Jump to content

CouldnoT

Member
 • Content Count

  3050
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

CouldnoT last won the day on March 27

CouldnoT had the most liked content!

Community Reputation

250 Extraordinary

About CouldnoT

 • Rank
  Learn the rules, then break them♥
 • Birthday 11/26/2002

Profile Information

 • Gender
  Male
 • Location
  Tunisia , Sfax
 • Hobbies
  Fishing

Previous Fields

 • Real name
  Mohamed Mahdi
 • RPG2 Nickname
  CouldNVST

Recent Profile Visitors

2196 profile views
 1. CouldnoT

  Welcome!
 2. CouldnoT

  Salut! Schimbi versiuna de SAMPFUNCS. O zi buna!
 3. CouldnoT

  Hey everyone, and welcome to the gang!
 4. Our discord server is ready, join : https://discord.gg/Tdv7XP Serverul nostru de discord este gata, alăturați-vă: https://discord.gg/Tdv7XP
 5. CouldnoT

  @Bebino Hei, Pare interesant, vom încerca tot posibilul sa te ajutam. Dar este o lucrare de voluntariat. Multumiri!
 6. CouldnoT

  Hey, Are you sure you didn't buy it? because my friend just got a house recently and it doesn't appear for him. Good day!
 7. CouldnoT

  Hey! Lucky you, did you try to re-log in? Thanks!
 8. CouldnoT

  Hey, He's got flush why doesn't he win ? I didn't get it!
 9. CouldnoT

  Welcome!
 10. CouldnoT

  Salut! Utilizați această versiune de samp : https://dracoblue.net/downloads/samp-client/ O zi buna!
 11. Acest Clan urmează o structură de organizare ierarhică. Clanul este condus de un lider, iar membrii clanului sunt apoi plasați la diferite niveluri. Fiecare membru joacă un anumit rol și îndeplinește anumite responsabilități în funcție de poziția în care fiecare este plasat. Crew Leader Liderii de echipaj sau liderii de clan se află în poziția de vârf a clanului Trippy Boyz și este cel care conduce și supraveghează toate activitățile și operațiunile. Conducătorul echipajului poate atribui un rang special tuturor celorlalți membri în funcție de aria lor de expertiză, experiență și dăruire. El are responsabilitatea maximă și este, de asemenea, însărcinat cu numirea atribuțiilor, realizarea strategiei și pentru a vedea că toate planurile sunt executate corespunzător. Commissioners ( Rank 6 ) Comisiile sunt cei mai de încredere membri ai echipajului și sunt mâna dreaptă a liderilor. Ei sunt responsabili de executarea tuturor acțiunilor și uneori li se dă puterea de a gestiona și administra toate diferitele aspecte ale echipajului. Ei acționează în numele liderului dacă liderul este plecat, bolnav sau rănit. De asemenea, pot promova alți membri și superviza activitățile tuturor subordonaților. Lieutenants ( Rank 5 ) Locotenenții se află la al treilea nivel al ierarhiei clanului Trippy Boyz și sunt făcuți membri cu privilegii speciale. Ei sunt responsabili pentru a se asigura că echipajul este ținut sub control. Aceștia pot transmite promoții, retrogradări printre cei care se află în rânduri sau poziții subordonate. Ei trebuie să mențină relații cu furnizorii de armament, finanțatori și alții pentru a se asigura că clanul funcționează fără probleme. Locotenenții lucrează la ordinul comisarilor și efectuează instrucțiuni pentru bunăstarea întregii bande. Representatives ( Rank 4 ) Reprezentanții sunt acei membri ai clanului Trippy Boyz care ajută eforturile de recrutare și lucrează pe teren pentru a reprezenta gașca în fața rivalilor și a clienților. Ei îndeplinesc sarcini precum spray, furturi, extorcări, războaie și ucideri. Deseori sunt direct în legătură cu liderii sau comisiile și au permisiunea de a recruta subordonați sau mușchi. Muscle, Wise, Advanced ( Rank 1,2,3 ) Sunt cele mai de bază sau cele mai mici rânduri al clanului Trippy Boyz și este unul care poate nu are putere administrativă, dar formează inima și sufletul echipajului. Ei sunt cei care fac clanul înfricoșător față de ceilalți, făcând amenințări, dând avertizări și arătând partea lor agresivă și ambițioasă. Uneori, ei îi provoacă și pe superiori arătându-și pasiunea pentru clan și sunt făcuți să se ridice în rânduri de către conducători sau comisii. Aceștia raportează superiorilor și activitățile rivalilor și poliției și joacă un rol important în echipaj. This Clan follows a hierarchy structure of organization. The Clan is headed by a leader and the clan members are then placed at different levels. Each member plays a certain role and fulfills certain responsibilities depending upon the position at which each is placed. Crew Leader Crew leaders or clan leaders are at the top most position of the Trippy Boyz clan and is the one who heads and supervises all the activities and operations. It is the crew leader who can assign special rank to all the other members depending upon their area of expertise, experience and dedication. He has the maximum responsibility and is also in charge of appointing duties, making strategy and seeing to it that all plans are executed properly. Commissioners ( Rank 6 ) The commissions are the crew’s most trusted members and are the right hand of the leaders. They are responsible for executing all the actions and are sometimes given the power to manage and administrate all the different aspects of the crew. They act on behalf of the leader if the leader is away, ill or injured. They can also promote other members and supervise the activities of all subordinates. Lieutenants ( Rank 5 ) The lieutenants lie at the third level of the hierarchy of the Trippy Boyz clan and are made members with special privileges. They are responsible for making sure that the crew is kept in check. They can hand out promotions, demotions among those who lie at subordinate ranks or positions. They must maintain relations with arm suppliers, financers and others to make sure that the clan runs smoothly. Lieutenants work on the orders of the commissioners and carry out instructions for the welfare of the entire gang. Representatives ( Rank 4 ) Representatives are those members of the Trippy Boyz clan who aid recruitment efforts and work on the field to represent the gang in front of rivals and clients. They carry out tasks like Spray, thefts, extortions, wars and killings. They are often directly in touch with leaders or commissions and have the permission to recruit subordinates or muscles. Muscle, Wise, Advanced ( Rank 1,2,3 ) They are the most basic or lowest ranks of the Trippy Boyz clan and is one which may not have administrative power but form the heart and soul of the crew. They are the ones which make the clan fearsome to the others by making threats, giving warnings and showing their aggressive and ambitious side. They sometimes also challenge superiors by showing their passion for the clan and are made to move up the ranks by the leaders or commissions. They report activities of rivals and police to the superiors and play an important role in the crew.
 12. CouldnoT

  Maybe i've closed to for some reasons, i've sent you a PM.
 13. CouldnoT

  În orice moment, suntem o comunitate ar trebui să ne ajutăm reciproc.
 14. In acest topic vor fi postate evidentele donatilor in cadrul clanului Atlantic Organization. Evidentele vor fi postate exact de donator. Model de postare: Nume: Donez in scopul: Donez suma de: Dovada: Data cand am facut donatia: In this topic will be posted the evidence of donations within the Atlantic Organization clan. The evidence will be posted by the donor himself. Posting model: Name: Donate for the purpose: Give the sum of: Proof: Date I made the donation:
×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.