the candidate does not understand a question, he / she addresses the tester, and he / she explains and resumes the question.

* if the candidate is sanctioned and after he says he did not understand, the tester is not responsible and proceeds to the next question.

* if the candidate receives a crash, he has 5 minutes to return to the game and contact the tester on / r (he has the phone closed from the test).

* If the candidate causes an excessive crash, he / she receives 3/3 of the theoretical test and is rejected (make sure you have the game in good condition before starting the test).

 

Practical test:

*the candidate must fully comply with the server and faction regulations.

* The candidate must offer 3 heal or rehab services.

* The candidate must accept 2 telephone orders and be honored (accept).

* The candidate is the one who takes the screenshots (SS) and he is the one who keeps their records.

* The candidate must be with / timestamp ON during the test (and not only).

* for telephone orders, the candidate takes a screenshot when he has accepted the order and makes another one when he offers services to the caller.

* The candidate is on a mission when he has a telephone order taken over.

* The practical test score is as follows:

 • subtract a point for non-announcement when the ambulance is taken or destroyed (according to the regulation).
 •     subtract a point for leaving the ambulance without having / duty.
 •     subtract a point for rendering services at the wrong price.
 •     subtract a point for circulating on the counter without being on a mission (active command).
 •     a point is dropped for the intended use of the siren when there is no emergency.
 •     a point is deducted for the destruction of the ambulance during the mission (exception / contract).
 •     two points are deducted for providing the services without asking the respective player.
 •     subtract two points for penalties received from road police when the candidate is not on a mission
 •     five points are deducted if the candidate does not have / timestamp ON.
 •     five points are deducted for the driver's license hold.
 •     five points are deducted for the completion of the ambulance fuel during the mission and its failure.
 •     subtract five points for using the order / medical service during the test (on duty).
 •     for each missing, wrong or edited screenshot (SS), a point is subtracted.
 •     the tester can subtract one point for any slight violation of the regulation, for the most serious, subtract two or more points.

* points are deducted from the maximum of 5.

* all mistakes will be subtracted (it can reach -20/5) to make the difference in the following recruits.

* a minimum of 3/5 points is required to pass the test

* during the recruitment with limited places, the score from the practical test is added and the sum of the low points to the practical test, the candidates with the lowest score are compared and accepted

* if the candidate is not notified of the important rules, the tester will be held responsible

 

 

Edited by Delgado
Modificari font / marimi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 • Nick: uiDivo
 • Data: 27.08.2012
 • Am dat test cu: ValentinoRossi
 • Desfasurare: Nu prea Buna
 • Rezultat final: 2/3
 • Alte precizari:Mai citeste odata regulamentul. Welcome!

 • Nick: uiDivo
 • Data: 27.08.2012
 • Am dat test cu: Malek_capone5
 • Desfasurare: Buna
 • Rezultat final: 0/3
 • Alte precizari: Welcome!

Edited by uiDivo

Share this post


Link to post
Share on other sites

 • Nick: Waveshock
 • Data: 27.08.2012
 • Am dat test cu: Furion
 • Desfasurare: Buna.
 • Rezultat final: 2.5/3
 • Alte precizari: Nu te mai grabi. Bine ai venit!

Edited by Waveshock

Share this post


Link to post
Share on other sites

 • Nick: Waveshock
 • Data: 27.08.2012
 • Am dat test cu: Joker.xd
 • Desfasurare: Buna.
 • Rezultat final: 2/3
 • Alte precizari: Welcome! Citeste si topicul "Raport de activitate".

Edited by Waveshock

Share this post


Link to post
Share on other sites

 • Nick: uiDivo
 • Data: 30.08.2012
 • Am dat test cu: Demonx
 • Desfasurare: Buna
 • Rezultat final: 1/3
 • Alte precizari: Welcome!

Share this post


Link to post
Share on other sites

 • Nick: ALLEN
 • Data: 30.08.2012
 • Am dat test cu: aN0Nim
 • Desfasurare: Buna
 • Rezultat final: 1/3
 • Alte precizari: Welcome!

Share this post


Link to post
Share on other sites

 • Nick: Waveshock
 • Data: 31.08.2012
 • Am dat test cu: edusca00
 • Desfasurare: Buna.
 • Rezultat final: 2/3
 • Alte precizari: Bine ai venit. Citeste unde ai gresit.

Edited by Waveshock

Share this post


Link to post
Share on other sites

 • Nick: Tomas.
 • Data: 03.09.2012
 • Am dat test cu: Got2LoveU
 • Desfasurare: Buna
 • Rezultat final: 1/3
 • Alte precizari: Citeste unde ai gresit si profita de sansa acordata!

 • Nick: Tomas.
 • Data: 03.09.2012
 • Am dat test cu: YOP
 • Desfasurare: Buna
 • Rezultat final: 1.5/3
 • Alte precizari: Citeste unde ai gresit si profita de sansa acordata!

 • Nick: Tomas.
 • Data: 03.09.2012
 • Am dat test cu: Pikachu.
 • Desfasurare: Buna
 • Rezultat final: 2/3
 • Alte precizari: Citeste unde ai gresit si profita de sansa acordata!

 • Nick: Tomas.
 • Data: 03.09.2012
 • Am dat test cu: exTaziY
 • Desfasurare: Buna
 • Rezultat final: 1.5/3
 • Alte precizari: Citeste unde ai gresit si profita de sansa acordata!

Edited by MisterTomas

Share this post


Link to post
Share on other sites

 • Nick: Waveshock
 • Data: 3.09.2012
 • Am dat test cu: Rekill
 • Desfasurare: Buna.
 • Rezultat final: 3/3
 • Alte precizari: Nu prea ai invatat.

Edited by Waveshock

Share this post


Link to post
Share on other sites

 • Nick: Tomas.
 • Data: 03.09.2012
 • Am dat test cu: Zarzare
 • Desfasurare: Buna
 • Rezultat final: 1/3
 • Alte precizari: Citeste unde ai gresit si profita de sansa acordata!

Edited by MisterTomas

Share this post


Link to post
Share on other sites

 • Nick: Waveshock
 • Data: 4.09.2012
 • Am dat test cu: Croint
 • Desfasurare: Buna.
 • Rezultat final: 0/3
 • Alte precizari: Bine ai venit.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 • Nick: uiDivo
 • Data: 05.09.2012
 • Am dat test cu: Nicu_00
 • Desfasurare: Buna
 • Rezultat final: 2/3
 • Alte precizari: Citeste unde ai gresit si profita de sansa acordata!

Share this post


Link to post
Share on other sites

 • Nick: Tomas.
 • Data: 05.09.2012
 • Am dat test cu: Bilbarbosu
 • Desfasurare: Buna
 • Rezultat final: 0/3
 • Alte precizari: Welcome!

 • Nick: Tomas.
 • Data: 05.09.2012
 • Am dat test cu: SkivoSmyle
 • Desfasurare: Buna
 • Rezultat final: 1.5/3
 • Alte precizari: Citeste unde ai gresit si profita de sansa acordata!

Edited by MisterTomas

Share this post


Link to post
Share on other sites

 • Nick: Tomas.
 • Data: 06.09.2012
 • Am dat test cu: Gates95
 • Desfasurare: Buna
 • Rezultat final: 3/3
 • Alte precizari: Nu ai prea invatat.

Edited by MisterTomas

Share this post


Link to post
Share on other sites

 • Nick: uiDivo
 • Data: 06.09.2012
 • Am dat test cu: Mike...
 • Desfasurare: Buna
 • Rezultat final: 2/3
 • Alte precizari: Welcome!

Share this post


Link to post
Share on other sites

 • Nick: Tomas.
 • Data: 07.09.2012
 • Am dat test cu: NoMore20
 • Desfasurare: Buna
 • Rezultat final: 2/3
 • Alte precizari: Citeste unde ai gresit si profita de sansa acordata!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nick: sRn

Data: 11.09.2012

Am dat test cu: MiruNik

Desfasurare: Buna

Rezultat final: 1/3

Alte precizari: -

 

Nick: sRn

Data: 11.09.2012

Am dat test cu: [b2W]RichardD

Desfasurare: Buna

Rezultat final: 1/3

Alte precizari: -

 

Nick: sRn

Data: 11.09.2012

Am dat test cu: Alexutzu1001

Desfasurare: Buna

Rezultat final: 2/3

Alte precizari: -

 

Nick: sRn

Data: 11.09.2012

Am dat test cu: ToKaGerOh16

Desfasurare: Foarte buna

Rezultat final: 0/3

Alte precizari: Cele mai bune raspunsuri

Edited by sRn

Share this post


Link to post
Share on other sites

 • Nick: Brunetta.
 • Data: 15.09.2012
 • Am dat test cu: Alezutu
 • Desfasurare: Bună.
 • Rezultat final: 1/3
 • Alte precizari: Felicitări !

 • Nick: Brunetta.
 • Data: 15.09.2012
 • Am dat test cu: Akson
 • Desfasurare: Bună.
 • Rezultat final: 0/3
 • Alte precizari: Welcome.

 • Nick: Brunetta.
 • Data: 15.09.2012
 • Am dat test cu: MarianPerry
 • Desfasurare: Satisfăcătoare.
 • Rezultat final: 2/3
 • Alte precizari: Profită de şansa asta ..!

Edited by Loriii

Share this post


Link to post
Share on other sites

 • Nick: Tomas.
 • Data: 17.09.2012
 • Am dat test cu: Tymbark
 • Desfasurare: Buna
 • Rezultat final: 1/3
 • Alte precizari: Citeste unde ai gresit si profita de sansa acordata!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nick: Megapolis

Data: 17.09.2012

Am dat test cu: John_Oanca

Desfășurare: Excelentă.

Rezultat final: 0/3.

Alte precizări: Bun venit !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nick: uiDivo

Data: 17.09.2012

Am dat test cu: TheSnoop

Desfășurare: Nu prea Buna

Rezultat final: 3/3.

Alte precizări: Nu ai prea invatat.

 

 

 

Nick: uiDivo

Data: 17.09.2012

Am dat test cu: Alex4o

Desfășurare: Nu prea Buna

Rezultat final: 3/3.

Alte precizări: Nu ai prea invatat.

Edited by uiDivo

Share this post


Link to post
Share on other sites

 • Nick: Tomas.
 • Data: 18.09.2012
 • Am dat test cu: Puffy
 • Desfasurare: Buna
 • Rezultat final: 2.5/3
 • Alte precizari: Citeste unde ai gresit si profita de sansa acordata!

 • Nick: Tomas.
 • Data: 18.09.2012
 • Am dat test cu: Atrixb0y.
 • Desfasurare: Buna
 • Rezultat final: 1.5/3
 • Alte precizari: Citeste unde ai gresit si profita de sansa acordata!

Edited by MisterTomas

Share this post


Link to post
Share on other sites

 • Nick: uiDivo
 • Data: 18.09.2012
 • Am dat test cu: Stickman
 • Desfasurare: Buna
 • Rezultat final: 2/3
 • Alte precizari: Citeste unde ai gresit si profita de sansa acordata!

Share this post


Link to post
Share on other sites

 • Nick: Brunetta.
 • Data: 22.09.2012
 • Am dat test cu: Dorynelo
 • Desfasurare: Bună.
 • Rezultat final: 3/3
 • Alte precizari: Nu ai fost pregătit.

 

 • Nick: Brunetta.
 • Data: 22.09.2012
 • Am dat test cu: Rozay
 • Desfasurare: Foarte bună.
 • Rezultat final: 1/3
 • Alte precizari: Felicitări.

Edited by Loriii

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.