Jump to content

Spring Marathon [RPG Event]


Kelton
 Share

Recommended Posts

ro32.png

 

vm1HMpj.png

 

Luna Martie pentru majoritatea dintre noi reprezintă începerea primăverii. Anul acesta ne-am hotărât ca în acest început de primăvară să facem ceva cu adevărat special și unic până acum pe serverele noastre RPG.

 

Așadar pe toată durata lunii Martie am pregătit pentru toți jucătorii, indiferent de nivel și facțiune, un maraton plin cu premii.

 

Cine poate participa?

Orice jucător începând cu minim nivelul 1 poate participa la acest maraton, indiferent că este civil sau face parte dintr-o facțiune. Am conceput acest maraton încât toată lumea să aibă de câștigat.

 

Vizualizarea maratonului:

 

Maratonul poate fi vizualizat în joc folosind comanda /marathon sau /maraton

 

i5FPkkg.png

 

Poate fi vizualizat și pe websiteul RPG la My Account -> Spring Marathon

 

nbqoepK.png

 

Premii:

 

F6Gn3xT.pngX4YD3bq.png

 

Fiecare zi din lună are un premiu special. Premiile vor fi ascunse. Veți putea vedea cel mult premiul din ziua curentă și ziua următoare.

 

Pentru a primi premiul va trebui să adunați un număr de puncte atribuit acelui premiu. Numărul de puncte necesare va crește pe măsură ce ne apropiem mai mult de finalul lunii, totodată crescând și valoare premiului.

 

Dacă nu ați reușit să strângeți punctele necesare pentru a obține premiul dintr-o zi stați fără griji. Veți putea strânge punctele și în următoarele zile.

Fiind un maraton, pentru a obține toate premiile existente va trebui să completați progresul din fiecare zi a lunii. Doar completând progresul tuturor zilelor anterioare veți putea primi premiul din ziua curentă.

 

Pentru obținerea premiului cel mare din ultima zi a lunii, 31 Martie, vă punem la dispoziție până pe 2 Aprilie inclusiv să completați progresul.

Veți găsi mai jos la explicarea ediției PRO și de ce sunt există două tipuri de premii.

 

Progresul:

 

GTGHK27.png

 

8wAjhgM.png

 

Atât în joc cât și pe website veți putea urmării progresul vostru pentru ziua în care ați rămas cu acesta.

În această bară de progres veți putea vedea inclusiv numărul de puncte de care aveți nevoie pentru a obține premiul din acea zi.

 

Obținerea punctelor:

 

E5UCKFo.png

 

Punctele necesare obținerii premiilor pot fi acumulate din diferite acțiuni făcute pe servere. Lista cu acțiunile care oferă puncte, numărul de puncte primite pentru fiecare acțiune cât și dacă anumite acțiuni au limită maximă de puncte sau nu, poate fi găsită atât în joc făcând click pe butonul POINTS cât și pe website la finalul tabelului cu maratonul.

 

Ediția PRO Marathon:

 

yirI0Tj.png

 

Cu siguranță ați observat în imaginile de prezentare de mai sus că de partea stângă scrie STANDARD iar de partea dreaptă scrie PRO.

 

Maratonul de primăvară rulează în paralel două versiuni:

 • Versiunea STANDARD se adresează absolut tuturor jucătorilor și conține premii foarte interesante, pe gusturile tuturor.
 • Versiunea PRO poate fi deblocată contra cost pentru 5200 Gold. Aceasta oferă premii și mai speciale, unele chiar unicate, cu mult peste măsura costului de a debloca această versiune. Cei dintre voi cu spiritul de observație mai bun poate că ați ghicit deja care sunt unele dintre premii uitându-vă la acest anunț :)

 

Am decis să adăugăm o versiune PRO a maratonului deoarece prin intermediul ei, și nu numai, putem continua dezvoltarea comunității astfel încât toată lumea să se poată bucura de noi actualizări, proiecte și o continuă muncă din partea conducerii. Ținem să mulțumim tuturor jucătorilor care ne susțin comunitatea achiziționând pachete de pe shop.b-zone.ro. Aceștia ne ajută să ne continuăm munca și totodată vă ajută și pe voi ceilalți să puteți juca gratuit acest joc veteran.

 

Important:

 • La deblocarea versiunii PRO se păstrează progresul făcut până în acel moment. Așadar dacă vă hotărâți să deblocați versiunea PRO la mijlocul lunii spre exemplu, veți continua maratonul din acea zi.
 • Dacă ați obținut deja premiile de la varianta STANDARD și deblocați varianta PRO, nu veți mai putea primi premiile din zilele anterioare pentru versiunea PRO. Așadar dacă vreți să beneficiați din plin de premiile de la varianta PRO vă sugerăm să faceți upgrade cât mai devreme.
 • Aveți posibilitatea de a primi toate premiile de la maraton chiar și dacă vă apucați de participare la finalul lunii. Misiunea voastră însă va fi mult mai dificilă deoarece va trebui să acumulați mult mai multe puncte dintr-o dată într-un timp mult mai scurt.

 

INFO: Puteți achiziționa varianta PRO din joc din meniul /marathon făcând click pe butonul GET PRO sau puteți achiziționa variata PRO și de pe websiteul RPG dacă sunteți offline pe server făcând click pe butonul GET PRO.

 

Opțiunea COMPLETE:

 

aBNZ3A5.png  OQUpps0.png

 

Pentru jucătorii care se apucă târziu de server, care nu stau prea bine cu timpul, care nu stau prea bine cu cheful și așa mai departe am pregătit o opțiune de COMPLETE.

Rolul acestei opțiuni este de a vă completa progresul (doar) pentru ziua la care ați rămas cu progresul nefinalizat. Așadar folosirea acestei opțiuni vă va trece automat la ziua următoare, începând cu progresul de la 0, și totodată va debloca premiul din ziua la care completează progresul.

 

Folosirea acestei opțiuni completează progresul pe o singură zi și costă 100 Gold.

 

INFO: Dacă ați rămas în urmă cu maratonul și vreți să ajungeți la zi puteți folosi opțiunea de COMPLETE pentru fiecare zi pe care nu ați reușit s-o completați manual.
Așadar există și varianta de a termina întregul maraton inclusiv în ultima zi, fie folosind această opțiune, fie obținând punctele necesare din activitățile menționate. Prețul total pentru a termina întregul maraton folosind opțiunea de COMPLETE va fi de 3100 Gold.

 

 

 

 

  Edited by Kelton
  Link to comment
  Share on other sites

  uk32.png

   

  vm1HMpj.png

   

  March for the majority of us represents the beginning of spring. This year we have decided to start spring with something truly special and unique up until now on our RPG servers.

   

  Thus during all of March we have prepared for all players, no matter of the level or faction, a marathon full of prizes.

   

  Who can participate?

  Any player with at least level 1 can participate in the marathon, no matter if he is a civilian or a faction member. We have made this marathon so that everybody has something to win.

   

  Viewing the marathon:

   

  The marathon can be seen in game by typing /marathon or /maraton

   

  i5FPkkg.png

   

  You can also view it on the RPG website at My Account -> Spring Marathon

   

  nbqoepK.png

   

  Prizes:

   

  F6Gn3xT.pngX4YD3bq.png

   

  Each day of the month has a special prize. The prizes will be hidden. You can see at most the prize from the current day and the day after.

   

  In order to receive the prize you have to gather a certain number of points assigned for that prize. The number of necessary points will grow as we get closer to the end of the month, also growing the value of the prize.

   

  If you didn't manage to gather the necessary points to receive the prize from that day don't worry. You can gather the points in the next day.

  Being a marathon, in order to get all of the prizes you need to finish the progress of each day of the month. Only by completing the progress of each previous day you can receive the prize from the current day.

   

  In order to receive the big prize from the last day of the month, 31st of March, we will let you up until the 2nd of April included to finish your progress.

  You will find below the explanation for the PRO edition and why there are two types of prizes.

   

  The progress:

   

  GTGHK27.png

   

  8wAjhgM.png

   

  Both in game and on the website you can track your progress for the day you remained.

  In this progress bar you can inclusively see the number of points needed for obtaining the prize for that day.

   

  Obtaining points:

   

  E5UCKFo.png

   

  The number of points necessary for receiving prizes can be gathered from different activities done on the servers. The list of actions that offer points, the number of points received for each action as well as the existence of a maximum point limit, can be found by clicking the POINTS button as well as on the website at the end of the marathon table.

   

  PRO Marathon Edition:

   

  yirI0Tj.png

   

  You have surely notice up until now in the presentation images that in the left it says STANDARD and on the right it says PRO.

   

  The spring marathon runs two versions in parallel:

  • The STANDARD version is for all players and contains interesting prizes for all.
  • The PRO version can be unlocked with 5200 Gold. This offers even more special prizes, even unique ones, greatly above the cost of unlocking this version. Those of you with a better spirit of observation might have already guessed a few of the prizes by reading this announcement :)

   

  We have decided to add a PRO version of the marathon because through it, and not only, we can continue developing the community so that everyone can enjoy new updates, projects and a continuous work from the management. We wish to thank all players that support our community by purchasing packs from shop.b-zone.ro. They help us continue our work and also help you all enjoy playing this free veteran game.

   

  Important:

  • At unlocking the PRO version the progress is kept up until that moment. So if you decide to unlock the PRO version at the middle of the month for example, you will continue the marathon from that day.
  • If you have already received the prizes from the STANDARD version and unlock the PRO version, you can no longer receive the prizes from the past PRO days. So if you want to fully benefit from the PRO prizes we suggest you upgrade as soon as possible.
  • You have the possibility to receive all prizes from the marathon even if you start doing it at the end of the month. Your mission will be a lot harder because you need to gather a lot more points in a very short amount of time.

   

  INFO: You can buy the PRO version from the game in the /marathon menu by clicking the GET PRO button or you can buy the PRO version from the RPG website if you are offline by clicking the GET PRO button.

   

  The COMPLETE option:

   

  aBNZ3A5.png  OQUpps0.png

   

  For players that start playing late, for those who don't have too much time, for those who aren't in the mood and so on we have prepared the COMPLETE option.

  The purpose of this option is to complete (just) the day you have the progress unfinished. So using this option will automatically pass you in the next day, starting your progress from 0, and also unlocking the prize from the day it completed the progress.

   

  Using this option completes the progress of a single day and costs 100 Gold.

   

  INFO: If you are behind with the marathon and want to get to the current day you can use the COMPLETE option for each day you didn't manage to finish manually.
  So there also is the possibility to finish the entire marathon even in a day, either by using this option, or by getting the points from the mentioned activities. The total price of finishing the entire marathon using the COMPLETE option will be of 3100 Gold.

   
   Link to comment
   Share on other sites

   • Kelton locked this topic
   Guest
   This topic is now closed to further replies.
    Share

   ×
   ×
   • Create New...

   Important Information

   We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.